USNESENÍ Z 26. ZASEDÁNÍ ZO - 11.3.2013 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 26. ZASEDÁNÍ ZO - 11.3.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 26. zasedání ZO - 11.3.2013

 

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.3.2013 v Obecním domě v Týnci.

 

 

 

248/13 Zastupitelstvo projednalo hospodaření obce v r. 2012 a schválilo účetní uzávěrku za r. 2012.

 

249/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o investičních a neinvestičních akcích r. 2013.

 

250/13 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o odpadovém hospodářství obce za r. 2012.

 

251/13 Připomínky k ÚPN- lokalita RD Týnec 25, které vznesli přítomní občané, vzalo zastupitelstvo na vědomí. Konečné rozhodnutí bude přijato po veřejném projednání návrhu ÚPN obce Týnec.

 

252/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 3:

-          Převody z vlastního ZBÚ na účet u ČNB ve výši 200 Kč (pol. 4134 = 200 Kč, 6330 5345 = 200 Kč),

-          Vratky nevyčerp. dotací na volby z min. roku ve výši 7814 Kč (6402 5364 = 7814 Kč).

 

253/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení vrtané studny na p.p.č. 186/13 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 56/2013);

-          Nabídku od regionálního televize FILMPRO Radinovy na zpravodajské reportáže z obce – zastupitelstvo rozhodlo nabídku zatím neuvyžít;

-          Dodatek od MěÚ/OŽP Klatovy k havarijnímu plánu Statku Beňovy (umístění a zakreslení polních úložišť hnoje- č.j.58/2013);

-          Dopis Ministerstva kultury ČR- potvrzení o ukončení vydávání periodického tisku –Týnecké střípky (č.j.: 57/13);

-          Cenovou nabídku firmy p.Václava Tichého na osazení okapů na kapli Loreta

-          Dopis p. J.Kohouta se žádostí o pronájem, příp. koupi zemědělsky využitelných pozemků – obce Týnec nemá zájem

-          Informaci starostky o společné schůzce se zástupci ŠVAK a.s., Klatovy – doporučeno zřízení nízkého tarifu pro vodovod, což předpokládá výměnu rozvaděče elektroměrového a s tím spojené náklady za 25 tis. Kč, dalším opatřením by byla výměna čerpadel ve vrtech a čerpací stanici.

-          Informaci starostky o dopise právní zástupkyni p. JUDr. Juditě Jakubčíkové ve věci pronájmu nebytových prostor v Týnci č.p. 12;

-          Informaci k čištění Kosmoukovského rybníka.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ