USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ ZO - 11.11.2013 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ ZO - 11.11.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 33. zasedání ZO - 11.11.2013

Obec Týnec

13. listopad 2013

 

 

Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.11.2013 v Obecním domě v Týnci.

 

 

287/13 Na základě vydaného Plánu inventur na r.2013 zastupitelstvo uložilo provést inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2013 s následujícím složením hlavní inventarizační komise: ing. Pavel Klasna -předseda, Alena Václavíčková -člen, Stanislav Kuthejl -člen.

 

288/13 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starostky o investičních a neinvestičních akcích r.2013.

 

289/13 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyřazení poškozených a opotřebených knih v množství 139 ks a jejich předání k dalšímu zpracování na pelety firmě v Běšinech.

 

290/13 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo finanční navýšení  zakázky o 102 tis. Kč - výměna vodovodu s redukční šachtou a výměnu 5 ks vodovod. šoupat, bude provedeno v 11/2013.

 

291/13 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavření smlouvy o nájmu zemědělské půdy s JZD „Budovatel“ se sídlem Janovice nad Úhlavou.

 

292/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-0008779/VB/02; Loreta,p.186_3, Pangrác-kNN se společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupené společností MARTIA a.s., Ústí nad Labem.

 

293/13 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo budoucí prodej části p.p.č. 514/12 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. s tím, že žadatel nechá zpracovat geometr. plán  a poté obec přijme záměr prodeje předmětného pozemku.

 

294/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 10:

-          Daň z příjmu FO ve výši 80 000 Kč (zaúčt. pol. 1111 = 80 000 Kč),

-          Daň z příjmu FO z kap. výnosů ve výši 15 000 Kč ( zaúčt. 1311 = 15000 Kč);

-          DPH ve výši 200 000 Kč (zaúčt. pol. 1211 = 200 000 Kč);

-          Příjmy ze stočného ve výši 40000 Kč (zaúčt. 2321 2111 = 40 000 Kč);

-          Přesun položek u vodovodu ve výši 30000 Kč (zaúčt. 2310 5154 = - 30 000 Kč, 2310 5169 = 30 000 Kč);

-          Oprava vodovod – redukční ventil + 5 šoupat ve výši 170000 Kč (zaúčt.  2212 6121 = -100 000 Kč, 2310 5171 = 170 000 Kč, 2310 5154 = -70 000Kč);

-          Nebytové prostory přesun položek ve výši 4000 Kč 3613 5169 = 4000Kč, 3613 5171 = -4000 Kč;

-          Údržba obce přesun položek ve výši 2000 Kč (zaúčt. 3745 5169 = - 2000Kč, 3745 5156 = 2000 Kč).

 

295/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Zahájení řízení KÚ PK, odbor RR o Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje PK (č.j. 199/13);

-          Pozvánku na školení povodňových komisí města Klatovy a ORP Klatovy (č.j. 200/13);

-          Protokol č. 659/13/443 z OSSZ Klatovy o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – nebyly zjištěny nedostatky;

-          Oznámení  MěÚ Klatovy, OŽP Klatovy o zahájení stavebního a vodoprávního řízení na stavbu „Zástavba RD v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. – kanalizace, vodovod“ s umístěním na p.p.č. 433/55, 433/88 a 433/89 (č.j. 188/13);

-          Připomínky zastupitelů:

§  MK v Horní Lhotě od č.p. 7 k čp. 10 je rozmokřená pouze při vydatných deštích, v současné době je suchá, není co řešit;

§  Informaci, že dobrovolníci vyčistí od náletových dřevin obecní cestu od Václava v Horní Lhotě ve směru na Černé Krávy za získané paliv. dřevo.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ