| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 43.zasedání ZO - 14.8.2006

Usnesení ze 43. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 14.8.2006 v Obecním domě v Týnci.

 

547/06 Na základě § 84,odst.2 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce schválilo upravený rozpočet obce s příjmy ve výši 2 824,55 tis. Kč a výdaji ve výši 2 782,85 tis. Kč. Jedná se o přebytkový rozpočet se ziskem ve výši 41,70 tis. Kč.

548/06 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí vyúčtování spotřeby elektrické energie za období 06/2005-06/2006 dle jednotlivých odběrných míst v obci v porovnání s obdobím 06/2004 – 06/2005 (poloviční spotřeba na ČOV – úspora po rekonstrukci, zvýšená spotřeba u vodovodu – dočerpává se z vrtu HV 2, další odběrná místa jsou ve spotřebě téměř vyrovnaná).

549/06 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 13. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 6. září 2006 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;

B) do 18,00 hodin 8. září 2006 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení p. Josef STANĚK- předseda, členové – p. František KOREC, p. Josef NOVÝ, p. Jan PAVEZA, p. Josef TERŠ s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 11. září 2006 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 15. září 2006 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;

E) do 12,00 hodin 29. září 2006 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;

F) od 1. října 2006 do 31. července 2007 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).

550/06 K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo “Podmínky výběrového řízení” navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu “Vyhlášení 13. kola výběrového řízení”.

551/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty k odpadovému hospodářství a souhlasilo s provedením svozu nebezpečných složek odpadů v sobotu 23.9.2006 a svozu velkoobjemového odpadu pouze v Týnci od 26.9. do 3.10.2006.

552/06 Zastupitelstvo přijalo záměr odprodeje budovy bývalé školy v Týnci č.p. 6 za účelem vytvoření školicího střediska na žádost p. Jana Pelánka.

553/06 Zastupitelstvo rozhodlo vystavit platební výměr na úhradu sankčních úroků z prodlení splátek půjčky z FRB čís.2/2000 ve výši 161,50 Kč.

554/06 Zastupitelstvo rozhodlo vystavit platební výměr dlužníkovi na úhradu sankčních úroků za opožděné úhrady faktur za vodné a stočné č. 23/2004, 34/2004 a 18/2005 ve výši 505,50 Kč.

555/06 Zastupitelstvo rozhodlo vést jednání k uzavření smlouvy s firmou Hydrogeologie Pardubice s.r.o., jejichž nabídka na provedení opravy vrtu obecního vodovodu je nejvýhodnější.

556/06 Zastupitelstvo schválilo Nařízení obce Týnec č.1/2006 (ceníku), kterým se stanoví výše nájemného a ceny služeb poskytovaných obcí s účinností od 15.8.2006.

557/06 Zastupitelstvo souhlasilo s rozebráním zdi na žádost p. P. Kyrála z Klatov z objektu za bývalou farou v Týnci s tím, že obec podle množství (objemu) kamene (pro budoucí stavbu RD) stanoví finanční úhrada dohodou.

558/06 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci ze schůzky k přípravě a realizaci opravy farního kostela v Týnci dne 13.6.2006. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pokud se profinancování na zpracování PD zúčastní Biskupství plzeňské, je obec Týnec ochotna se spolupodílet na úhradě PD jednou třetinou skutečných nákladů.

559/06 Zastupitelstvo rozhodlo přihlásit obec Týnec do soutěže pod názvem “My už třídit umíme”.

560/06 Zastupitelstvo schválilo v plné výši uhradit náklady spojené s provedením STK a emisí u hasičského vozidla AVIA 30 na žádost SDH Týnec.

561/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

Informaci o volbách do zastupitelstva obce 2006 – v úterý 15.8.2006 budou za obec podány tři kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů celkem se 17 kandidáty;

Plnou moc p.Karla Buriana o zmocnění JUDr.Pavly Kochtové k zastupování v právní záležitosti užívání hrobu po p.M.Zoufalé;

Výzvu Diakonie Broumov na uspořádání podzimní humanitární sbírky ošacení – bude uspořádána až na jaře r.2007;

Rozúčtování neinvestičních nákladů (dle hlavní účetní knihy) ZŠ v Janovicích n.Úhl. za r. 2005;

Oznámení KÚ Plzeňského kraje/OŽP Plzeň o zahájení řízení o změně integrovaného povolení pro zařízení “Závod výkrmu kuřat Loreta” společnosti Lubská zemědělská, a.s. a žádost o vyjádření – obec nemá připomínky, pouze požádala zajištění plnění závazné podmínky obnovy a údržby zeleného pásu výsadby na straně k Loretě, které je dosud nedostatečně zajišťováno (č.j.: 376/2006);

Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správního řízení k zásahu do významného krajinného prvku ve věci vypuštění kachny divoké a Rozhodnutí o vypuštění 400 ks kachny divoké – MS Vacovy (č.j. 307/2006, 342/2006);

Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na kanalizační přípojku k RD v Týnci č.p.98 (č.j.288/2006);

Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na kanalizační přípojku k bývalé škole v Týnci č.p.6 (č.j.295/2006);

sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drob.stavby–sklad uhlí v Týnci č.p.92 (č.j.303/ 2006);

sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drob.stavby–sklad zahradního nářadí v Týnci č.p.119 (č.j.350/ 2006);

sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení výměny oken v RD Týnec č.p.89 (č.j.328/ 2006);

oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení ke změně stavby před jejím dokončením – přístavba garáže ze sever.strany RD, p.p.č. 433/59 v k.ú.Týnec (č.j.355/ 2006);

informace k setkání Týnců ve dnech 9. a 10. září 2006 ve Velkém Týnci u Olomouce;

dotaz, zda přijede do Týnce p. Velkoborský se stánkem ve dny pouti (bude objednán na sobotu odpoledne);

uskutečnění prodejní výstavy obrazů pí. Ludmily Blažkové z Plzně v prostorách knihovny v Týnci (v sobotu a v neděli odpoledne);

dotaz p.ing. Klasny na možnost dodání kontejneru na plasty do Lorety – OÚ zaurguje objednávku u firmy EKO KOM a.s.;

v Horní Lhotě budou přemístěny kontejnery na tříděný odpad na náves k lípě.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ