USNESENÍ Z 25. ZASEDÁNÍ ZO Z 18.2.2013 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 25. ZASEDÁNÍ ZO Z 18.2.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 25. zasedání ZO z 18.2.2013

 

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 18.2.2013 v Obecním domě v Týnci.

 239/13 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 3. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 10. dubna 2013 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;                           

B) do 18,00 hodin 12. dubna 2013 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení – předseda p. Josef Terš, členové – p. Vlastimil Knotek, p. Petr Bytel a p. Josef Staněk s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 15. dubna 2013 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 19. dubna 2013 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;                                                                                            

E) do 12,00 hodin 30. dubna 2013 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;         

F) od 1. května 2013 do 28. února 2014 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).         

 240/13 K výběrovému řízení podání žádostí o půjčku z FRB zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 3. kola výběrového řízení“.

 241/13 Zastupitelstvo projednalo kalkulace cen ve vodním hospodářství a  porovnalo je se skutečnými  provozními náklady na pitnou vodu a splaškovou vodu za období r. 2012. Na základě průměrných nákladů za uvedené období zastupitelstvo obce rozhodlo o úpravě ceny stočného z 20 Kč na 23 Kč/m3 s účinností od 1.4.2013. Vodné zůstává beze změny na 23 Kč/m3.

 242/13 Na základě požadavku jednoho člena ZO zajistí starostka obce společné jednání s dodavatelem služeb ve vodním hospodářství (ŠVAK a.s. Klatovy) ve věci projednání cen za služby.

 243/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo do nově zpracovávaného územního plánu obce Týnec zařazení změny lokality RD Týnec 25 a přilehlých pozemků z bytové zóny na zónu smíšenou (k podnikání ve službách).

 244/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo ukončení vydávání periodického tisku s názvem TÝNECKÉ STŘÍPKY. Poslední číslo bylo čís. 74.

245/13 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo p. Věře Turečkové mimořádnou odměnu ve výši 4000 Kč hrubého za zpracování inventarizace obecního majetku a roční závěrky.

 246/13 Zastupitelstvo projednalo nové rozpočtové opatření čís. 2 a odsouhlasilo:

-Výdaje na mzdu-mimořádnou odměnu účetní obce ve výši 5 360 Kč (6171 5011=4000 Kč, 6171 5031= 1000 Kč, 6171 5032= 360 Kč).

 247/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o společném jednání k návrhu nového ÚPN Týnec dne 27.2.2013 (č.j.: 44/13);

-          Informaci o přerušení dodávky elektřiny dne 20.3.2013 celá Loreta a Horní Lhota od 7:30 do 14:00 hod., dne 26.3.2013 celá Rozpáralka od 7:30 do 12:00 hod.

-          Zprávu Policie ČR, OO Nýrsko o bezpečnostní situaci a kriminalitě v obci Týnec za r. 2012;

-          Oznámení stanoviště včelstev na p.p.č. 437 v Týnci – zámecký park ze dne 10.2.2013;

-          Zprávu KÚ PK o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Týnec za r. 2012;

-          Oznámení ČEZ Distribuce a.s. o plánované rekonstrukci sítě NN v Loretě – obec Týnec bude muset řešit přeložení vedení veřejného osvětlení v Loretě;

-          podání žádostí o dotace na rekonstrukci části veřejného osvětlení v Týnci, a na osazení okapů vč. svodů pro kapli v Loretě;

-          zastupitelé žádali:

Ø urgenci opravy místního rozhlasu v Týnci u č.p. 89;

Ø osazení nové plakátovací plochy na stojany vedle autobusové zastávky pod prodejnou;

Ø urgenci údržby zeleně na stavebních pozemcích na západním okraji Týnce – písemně vlastníkům pozemků.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ