| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Přílohy OZV č.2/2009 č. 1 - 4

 

PŘÍLOHA Č. 1

1. PODMÍNKY PRO PÁLENÍ ZBYTKŮ PO LESNÍ TĚŽBĚ DŘEVA

 

Pálení musí být oznámeno před jeho zahájením na ohlašovací místo – oblasti Klatovska – na operační středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, územního odboru Klatovy se sídlem Aretinova ulice č. 129, Klatovy IV., PSČ 339 01, čís. Tel.: 950 311 111

(a)    Místo pálení zbytků určuje příslušný lesní správce

(b)   Místo pálení zbytků musí být povoleno.

(c)    Ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího okraje ohniště musí být vytvořen pás o šířce min. 1,5 metru, který zbaven veškerého hořlavého materiálu a je okopán na minerální zeminu. Tento pás musí být udržován čistý po celou dobu pálení a po jeho skončení. Výška pálení zbytků nesmí přesáhnout 2 metry,

(d)   V prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jeden pracovník může mít dohled nad max. 2 ohništi, v prostoru pálení musí být min. 2 pracovníci a po dobu pálení se nesmí z místa vzdalovat, jednotlivá ohniště musí být od lesa vzdálena min. 20 metrů a od sebe 6,5 metru,

(e)    Silnější zbytky musí být rozřezáním upraveny tak, aby nepřesahovaly průměr ohniště, tj. max. na délku 6 metrů,

(f)     Pálení zbytků provádí pouze osoby starší 18 let, tělesně a duševně schopné tuto činnost vykonávat a tyto osoby musí být prokazatelně seznámeny s techniko-organizačními opatřeními pro pálení zbytků a s požárním poplachovým plánem obce, v jejímž katastru se místo pálení nachází,

(g)    Při pálení zbytků musí být ustanovena požární hlídka v počtu 1 + 1; požární hlídka může být ustanovena z pracovníků, kteří provádějí pálení, před prováděním pálení musí členové požární hlídky absolvovat odbornou přípravu prostřednictvím odborně způsobilé osoby v oblasti PO, nebo technikem požární ochrany.

(h)    Musí být zajištěna možnost přivolání požárních jednotek,

(i)      Na místě pálení musí být k dispozici „požární voda“ (sudy naplněné vodou a vědra na vodu, případně pojízdná cisterna apod.), přenosné hasící přístroje a další prostředky určené k lokalizaci a případné likvidaci požáru (lopaty, tlumice, hrábě apod.),

(j)     Místo pálení musí být vzdáleno min. 200 m od trvalé zástavby obce.

      Hlášení o pálení musí obsahovat:

1.      Datum a čas pálení,

2.      Druh spalované látky,.

3.      Přesnou lokalitu místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název),

4.      Zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě požární jednotka s technikou),

5.      Jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látka,

6.      Jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek,

7.      Uvedení nejkratších a nejvhodnějších příjezdových cest, orientační body při cestě, nejbližší vodní zdroj,

8.      Jméno a číslo telefonu odpovědné osoby za pálení,

9.      Jméno a telefonické spojení na ohlašující osobu,

10.  Případné další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.

 

2. PODMÍNKY PŘI PÁLENÍ HOŘLAVÉHO ODPADU

(mimo lesní těžbu)

 

Hořlavý odpad (suché listí, větve z prořezávek ovocných stromů) může fyzická osoba spalovat za těchto podmínek:

(a)    Pálení může být provedeno jen na vlastním pozemku majitele (uživatele) a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva apod.,

(b)   Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby,

(c)    Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí,

(d)   Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.

 

 

3. PODMÍNKY PRO ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V PŘÍRODĚ

 

1)      Při manipulaci s otevřeným ohmem jsou fyzické osoby povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru 12).

2)      Při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky:

(a)    Místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek,

(b)   Oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za přítomnosti dospělé osoby,

(c)    Oheň nesmí být ponechán bez dozoru,

(d)   Oheň nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy,

(e)    Ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,

(f)     Oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí.

3)       Rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských táborech apod. je možné jen na určených místech. Tato místa musí určit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše jmenovaných objektech.

 

PŘÍLOHA Č.2

 

1.     Vymezení druhu akcí

Za akci s větším počtem osob leze považovat takovou, při které se sejde 50 a více osob a dle zvážení obce.

2. Stanovení podmínek požární bezpečnosti

a)  Každý, kdo pořádá některou z výše uvedených akcí je povinen tuto ohlásit na obecní úřad ve lhůtě 15 dní před koním akce.

b)  Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen ustanovit na základě § 13 zákona číslo 133/1985 Sb. „O požární ochraně“, „Preventivní požární hlídku“. PPOH musí být prokazatelně proškolena k zabezpečení požární ochrany na dané akci. Počet členů v PPOH je závislý od druhu akce a dle zvážení obce.

3. Obec má právo kontroly zabezpečení těchto úkolů.

-    Obec pověří zástupce k provedení namátkové kontroly pro zabezpečování požární ochrany při dané akci,

-     V případě zjištění porušování zásad požární ochrany projedná tuto skutečnost s pořadatelem akce. Nedojde-li k nápravě ze strany pořadatele, ihned informuje starostku obce nebo jejího zástupce.

-    Starostka obce má právo ukončit danou akci.

4. Úkolem preventivní požární hlídky je:

-         Dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně.

-         V případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, v rámci možnosti zabránit panice, uvolnit všechny únikové východy atd.

-         Prostřednictvím ohlašovny požárů vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc dle požárního plánu.

-         Zúčastnit se likvidace požáru.

      Za tímto účelem provede před zahájením akce:

-         Seznámení se s charakterem akce.

-         Seznámení se s charakterem objektu, v němž bude akce probíhat,

-         Provede kontrolu požárně bezpečnostních zařízení v objektu.

-         Prověří použitelnost a dostupnost prostředků pro zásah.

-          Přístupnost únikových východů a volnost únikových cest.

-         Prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci.

-         Zjištěné skutečnosti zapíše do požární knihy objektu.

 

      Během akce a po jejím skončení se PPOH zaměřuje především na:

-         Provádění požárního dohledu a kontrolu dodržování zásad požární bezpečnosti (kouření na vyhrazených místech, používání topidel při stánkovém prodeji, atd.).

-         Sleduje stav a dostupnost prostředků a zařízení PO.

-         Po skončení akce proveden prohlídku všech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru.

-         Preventivní požární hlídka odchází z objektu jako poslední.

 

5. Preventivní požární hlídka

-         V průběhu akce musí být každý člen PPOH viditelně označen.

-         Pokud PPOH vykonává člen sdružení občanů působících na úseku PO, doporučuje se tuto činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji.

-         Členové PPOH se během akce chovají důstojně  a nesmí požívat alkoholické nápoje.

-         Členové PPOH se podrobí poučení pro výkon této činnosti před zahájením akce, poučení provede odborně způsobilá osoba, nebo technik PO.

-         U členů PPOH, kteří jsou opakovaně určeny pro výkon v této hlídce provede se odborná příprava 1 krát  ročně.

 

PŘÍLOHA Č. 3

         V obci Týnec je zřízena jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce (zkratka JSDHO) kategorie JPO  V,  evidenční číslo 322315

        Jednotka  SDHO musí mít  9 členů ve složení:

                                                              1 velitel;

                                                              2 velitelé družstev;   

                                                              2 strojníci;

                                                              4 hasiči.

      Vybavení požární technikou:

-         Dopravní  automobil  - nákladní automobil AVIA ve vlastnictví SDH Týnec, pro JSDHO zabezpečen smluvně smlouvou o půjčce.

-         Motorová stříkačka PPS-12 s příslušenstvím.

-         Další drobný dlouhodobý hmotný majetek podle inventárního soupisu k 31.12.2008 v celkové hodnotě 19 106,-Kč     

 

     Zabezpečení výcviku :

-    Velitel JSDHP, velitelé družstev a strojníci se účastní pravidelného výcviku ve stanovených termínech dle určení HZS Plzeňského kraje územního odboru Klatovy. Osvědčení o způsobilosti k dané funkci je uloženo na OÚ ve složce požární ochrany.

-    Velitel JSDHP zpracovává na kalendářní rok plán výcviku jednotky SDHO se zaměřením stanoveným nadřízeným orgánem pro oblast PO. (HZS Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy)

-     O výcviku JSDHO musí být veden záznam o účasti a procvičené tématice.

     

       Zabezpečení zdravotní způsobilosti:

-     Všichni členové JSDHO musí být pravidelně ( 1 krát za 2 roky) prověřeni po zdravotní stránce v souladu s ustanoveními NV č.352/2003 Sb. Doklad o provedené preventivní prohlídce musí být uložen u OÚ na tiskopisu stanoveném výše uvedeným NV, příloha č.4.

-     Při přijímaní nového člena JSDHO musí být zajištěna vstupní lékařská prohlídka dle ustanovení uvedeného NV § 2.

 

PŘÍLOHA Č.4

Na základě jednání s majiteli nemovitostí (občany) ohledně zabezpečení požární ochrany v obci Týnec a jeho součástí byla zastupitelstvem obce Týnec při schvalování požárního řádu obce odsouhlase a  stanovena pro veřejnost místa pro ohlášení požáru následovně:

 

    Ohlašovny požáru:                                                  

    1. Obecní úřad Týnec                                                  tel. 376 392 539

   2. Horní Lhota č.p. 6 - (Kubíkovi)                             tel. 376 392 362  

   3. Loreta č.p. 10 - (Chorinová, Hejlíčková)              tel. 376 312 932

   4. Rozpáralka č.p. 4 (Petrmichlovi, Hrubcovi)       tel. 376 392 682   

 

    Jednotlivé ohlašovny požáru budou označeny stanovenou cedulkou a umístěn požární řád ohlašovny.                        

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ