VYDÁNÍ ÚPN TÝNEC FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY | OBEC TÝNEC

VYDÁNÍ ÚPN TÝNEC FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vydání ÚPN Týnec formou opatření obecné povahy

 

Zastupitelstvo obce Týnec

I. projednalo

návrh ÚPN Týnec, zpracovaného Ing. arch. Petrem Vávrou, Studio KAPA, Na Petynce 88,  Praha 6

II. zjišťuje, že

1)       návrh územního plánu není v rozporu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ani schválenými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.

2)      návrh  územního plánu byl vyhotoven podle pokynů schváleného zadání, na základě výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 47 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/. Od zpracování konceptu řešení bylo upuštěno – v zadání ÚPN nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh Územního plánu Týnec byl v souladu s § 50 (společné jednání) a § 52 (veřejné projednání) stavebního zákona vystaven a projednán, v této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. 

3)      vystavení návrhu  územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané  lhůtě byla převzata 1 připomínka (Ing. Erika Denková + Ing. Marek Řehoř, Klatovy – nesouhlasí se změnou p.p.č. 433/1 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou z orné půdy na stavební parcely = návrh ÚPN neřeší zastavění pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou, v zadání ÚPN nebylo požadováno)  vlastníků nemovitostí, jejichž práva jsou navrženým  řešením dotčena. V průběhu řízení o územním plánu nebyly uplatněny připomínky orgánů územního  plánování sousedních  územních obvodů. 

III. vydává

v souladu s § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona  Územní plán Týnec - Návrh územního plánu  Týnec zpracovaný v červnu 2013 je nedílnou součástí tohoto usnesení. Originály stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a ostatních připomínek jsou uloženy u OVÚP MěÚ Klatovy.

 

 Poučení:

            Proti Územnímu plánu Týnec, vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

 

 

 

 

 

              

……………………….                      ……………………                Jana  Kuchařová

                                                                                                              starostka obce

 

Vyvěšeno dne: 16.09.2013

 

Nabylo účinnosti dne: 4.10.2013       

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ