USNESENÍ Z 24. ZASEDÁNÍ ZO - 28.1.2013 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 24. ZASEDÁNÍ ZO - 28.1.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 24. zasedání ZO - 28.1.2013

 

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 28.1.2013 v Obecním domě v Týnci.

 

234/13 Zastupitelstvo projednalo a bez připomínek schválilo provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2012.

 

235/13 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předběžné „Vyúčtování hospodaření obce za r. 2012“,  doporučilo projednat jej ve finančním výboru a zveřejnit k připomínkám občanům. Zastupitelstvo doporučilo prověřit úročení vkladových účtů u jiných bankovních domů pro lepší zúročení volných finančních prostředků.

 

236/13 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 1:

-         Příjem dotace na volby prezidenta ČR ve výši  6000 Kč (zaúčt. 4111, UZ 98008 = 6000 Kč),

-         Výdaje na zabezpečení volete výši 5220 Kč (UZ 98008, 6118 5139 = - 5220 Kč),

-         Výdaje na malované mapy ve výši 13 300 Kč (2143 5169 = 13 300 Kč).

 

237/13 Zastupitelstvo schválilo začlenit obec Týnec do prezentace v malované mapě regionu Klatovsko za 13 300 Kč dle nabídky dodavatele Malované Mapy s.r.o., Zlín.

 

238/13 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Rozpis kurzů odborné způsobilosti jednotek SDH obce v r. 2013 (3 členové se zúčastní);

-         Vyúčtování z Tříkrálové sbírky 2013 v Týnci a Horní Lhotě – výnos činil 7 747 Kč, poděkování patří králům Petru Englerovi, Radku Malátovi, Nikole Mertlové a vedoucí p. Vlastě Kučerové;

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení řízení – jednání (U+S): Týnec zámek – NN, kNN (č.j.: 4/13);

-         Oznámení Krajského úřadu pro PK, OE o zahájení přezkoumání hospodaření obce dne 13.2.2013 (č.j.: 22/13);

-         Sdělení MěÚ/OŽP Klatovy - zdravotní zkoušky – preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat 2013 (č.j.: 24/13);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy o schválení – kanalizační řád veřejné kanalizace obce Týnec, část Týnec (č.j.: 31/13);

-         Požadavek občanů Rozpáralky na osazení kontejneru na plasty – 3 členové ZO posoudí osazení kontejneru na místě samém v Rozpáralce, poté bude jednáno o pronájmu sběrné nádoby s AVE Plzeň;

-         Žádost Lubské zemědělské a.s. Klatovy o povolení kácení náletových dřevin na  p.p.č. 111/4 v k.ú.Týnec u Janovic n.Úhl. z důvodu záměru oplocení vjezdu na předmětný pozemek (č.j.:30/13);

-         Roční výkaz o knihovně za r. 2012 – (data – registrovaní čtenáři-26, z toho 2 do 15 let; celkem výpůjček literatura+periodika 1800 ks);

-         Pozvánku SDH Týnec na hasičský bál 2.2. a dětský maškarní karneval 3.2.2013.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ