| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

OZV č. 2/2009 - Požární řád

  POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

            Zastupitelstvo obce Týnec se dne 12.10.2009 usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona  čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění později vydaných předpisů, (usnesení číslo 229/04), vydat podle § 10  tohoto zákona  a dále podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně),  § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění zákona 498/2002 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Týnec upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci podle § 15 odst. 1 nařízení vlády  č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády).

 

Článek 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečením požární ochrany v obci

1.      Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Týnec, která plní  v samostatné a v přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

-          Obec v samostatné působnosti plní na úseku PO úkoly stanovené v odst. 1 a 2  § 29 zákona o požární ochraně a §§ 12 až 15 nařízení vlády. Za plnění úkolů požární ochrany v samostatné působnosti obce odpovídá zastupitelstvo obce a starosta.

-          Obec v přenesené působnosti plní na úseku požární ochrany úkoly stanovené v odst. 3  § 29 zákona o požární ochraně a v § 16 nařízení vlády. Za plnění úkolů požární ochrany obce v přenesené působnosti odpovídá obecní úřad a starosta.

2.      K zabezpečení úkolů podle odst. 1. obec pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 krát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně obce.

 

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech, nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s ohledem na místní podmínky.

1.      Za činnosti,  při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považují:

 

a)      Likvidace odpadu dřeva při těžbě dřeva v lese pálením. Způsob pálení je stanoven „Podmínkami pro pálení zbytků po lesní těžbě.“ (viz. Příloha č. 1 této vyhlášky)

b)     Pálení hořlavého odpadu (mimo lesní těžbu). Způsob pálení je stanoven „Podmínkami pro pálení hořlavého odpadu.“ (viz. Příloha č. 1 této vyhlášky)

c)      Rozdělávání otevřeného ohně ve volné přírodě. Způsob rozdělávání ohně v přírodě je stanoven „Podmínkami pro rozdělávání ohně v přírodě.“ (viz. Příloha č. 1 této vyhlášky)

d)     Organizování akcí, kterých se zúčastní větší počet osob. Za akci s větším počtem osob lze považovat takovou kulturní, společenskou, sportovní a podobnou akci, při které se sejde více než 50 osob a dle zvážení obce. Způsob zajištění požární bezpečnosti je stanoven „Směrnicí k zabezpečení ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.“ (viz. Příloha č. 2 této vyhlášky)

2.      Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje dlouhodobé období sucha. Požární bezpečnost je v tomto období zajištěna zákazem rozdělávání ohňů. Vyhlášeno bude obvyklým způsobem, t.zn. relací v místním rozhlasu a zveřejněním zákazu na obecní tabuli. 

 

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1.      Přijetí ohlášení o požáru , živelní pohromě či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru , dle čl. 7 a seznamu uvedeného v příloze č.4 této vyhlášky

2.      Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Týnec (dále jen JSDHO) podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:

a)      Jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje v Klatovech  kategorie JPO I.

b)      Jednotka SDHO Janovice n. Úhlavou kategorie JPO III.

 

Článek 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav, vybavení.

1.      Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.  Kategorie, početní stav a vybavení

      JSDHO požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny v příloze č. 3. této vyhlášky. V jednotce jsou zařazeni členové, kteří vykonávají službu v jednotce SDHO dobrovolně.

2.      Členové jednotky SDHO se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví  do požární zbrojnice v Týnci č.p. 69, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.  Pro výjezd je stanoven minimální počet 4 členů (velitel, strojník, dva hasiči).

 

Článek 6

Přehled o zdrojích vody a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.

1.      Obec Týnec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které svou  kapacitou,  umístěním  a vybavením umožňují účinný požární zásah:

a/ pro část obce Horní Lhota:                                                                                                      

1.Požární nádrž  na návsi v Horní Lhotě                                                                                     

2.Zásobní studna vodovodu na návsi v Horní Lhotě (u č.p.5-Veselých)                                           

3.Obecní vodovod v Týnci (1 km):                                                                                                    

 - hydrant H1 u teletníku                                                                                                                 

 - hydrant H2 u čp.72 (u Vily)                                                                                                         

- hydrant H3 u čp. 89 (u Korců)

- hydrant H4 u parkoviště hotelu                                                 

4.Vacovský rybník (3 km)

b/ pro část obce Loreta:                                                                                                                             ¨

1.Týnecká požární nádrž (v Libovkách-1,5 km)                                                                       

 2.Obecní vodovod v Týnci:                                                                                                               

- nádrž čerpací stanice (1,5 km),

- hydrant H6 u kravína JZD (1,9 km)

- hydrant H4 u parkoviště hotelu                                                                                     

c/ pro část obce Rozpáralka:                                                                                                                   

1. Rybník Vacovy (2 km)          

2. Kusmoukovský rybník (0,6 km)                                                                                                 

3. Obecní vodovod v Týnci

                 - hydrant H17 č.p.94 v zahradě (1,2 km)

                 - hydrant H18 na západním okraji Týnce  (0,9 km)

                 - hydrant H19 č.p. 101na západním okraji Týnce  (1 km)

                                                                      

d/ pro část obce Týnec:                                                                                                                            

1. Obecní vodovod v Týnci - 25 hydrantů                                                                                          

2. Týnecká požární nádrž (v Libovkách-0,5 km)                                                                          

3. Nádrž čerpací stanice obec. vodovodu (0,5 km - 50 m3)                                                          

4. Vacovský rybník (1 km). 

 

e/ celkový přehled o jednotlivých vodních zdrojích uveden v příloze č.8 této vyhlášky

 

2.      Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a příjezdových komunikací k těmto zdrojům.

3.      Vlastníci a uživatelé zdrojů vody jsou povinni, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání  vody pro hašení požárů. Zejména jsou povinni udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť a trvalou použitelnost zdrojů.

4.      Vlastníci příjezdových komunikací a pozemků ke zdrojům vody pro hašení jsou povinni zajistit volný příjezd požární techniky ke zdrojům vody na hašení. Vlastníci převedou tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatel), pokud svá práva vůči komunikacím a pozemkům nevykonávají sami.

 

Článek 7

Seznam ohlašoven požárů  a způsob jejich označení

1.      Obec zřizuje ohlašovny požárů pro ohlášení požárů ( viz příloha č. 4. této vyhlášky)

2.      Ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ 

3.      Ohlašovna požárů má zpracovaný požární řád ( viz příloha číslo 6, této vyhlášky), který je umístěn na viditelném místě stanovené ohlašovny

4.      Nedílnou součástí požárního řádu ohlašoven požárů je požární poplachový plán obce (viz příloha č.7 této vyhlášky)

 

Článek 8

Způsob vyhlášení  požárního poplachu

            Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1.      Přerušovaným tónem sirény v intervalech po 25 sekundách s  přestávkou 10 sekund, 25 sekund a 1 minuta přestávka. Podle potřeby možno opakovat 3 až 4 krát podle potřeby.

2.      V případě poruchy technických zařízení podle bodu 1. se požární poplach vyhlašuje v části obce Týnec místním rozhlasem.

 

Článek 9

            Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.

 

Článek 10

Dokumentace požární ochrany obce

1.      Dokumentace požární ochrany obce se ukládá na Obecním úřadě v Týnci na vyhrazeném místě obvyklým způsobem tak, aby byla kdykoliv k dispozici kontrolním orgánům a orgánům kraje. Za vedení a ukládání dokumentace požární ochrany odpovídá starostka obce.

2.      Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany a vyhodnocení její účinnosti bude provedeno jedenkrát ročně, vždy do konce 3. čtvrtletí následujícího roku. Za provedení odpovídá starostka a kontrolní výbor obce.

 

Článek 11

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

1.      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.10.2009

2.      Aktualizaci a platnost této obecně závazné vyhlášky provádí zastupitelstvo obce nejméně jedenou za rok, nebo při nutných změnách pro aktuálnost a funkčnost vyhlášky.

3.      Dnem 12.10.2009 se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o požárním řádu obce ze dne 15.4.2004.

 

 

 

 ---------------------------------------------                                           ------------------------------------------

   Jana KUCHAŘOVÁ                                                                  Alena VÁCLAVÍČKOVÁ

          starostka                                                                                                místostarostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ