| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Nařízení obce čís.1/2006 - ceník

Nařízení obce Týnec č. 1/2006

 Obec Týnec vydává podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení, kterým se stanoví výše nájemného a ceny služeb poskytovaných obcí Týnec. 

 Při stanovení cen obec postupuje v souladu s ustanoveními zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími předpisy.

I. Veřejné pohřebiště – hřbitov Týnec

1.  Za užívání hrobového místa se stanoví úhrada za 1 m2 hrobového místa (zaokrouhleno podle    rozměrů hrobu na 0,5 m2 nahoru). Úhrada sestává ze dvou částí:

1.1.  Roční nájemné1)  …................................................................................................. 3,-- Kč /m2
1.2.  Roční cena za hřbitovní služby poskytované podle  Řádu pohřebiště v Týnci2).....  17,-- Kč/m2
 Celkem.................................................................................................................. 20,-- Kč/m2
2.Ostatní služby, zajišťované obcí podle požadavku občanů nad rámec  Řádu pohřebiště, budou vyúčtovány ve výši skutečných prokazatelných  nákladů.


II.Byty a nebytové prostory ve vlastnictví obce.

1.Nájemné z bytů se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb.
2.Nájemné z nebytových prostor se stanoví dohodou – smluvní cena, v závislosti na poptávce, charakteru a  způsobu využití nebytových prostor.

III.Nájemné z pozemků ve vlastnictví obce.


1.Roční nájemné z pozemků zastavěných rekreačními chatami  a z pozemků
s nimi funkčně spojených a užívaných 1)….................................................................. 7,-- Kč /m2

2.Roční nájemné z ostatních pozemků, pokud neslouží k podnikání nájemce1) ….......... 3,-- Kč /m2
3.Roční nájemné z ostatních pozemků, pokud slouží k podnikání nájemce se stanoví dohodou – smluvní cena.

IV.Vodní hospodářství obce.

1.Cena pitné vody dodávané odběratelům3) z obecního vodovodu Týnec – vodné.

2.Cena za odvádění a čištění odpadních vod3) obecní splaškovou kanalizací do obecní čistírny odpadních vod – stočné.

 Vodné i stočné se stanoví v jednosložkové formě jako věcně usměrňovaná cena, stanovená  na základě ekonomicky oprávněných nákladů. Výši vodného a stočného vyhlašuje zastupitelstvo obce při změnách cen vstupů a změnách rozsahu oprávněných nákladů na provoz vodovodu a kanalizace.

 

 


V. Ostatní služby

 
1.Kopírování tiskovin a písemností:
-   list formátu A4 jednostranně  …....................................1,--  Kč
list formátu A4 oboustranně ….....................................1,50 Kč
list formátu A3 jednostranně  …....................................2,--  Kč
list formátu A4 oboustranně …......................................3,--  Kč

2.Týnecké střípky – jedno číslo ….........................................3,--  Kč

3.Soukromá reklama obchodního charakteru v zařízeních obce.

 a) relace v místním rozhlase do 3 minut ….................................. 50,-- Kč
     relace v místním rozhlase za každé další 3 minuty ….............. 50,-- Kč

 b) Tištěná reklama do velikosti formátu A1 na vývěsce OÚ
      a vymezených plakátovacích plochách …...............................zdarma

c)Reklama ve velikosti nad formát A1, umístěná na pozemcích obce, obecních budovách a zařízeních  se stanoví dohodou v závislosti na obsahu, velikosti a době umístění reklamy.

VI. Závěrečná ustanovení


1.Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po jeho schválení zastupitelstvem obce, tj. 15.8.2006.

 

 

 

 Jana Kuchařová      Ing. Zdeněk Klemsa
  místostarostka             starosta    

 

 

Vysvětlivky:
1)   Maximální roční nájemné vyhlášené výměrem MF ČR č. 01/2006 ze 6.12.2005, zveřejněným v Cenovém věstníku částka 17/2005.
2)  Cena vyhlášená podle výměru MF ČR  č. 01/2006 obcí, na základě kalkulace skutečných nákladů
3)  Podle seznamu zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny, uvedebného v části II. výměru MF ČR č. 01/2006 a podle § 20 zákona č. 274/2001 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích  ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ