| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

44.zasedání zastupitelstva obce

Usnesení ze 44. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 25.9.2006 v Obecním domě v Týnci.

562/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí a schválilo vyplacení příplatku k odměnám za 3.čtvrtletí 2006.

563/06 Zastupitelstvo bylo seznámeno s Programem rozvoje územního obvodu obce a do příštího zasedání uplatní připomínky k návrhu, dále bude Program zveřejněn k připomínkám občanů a projednán v komisi životního prostředí a obnovy venkova.

564/06 Zastupitelstvo rozhodlo, že s ohledem na ústní připomínky občanů a na skutečnost že je to v současné době jediný zastavitelný majetek obce se záměr odprodeje nemovitosti bývalé školy v Týnci č.p. 6 nebude realizovat.

565/06 Zastupitelstvo dodatečně schválilo již zveřejněný záměr obce odprodat část pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. v chatové oblasti Rozpáralka jednotlivým vlastníkům stávajících rekreačních domků o celkové výměře 5 270 m2. Předběžné zastupitelstvo stanovilo cenu 20 Kč/m2 pozemku, s ohledem na celkovou parcelaci chatové oblasti v Rozpáralce, s tím, že vlastníci rekreačních domků uhradí náklady spojené s prodejem (geometrické zaměření, znalecký posudek, správní poplatek za vklad do KN). Konečné rozhodnutí o odprodeji zastupitelstvo přijme na říjnovém zasedání ZO.

566/06 Zastupitelstvo obce na základě schválené  úpravy finačního rozpočtu v srpnu 2006 (podle projektového propočtu nákladů), odsouhlasilo úhradu na spolufinancování dešťové kanalizace ke stávajícím čp. 81, 86 a budoucím čp. 131, 132 a 133 v Týnci ve výši 100 tis. Kč.

567/06 Zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci rozšíření veřejného osvětlení o 4 ks osvětlovacích bodů ve výši 151,5 tis. Kč jako rozpočtovou změnu.

568/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Složení okrskové volební komise a konání ustavujícího zasedání OkVK pro volby do ZO a Senátu Parlamentu ČR 2006;
 • Podíl daňových příjmů dle vyhl. č.426/2006 Sb.;
 • Návrh územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy (plán nezahrnuje žádné zásadní akce, které by odporovaly ÚP obce Týnec – plánováno je napojení na dálkový vodovod z Nýrska a cyklotrasy), č.j.: 404/2006;
 • Objednávku změn územního plánu obce Týnec v 08/2006;
 • Informaci ze semináře v Klatovech o vysokorychlostním internetu v místní knihovně;
 • Informaci o přípravách na opravu kostela v Týnci;
 • Pověření p. ing. Brokeše o spolupráci ve věci vyplnění dotazníku pro Vlastivědné muzeum v Klatovech k výzkumu současného stavu tradiční lidové kultury v PK-na území obce Týnec (281/2006);
 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání –přístavba RD s částí pro podnikání v Týnci č.p. 119 (č.j.: 402/2006);
 • Výzvu a usnesení MěÚ/OVÚR Klatovy o přerušení stavebního řízení na stavbu kanalizační přípojky k Týnec č.p. 50 (č.j.:411/2006);
 • Výzvu a usnesení MěÚ/OVÚR Klatovy o přerušení stavebního řízení na stavbu kanalizační přípojky k Týnec E9 (č.j.:410/2006);
 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení – přípojka NN – p.p.č. 433/29 ( č.j.: 419/2006);
 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav – výměna oken v Týnci č.p. 86 (č.j.: 439/2006);
 • Informaci starosty ze Setkání Týnců 2006;
 • Žádost pí. Presslové o výspravu místní komunikace k hřišti v Týnci;
 • Zprávu pí.Kučerové ze zpracování dotazníků z 1.etapy komunitního plánování;
 • Žádost pí.Čadové o vyčištění strouhy ve směru na Horní Lhotu okolo RD Týnec č.p. 79 a 89 - bude vyžádáno u vlastníka komunikace SÚS KT.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ