USNESENÍ Z 31. ZASEDÁNÍ ZO - 9.9.2013 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 31. ZASEDÁNÍ ZO - 9.9.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 31. zasedání ZO - 9.9.2013

Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 9.9.2013 v Obecním domě v Týnci.

 

274/13 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění finančního rozpočtu obce k 31.7.2013.

 

275/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení a odsouhlasilo zrušení usnesení čís. 198/04, 57/11 a část usnesení čís. 123/11 (oprava drobných sakrálních staveb).

 

276/13 Zastupitelstvo projednalo návrh komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení Týnec“ a odsouhlasilo uzavření smlouvy o dílo s firmou INVEST TEL s.r.o. Klatovy jako dodavatele akce s nabídkovou cenou 549 739,06 Kč se zárukou na 72 měsíců.

 

277/13 Zastupitelstvo obce Týnec

I. projednalo návrh ÚPN Týnec, zpracovaného Ing. arch. Petrem Vávrou, Studio KAPA, Na Petynce 88,  Praha 6

II. zjišťuje, že:

1)       návrh územního plánu není v rozporu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ani schválenými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.

2)      návrh  územního plánu byl vyhotoven podle pokynů schváleného zadání, na základě výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 47 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/. Od zpracování konceptu řešení bylo upuštěno – v zadání ÚPN nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh Územního plánu Týnec byl v souladu s § 50 (společné jednání) a § 52 (veřejné projednání) stavebního zákona vystaven a projednán, v této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. 

3)      vystavení návrhu  územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané  lhůtě byla převzata 1 připomínka (Ing. Erika Denková + Ing. Marek Řehoř, Klatovy – nesouhlasí se změnou p.p.č. 433/1 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou z orné půdy na stavební parcely = návrh ÚPN neřeší zastavění pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou, v zadání ÚPN nebylo požadováno)  vlastníků nemovitostí, jejichž práva jsou navrženým  řešením dotčena. V průběhu řízení o územním plánu nebyly uplatněny připomínky orgánů územního  plánování sousedních  územních obvodů. 

III. vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona  Územní plán Týnec - Návrh územního plánu  Týnec zpracovaný v červnu 2013 je nedílnou součástí tohoto usnesení. Originály stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a ostatních připomínek jsou uloženy u OVÚP MěÚ Klatovy.

 

278/13 Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout Oblastní charitě Klatovy finanční dar ve výši 5 000 Kč na podporu charitní pečovatelské služby pro týnecké občany.

 

279/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s., Děčín (zastoupena na základě udeřené plné moci ze dne 1.10.2010 společností JH projekt s.r.o., Klatovy) k pozemku p.p.č. 433/55 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč (stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy IV-12-0007741 Týnec, prac. 433/54 Denková- kNN).

 

280/13 Zastupitelstvo projednalo nové rozpočtové opatření čís. 8 a odsouhlasilo:

-         Příjem odvodu z výtěžku z provozovaných loterií ve výši 3000 Kč (zaúčt. pol. 1351 = 3000 Kč),

-         Oprava příjmu nevyčerpané dotace na volby prezidenta ČR (vráceno v 08/2013) ve výši 11 378 Kč (zaúčt. 4111 UZ 98008 = -11 378 Kč),

-         Příjem finanční úhrady za neoprávněné užívání nebytových prostor v Týnci č.p. 12 ve výši 4 430 Kč (zaúčt. 3613 2111= 4 430 Kč)

-         Příjem z pronájmu nebyt. prostor v Týnci č.p. 12 a 90 ve výši 700 Kč (zaúčt. 3613 2132 = 700 Kč),

-         Přesun položek u ČOV a kanalizace  ve výši 50 000 Kč (zaúčt. 2321 5169 = 50 000 Kč, 2321 5171 =  - 50 000 Kč),

-         Přesun položek kaple-oprava v HL ve výši 35 000 Kč (zaúčt. 3322 5171 = - 35 000 Kč, 3322 5139  =  35 000 Kč),

 

281/13 Zastupitelstvo se seznámilo s obsahem Smlouvy o vybudování, financování a převodu infrastruktury (na p.p.č. 433/55 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.), která má být uzavřena s manž. Vladimírou a Ronaldem Bontenbalovými. S upraveným návrhem manželů zastupitelstvo nesouhlasilo. Ve čtvrtek 12.9.2013 proběhne jednání s právním zástupcem manželů p. Mgr. Sojkou, kde starostka obce bude trvat na požadavku vybudování, financování a převodu infrastruktury na obec Týnec.

 

282/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Oznámení Allianz pojišťovny, a.s. o likvidaci pojistné události čís. 2013115561 – poškození jednoho osvětlovacího tělesa VO v Týnci u čp. 18;

-         Informaci starostky k požáru v lese na Štěrbině dne 27.7.2013 – k významné škodě nedošlo včasnou likvidací požáru, po likvidaci požáru  po dobu 16 hod. zajišťovala trvalý dohled jednotka SDH obce Týnec;

-         Informaci, že dne 23.9.2013 v 9:00 hod. je soudní jednání ve věci vyklizení nemovitosti Týnec č.p. 12;

-         V souvislosti s novou výstavbou v Loretě nutnost provedení přeložky vedení vzdušných kabelů veřejného osvětlení do zemní rýhy (cenová nabídka bude zaslána firmou Martia a.s., Ústí n. Labem);

-         Organizaci svozu velkoobjemových odpadů pouze v Týnci u prodejny v termínu 23. 9. – 25. 9. 2013, svoz nebezpečných složek odpadů proběhne dne 12. října 2013 v době 9:00 – 9:15 hod.;

-         Informaci k zimní údržbě komunikací – pluhování MK bude dohodnuto s p. Josefem Kohoutem a  údržba MK solením firmou Silba s.r.o. Plzeň;

-         Připomínku starostky, aby zastupitele podávali návrhy do připravovaného finančního rozpočtu na r. 2014;

-         Připomínky zastupitelů:

-         Provést do zimy opravu střechy na bývalé škole,

-         Odstranit ulomenou větev lípy u vacovského křížku,

-         zpracovat soubor ploch v obci k sečení vč. výměr

-         zrušit a uklidit skládky trávy na hřišti a nad prodejnou v Týnci

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ