USNESENÍ Z 23.ZASEDÁNÍ ZO - 17.12.2012 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 23.ZASEDÁNÍ ZO - 17.12.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 23.zasedání ZO - 17.12.2012

 

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 17.12.2012 v Obecním domě v Týnci.

 

226/12 Kalendářní plán zasedání ZO na 1. pololetí 2013 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu. 

 

227/12 Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2, písm.b) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jednomyslně schválilo schodkový finanční rozpočet obce Týnec na r. 2013 s příjmy v částce 3580,80 tis. Kč a výdaji 4688,00 tis. Kč  (dle přílohy- členění paragrafové). Schodek ve výši 1 107,20 tis. Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. (hlasování: ANO – 7x; Ne-0,Zdržel se-0).

 

228/12 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtový výhled obce na roky 2014 – 2016.

 

229/12 Zastupitelstvo projednalo nové rozpočtové opatření čís. 9 a odsouhlasilo:

-         Výdaje na STK a měření emisí AVIA 30 ve výši  2000 Kč (zaúčt. 5512 5169 = 2000 Kč; 5512 5139 = - 2000 Kč),

-         Daň z příjmu FO ze záv.činnosti ve výši 50 000 Kč (zaúčt. 1111 = 50 000 Kč),

-         Daň z příjmu FO z kap.výnosů ve výši 5000 Kč (zaúčt. 1113 = 5000 Kč),

-         Daň z nemovitosti ve výši 80 000 Kč (zaúčt. 1511 = 80 000 Kč),

-         Příjem dotace na volby prezidenta ČR 2013 ve výši 2000 Kč ( zaúčt. 4111 UZ 98008 = 2000 Kč);

-         Výdaje na školení a semináře ve výši 1000 Kč (zaúčt. 6171 5167 = 1000 Kč).

 

230/12 Starostka podala informaci o stavu užívání nebytových prostor v Týnci č.p. 12. Pan Mgr. Jiří Štancl, který obec zastupuje ve věci vyklizení bývalé fary a vystěhování bývalého nájemníka z nebytových prostor, zaslal nájemníkovi dopis ze dne 29.11.2012, ve kterém uvádí: protože nedošlo k vyklizení prostor dobrovolně a pronajímatel-obec nepodala žalobu, v souladu s § 676 občanského zákoníku, proto došlo k prodloužení nájemního vztahu o dobu jeho posledního trvání, tzn. o dalších 244 dnů. Nájemní vztah proto skončí dne 2.5.2013. Obec je rozhodnuta, že po tomto datu užívání nebytových prostor nebude tolerovat a jejich vyklizení si vynutí. Do doby 2.5.2012 je nájemce povinen hradit finanční náhradu za užívání prostor a to dle sjednané poslední smlouvy v hotovosti na obecním úřadě v Týnci. Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí.

 

231/12 Zastupitelstvo se seznámilo s písemnou informací z Biskupství Plzeňského k žádosti o pronájem pozemku p.p.č. 26/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. o výměře 1049 m2. Biskupství žádá při uzavření nájemní smlouvy roční nájemné ve výši 5000 Kč s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Zastupitelstvo pověřilo starostku k jednání s Biskupstvím Plzeňským ve věci uzavření nájemní smlouvy (případné slevy na nájmu, možnost budoucího odkoupení pozemku, …). 

 

232/12 Starostka informovala zastupitelstvo o dopise z Krajského úřadu PK ve věci týkající se zápisu majetku obce, který obec nabyla podle §2c zákona č. 172/1991 Sb., ve znění zákona č. 173/2012 Sb., jenž dnem 29.6.2012 vstoupil v účinnost, do katastru nemovitostí. Jedná se o historický majetek, který obec vlastnila k 31.12.1949. Za obec Týnec se jedná pouze o jeden pozemek - p.p.č. 445/4 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl., který byl v restituci vydán p. Jindřichu Kolowratovi, v současné době je ve vlastnictví p. Lazarowitze. Zastupitelstvo odsouhlasilo tento pozemek nevyžadovat do vlastnictví.

 

233/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o projednání návrhu zadání ÚP Vrhavče (č.j.:299/12);

-         Závěr z Valné hromady Honebního společenstva Javor na rozdělení čistého zisku od 1.1.2005 do 1.12.2012 (za každý celý 1 hektar bude vypláceno 30,00 Kč);

-         Stavební povolení MěÚ/OVÚP Klatovy-domovní vrtaná studna na p.p.č. 433/54 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 316/12);

-         Rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy o umístění a provedení stavby sklad zahradního náčiní v Týnci u č.p. 115 (č.j.: 328/12);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním stavby „kanalizační přípojky pro E 11 v Týnci“ (č.j.: 311/12);

-         informaci o „velkých změnách v daňové správě od 1.1.2013“. Nově orgány Finanční správy bude tvořit – Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů – dle krajů a Specializovaný finanční úřad. FÚ Klatovy bude územním pracovištěm.

-         Hledání pisatele periodického tisku s názvem Týnecké střípky,

-         P.Pressl žádal do fin.rozpočtu r. 2014 zařadit odvodnění místní komunikace od č.p. 82 k západnímu okraji.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ