| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

45. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze 45. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 9.10.2006 v Obecním domě v Týnci.

569/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení a rozhodlo zrušit usnesení čís. 62/03.

570/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření v obecních lesích.

571/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o havárii na obecním vodovodu.

572/06 Zastupitelstvo rozhodlo, že dle požadavků p. Karla Buriana je nutná konzultace s právníkem, hygienickou stanicí a dle jejich doporučení a závěrů postupovat v dalším řešení. Jednáním pověřilo starostu a místostarostku.

573/06 Zastupitelstvo obce schválilo “Program rozvoje územního obvodu obce Týnec” jako otevřený dokument.

574/06 Zastupitelstvo rozhodlo odprodat část pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú. (v chatové oblasti Rozpáralka) o celkové výměře 5 270 m2 jednotlivým vlastníkům za cenu 20 Kč/m2 s ohledem na celkovou parcelaci chatové oblasti v Rozpáralce (cena byla stanovena nižší než dle znaleckého posudku), s tím, že vlastníci rekreačních domků uhradí náklady spojené s prodejem (geometrické zaměření, znalecký posudek, správní poplatek za vklad do KN).

575/06 Zastupitelstvo obce doporučilo umístění žadatelky pí. Bohumily Borčové v penzionu pro důchodce v Klatovech s ohledem na věk, zdravotní stav a stávající rodinné poměry.

576/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Oznámení ing. J. Salivara ,že k 1.9.2006 byl pověřen pplk. ing.František Pavlas výkonem funkce krajského ředitele Hasičského záchranného sboru PK,
  • Informaci z pracovní schůzky se zástupcem firmy Hydrogeologie Pardubice s.r.o. – p. Urbancem na projednání opravy-prohloubení zásobního vrtu obecního vodovodu;
  • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na přístavbu RD č.p. 119 (č.j. 459/2006);
  • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o povolení změny stavby před jejím dokončením RD Týnec budoucí č.p. 130 – přístavba garáže (č.j. 453/2006);
  • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy přípojka kNN pro Týnec p.p.č. 433/29 (č.j. 454/2006);
  • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu RD o 1 b.j. v Týnci p.p.č. 433/29 (č.j. 464/2006);
  • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu “Horní Lhota p.45-TS, kNN” na p.p.č. 409, 44/2 (č.j. 443/2006);
  • Veřejnou vyhlášku - oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení na stavbu “Týnec, rozšíření veřejného osvětlení” (č.j. 444/2006).
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ