| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 6.11.2006

Obec Týnec

7.11.2006

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 6.11.2006 v Obecním domě v Týnci.

1/06 Na základě ustanovení § 69 odst(1), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mandátní komise ověřila platnost volby následujících členů zastupitelstva obce Týnec (uvedeni v abecedním pořadí):

p. Petr BYTEL, Týnec čp. 119

pí. Vendulka ČADOVÁ, Horní Lhota č.p. 8;

p. Ing. Pavel KLASNA, Loreta č.p. 1;

p. Ing. Karel KUBĚNA, Týnec č.p. 116;

pí. Jana KUCHAŘOVÁ, Týnec č.p. 91;

p. Stanislav KUTHEJL, Týnec č.p. 102;

p. Libor PRESSL, Týnec č.p. 78;

p. Josef ULRICH, Horní Lhota č.p. 4.

pí. Alena VÁCLAVÍČKOVÁ, Týnec č.p. 107

Pořadí náhradníků na uprázdněné mandáty volebních stran:

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Pořadí na HL Počet hlasů

Volební strana č.1 – Sdružení nezávislých kandidátů č.3

l. Luboš Brejcha 3. 65

2. Josef Terš 5. 26

3. Petr Pelnář 6. 37

Volební strana č.2 – Sdružení nezávislých kandidátů č.1

1. Petr Weber 5. 54

Volební strana č.3 – Sdružení nezávislých kandidátů č.2

1. Vlasta Kučerová 2. 57

2. Josef Nový 4. 39

3. Martina Presslová 5. 19

4. Karel Aška 6. 39

2/06 Na základě § 84 odst. (2), písm. m) zákona o obcích zastupitelstvo zvolilo do funkce starosty obce Týnec pí. Janu Kuchařovou, nar. 26.10.1944, trvale bytem Týnec č.p. 91.

3/06 Na základě § 84 odst. (2), písm. m) zákona o obcích zastupitelstvo zvolilo do funkce 1. místostarostky obce Týnec p. Alenu Václavíčkovou, trvale bytem Týnec č.p. 107.

4/06 Na základě § 84 odst. (2), písm. m) zákona o obcích zastupitelstvo zvolilo do funkce 2. místostarosty obce Týnec p. Stanislava Kuthejla, trvale bytem Týnec č.p. 102.

5/06 Na základě § 84 odst. (2), písm. o) zákona o obcích zastupitelstvo zvolilo do funkce předsedy finančního výboru obce Týnec p. ing. Pavla Klasnu, trvale bytem Týnec – Loreta č.p. 1.

6/06 Na základě § 84 odst. (2), písm. o) zákona o obcích zastupitelstvo zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru obce Týnec p. Ing. Karla KUBĚNU, trvale bytem Týnec č.p. 116.

7/06 Na základě ustanovení § 84, odst. (2), písm. r) zákona o obcích zastupitelstvo obce Týnec stanovilo následující měsíční odměny členům zastupitelstva obce Týnec:

  1. starosta 5 900 Kč,
  2. místostarostové každý 1 000 Kč,
  3. ostatní členové zastupitelstva 200 Kč
  4. odměny členům zastupitelstva obce ( s výjimkou starosty a místostarosty) vyplácet čtvrtletně v měsíci následujícím po skončení kalendářního čtvrtletí.

8/06 Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 102, odst. (2), písm. j) zákona o obcích stanovilo ponechat celkový počet zaměstnanců obce obecního úřadu a v organizačních složkách obce v dosavadním stavu až do dalšího rozhodnutí zastupitelstva obce.

9/06 Zastupitelstvo obce zmocňuje disponovat s finančními prostředky na běžném účtu obce Týnec (vždy dvě osoby současně) pí. Jana Kuchařovou, pí. Alenu Václavíčkovou , p. Stanislava Kuthejla a pí. Věru Turečkovou.

10/06 Zastupitelstvo obce ukládá předsedům finančního a kontrolního výboru na jednání prosincového zasedání zastupitelstva obce navrhnout další čtyři členy do svých výborů.

11/06 Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce:

  1. Do 31.12.2006 zřídit: komisi stavební a obnovy venkova, komisi životního prostředí, komisi kulturní, sociální, školskou a zdravotní, a současně jmenovat jejich předsedy.
  2. na prosincové zasedání ZO připravit upřesnění a doplnění jednacího řádu ZO.
  3. Do lednového zasedání připravit vyhodnocení nesplněných usnesení k jejich přehodnocení novým zastupitelstvem obce.
  4. Zasedání nového zastupitelstva obce svolat a v jednání se řídit schváleným plánem činnosti na 2. pololetí 2006.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ