CENÍK SLUŽEB V OBCI TÝNEC | OBEC TÝNEC

CENÍK SLUŽEB V OBCI TÝNEC

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Ceník služeb v obci Týnec

Ceník služeb v obci Týnec- platnost od 1. července 2001 A. Vodné -1 m3 pitné vody: - pro domácnosti, právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání ... 12 Kč. B. Stočné za 1 m3 splaškových vod (dovezených kalů): - z nemovitostí ve vlastnictví fyzických osob, právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání v Týnci ... 8 Kč, C. Za souhlas obce k připojení nemovitostí na zásobovací řad obecního vodovodu: - vlastníci novostaveb (u nichž se nemusela budovat studna)...1 000Kč, - ostatní žadatelé ... 500 Kč. D. Za souhlas k připojení nemovitosti na kanalizační stoky: a) splaškové kanalizace (do ČOV) - vlastníci novostaveb (u nichž se nemusela budovat žumpa)...3 000 Kč, - ostatní žadatelé po 6 měsících od vybudování okolní kanalizace (do té doby bez poplatku)...1 500 Kč; b) dešťové kanalizace - vlastníci novostaveb .... 1 000 Kč, - ostatní žadatelé po 6 měsících od vybudování okolní kanalizace(do té doby bez poplatku)... 500 Kč. E. Za užívací právo k pohřbívacímu místu - za 1 m2 na dobu deseti let: 1. k prvnímu pohřbení (k prvnímu uložení urny): a) hrob...100 Kč, b) hrobka...250 Kč, c) uložení urny v zemi (kolumbární místo)... 80 Kč, d) schránka s poklopem pro 4 urny... 620 Kč, e) schránka s poklopen pro 6 uren ...820 Kč. 2. při obnově - prodloužení užívacícho práva: a) hrobu a hrobky...150 Kč, b) uložení urny v zemi (do l m2)...200 Kč. Poznámka: Zaokrouhlování při výpočtu úhrady se děje takto: do 24 cm2 = 0,25 - 74 cm2 = 0,5 m2,75 - 99 cm2 = 1,0 m2. Do poplatků za užívací právo je zahrnuta cena vody k zalévání, náklady na odvoz odpadků ze hřhbitova a údržba hřbitova. F. Výše nájemného za nemovité a movité věci obce s vyjímklu bytů se sjednává smluvně. G. Kopírování: list A4 jednostranně...1,- Kč, list A4 oboustranně... 1,50 Kč, list A3 jednostranně...2,- Kč, list A3 oboustraně... 3,- Kč. H. Pohlednice Týnce - jeden kus...3,- Kč, Panoramatický letecký snímek - jeden kus... 200,- Kč. I. Týnecké STŘÍPKY - jedno číslo...2,- Kč, komplet dosud vydaných čísel-počet čísel x 1,80 Kč. J. Formuláře, tiskopisy zdarma. K. Reklama v místním rozhlase, ve vývěsce obecního úřadu 20,- Kč. Jana KUCHAŘOVÁ, starostka Vlasta RYBOVÁ, místostarostka
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ