| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 42.zasedání ZO Týnec

Usnesení ze 42. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.6.2006 v Obecním domě v Týnci.

538/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí a schválilo vyplacení příplatku k odměnám za 2.čtvrtletí 2006.

539/06 Kalendářní plán zasedání ZO na 2. pololetí 2006 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.

540/06 Zastupitelstvo projednalo dosavadní kalkulace cen ve vodním hospodářství a  porovnalo je se skutečnými  provozními náklady na pitnou vodu a splaškovou vodu (kanalizaci) za období r. 2003, 2004, 2005 a za 1. – 5. měsíc 2006. Na základě průměrných nákladů za uvedené období a v souladu s ustanovením cenového výměru MF ČR č. 1/2006, schválilo zastupitelstvo obce s účinností od 1.7.2006 cenu pitné vody (vodné) na 14 Kč/m3 a splaškové vody (stočné) na 11 Kč/m3. Současně od stejného termínu zastupitelstvo zrušilo poplatek za nájem (zapůjčení) vodoměru.

541/06 Zastupitelstvo připomínky občanů projednalo a doporučilo další změny územního plánu takto:

 • Pí. Joachimsthalerová – sdělení o využití p.p.č. 278/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú. jako stavební parcely - je už ve stávajícím ÚPD jako stavební parcela zařazena;
 • Pí. Roháčová – p.p.č. 109/4-zahrada v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú. žádost o zařazení do pozemků určených pro bytovou výstavbu - ZO schválilo. Řešení přístupu k veřejné komunikaci si zajistí žadatelka sama;
 • Pí.Kešnerová a pí.Poidingerová – p.p.č. 433/57 , 433/56 a 433/5 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú. a na základě usnesení ZO čís. 138/03 žádost o zařazení do stavebních pozemků zastupitelstvo schválilo s tím, že obec nebude financovat vybudování infrastruktury v předmětném území;
 • manž. Bytelovi, pí. MUDr. Sýkorová, manž. Votrubcovi – zásadní nesouhlas se zařazením p.p.č. 433/57 , 433/56 a 433/5 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. do stavebních pozemků. – zastupitelstvo rozhodlo neakceptovat toto stanovisko;
 • Pí. M.Štampachová – p.p.č. 197/20 o rozloze 10 054 m2 v k. ú. Týnec u Janovic n.Úhl., část Loreta. Zastupitelstvo žádost o zařazení do stavebních pozemků ZO schválilo.
 • Na návrh starosty zastupitelstvo obce doporučilo jednat s JUDr.D.Kolowrat-Krakovskou o zařazení území bývalého nového muničního skladu Loreta do územního plánu jako plochy pro výrobu a služby.
 • Zastupitelstvo obce rozhodlo, že od žadatelů o změny ÚP bude požadovat podle § 19 platného stav. zákona (50/1976 ve znění pozdějších předpisů), částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořízením územně plánovací dokumentace ve výši 25 %. Úhrada bude stanovena podílem v závislosti na uskutečnění změny v ÚP a na výměře provedené požadované změny.

542/06 Zastupitelstvo doporučilo spočítat výši úroků z prodlení za dlužné částky půjčky z FRB č.2/2000 a na příštím zasedání definitivně rozhodnout.

543/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Týnci;
 • Stanovisko JUDr. Marka Hanáka k dotazu ohledně hrobového místa (p.Zoufalá);
 • Zápis do KN – kupní smlouvy na p.p.č. 433/84 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú. o výměře 7 m2 – pro místní komunikaci na západním okraji Týnce;
 • Zpracování PD na kanalizační přípojku k nemovitosti Týnec č.p.6 (bývalá škola) a podání žádosti o stavební povolení;
 • Podání žádosti o přezkoumání hospodaření obce za r. 2006 na KÚ PK v Plzni Odbor ekonomický a oznámení této skutečnosti FÚ Klatovy (č.j. 269 a 270/2006);
 • Cenovou nabídku firmy BAOBAB-péče o zeleň s.r.o., Únětice na ošetření vybraných stromů v obci – zastupitelstvo doporučilo vzhledem k vysoké ceně zajistit tyto práce blízkými firmami;
 • Podání reklamace firmě SILNICE Klatovy a.s. na provedení stavby – zhotovení kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci k p.p.č. 433/59 v k.ú.Týnec u Janovic n.Ú. (ze dne 15.5.2006);
 • Konání pracovní schůzky dne 13.6.2006 v 9,00 hod. s účelem projednání možností zajištění oprav kostela v Týnci (účastníci - Mgr.Olga Kalčíková, ing.Zdeněk Klemsa, P.Petr Jandera, MěÚ/OŠKCR Klatovy – ing. Šilarová, Biskupství plzeňské-M.Míka, Památkový ústav v Plzni, KÚ/OPP PK v Plzni – ing. Jirásek;
 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – kanal.přípojky k RD v Týnci č.p.98 (č.j.278/2006);
 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na stavební úpravy stávající hospodářské stavby st.p.č. 222 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú. a její napojení na inženýrské sítě (č.j. 238/2006);
 • Informaci starosty z jednání o komunitním plánu potřeb sociálních služeb na MěÚ Klatovy ze dne 22.5.2006. Zastupitelstvo schválilo pí.Vlastu Kučerovou jako zástupce obce pro zpracování komunitního plánu s MěÚ Klatovy a firmou AG Akcent.
 • Objednávku pro firmu PRIORIT PRO s.r.o. Klatovy na dva mikrobusy po devíti osobách na zářijové setkání Týnců ve Velkém Týnci u Olomouce (č.10/2006);
 • Žádost pí.Vl.Kučerové o zajištění přípoje na požární stříkačku v době konání tábora mladých hasičů od 15.-30.7.2006;
 • upozornění p.ing. P.Klasny na výsadbu zeleně firmou Lubská zemědělská a.s. - zeleného pásu nad drůbežárnami ve směru k Loretě, který byl podmínkou výstavby nových hal drůbežáren;
 • upozornění pí. A.Václavíčkové na nutnou opravu krytiny na dřevěné čekárně-točna.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ