USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZO - 12.11.2012 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZO - 12.11.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 22. zasedání ZO - 12.11.2012

Obec Týnec

14. listopad 2012

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.11.2012 v Obecním domě v Týnci.

 

 

216/12 Na základě vydaného Plánu inventur na r.2012 zastupitelstvo uložilo provést inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2012 s následujícím složením hlavní inventarizační komise: ing. Pavel Klasna -předseda, Alena Václavíčková -člen, Stanislav Kuthejl -člen.

 

217/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starostky o investic. a neinvestič. akcích r.2012.

 

218/12 Zastupitelstvo opětovně projednalo žádost p. Ludvíka Hesse, předsedy a babydědka, o příspěvek-dar na přemístění baby boxu na místo při vstupu do nové klatovské nemocnice. Zastupitelstvo rozhodlo podpořit tento projekt darem ve výši 1000 Kč.

 

219/12 Zastupitelstvo projednalo žádost občanů bydlících v okolí kostela o nápravu stavu - zápach z kanalizační vpusti u E12, kde protékají přečerpávané splašky ze žumpy z bytů v bývalé škole. Na kanalizační vpusť bude osazen plný poklop bez otvorů.

 

220/12 Zastupitelstvo projednalo návrh starosty Města Janovice n.Úhl. na zrušení ZSPO Pohoří, které několik let nevykazuje žádnou činnost. Zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení ZSPO Pohoří, jehož je obec Týnec členem.

 

221/12 Zastupitelstvo projednalo nové rozpočtové opatření čís. 8 a odsouhlasilo:

-         Daň z příjmu FO z kap.výnosů ve výši 8000 Kč (zaúčt. 1113 = 8000 Kč),

-         Aktualizace - zpracování kanalizačního řádu ve výši 11 600 Kč (zaúčt. 2321 5169 = 11 600 Kč),

-         Na úhradu pokuty za odběr PV ve výši 8 000 Kč (zaúčt. 2310 5363 = 8 000 Kč),

-         Příjmy za stočné ve výši 16 000 Kč (zaúčt. 2321 2111 = 16000 Kč),

 

-           výdaje na zpracování geometr.plánů k věcným břemenům souvisejících s výstavbou Týnec SPK ve výši 5000 Kč (zaúčt. 2321 6121 = 5000Kč),

-         navýšení výdaje na programové vybavení Munizar Plus na využívání základních registrů v evidenci obyvatel ve výši 1000 Kč (zaúčt. 6171 5172 = 1000 Kč),

-         nákup pozemku 5/2 v k.ú. Hor. Lhota ve výši 1700 Kč (zaúčt. 3639 6130 = 1700 Kč),

-         navýšení výdajů na svoz nebezpečných odpadů ve výši 1000 Kč (zaúčt. 3721 5169 = 1000 Kč),

-         dar na přemístění babyboxu v Klatovech ve výši 1000 Kč (zaúčt. 4329 5222 = 1000 Kč).

 

222/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starostky o jednání se zástupci Vojenské ubytovací a stavební správy Praha (VUSS) na základě připomínek občanů ve věci souhlasu umístění vrat pod zámeckým parkem (p.p.č. 445/3), případném pronájmu předmětného pozemku vlastníkem zámku. Dále se informovala o případném bezúplatném převodu, popřípadě koupi obcí. Dále starostka seznámila ZO s písemnou odpovědí VUSS Praha k pozemku p.p.č. 445/3 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.. VUSS v současné době připravuje vyhlášení výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce a po té převedení na nového nabyvatele. O termínu vyhlášení výběrového řízení a možnosti se do něj přihlásit bude obec z úrovně VUSS Praha informována.

 

223/12 Zastupitelstvo zplnomocnilo starostku k pověření advokáta p. Mgr. Jiřího Štancla, aby obec zastupoval ve věci vystěhování bývalého nájemníka nebytových prostor a vyklizení prostor bývalé fary.

 

224/12 Starostka seznámila členy ZO s akcemi, které by měly být mimo jiné zapracovány do finančního rozpočtu obce na r.2013:

-         Částečná rekonstrukce veřejného osvětlení v Týnci včetně přesunu el.pilíře VO,

-         Odvodnění komunikace v Týnci od č.p. 61 k č.p. 23 (zatím se jedná o způsobu provedení za přiměřenou cenu nebo to provést na etapově);

-         Oprava překopů na místní komunikaci Týnec č.p. 64 a 114 – cenová nabídka se zpracovává,

-         Dokončení opravy místní komunikace po výstavbě opěrné zdi pod č.p. 132 a 133 (ještě opětovně projednat s p. Kutilem dle dohody) – cca za 95 tis. Kč,

-         Oprava kapličky v Horní Lhotě – s pomocí členů SDH Horní Lhota za 30 tis. Kč (odstranění plotu okolo kaple, nátěry zvoničky, dveří, oken, vyčištění a penetrace krytiny, vyspravení fasády a nátěr fasádní barvou, okopání základů kaple –položení nopové folie a zásyp kamením),

-         Dle žádosti SDH Týnec – příspěvek ve výši 10 tis. Kč na uspořádání dvoudenních oslav u příležitosti 110 výročí založení sboru ve dnech 16. a 17.8.2013.

 

225/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Informaci o přípravě nové rozšířeného vydání Velké encyklopedie měst a obcí ČR - neobjednávat;

-         Informaci starostky z Valné hromady SDH Týnec;

-         Nabídku na spolupráci v advokátních službách od p. JUDr. Rippelové;

-         Rozhodnutí ČIŽP, OI Plzeň na zálohy poplatku za odběr podzemní vody na r. 2013 ve výši 52 tis. Kč;

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy na zemní vrty pro dvě tepel. Čerpadla na p.p.č. 433/14 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j. 275/12) a Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním této stavby (č.j.: 290/12)

-         souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s užíváním stavby – stavební úpravy půdního prostoru na obytné místnosti v RD čp. 62 v Týnci (č.j.:291/12),

-         oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o spojení územního, staveb. řízení a řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – sklad zahradního náčiní – na p.p.č. 236/29 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (čj.: 292/12),

-         pozvánku MěÚ/OŽP Klatovy na závěrečnou kontrolní prohlídku „Týnec splašková kanalizace“ (č.j.: 294/12),

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – povolení nakládání s vodami – k odběru podzemní vody a stavební povolení na stavbu domovní vrtaná studna na p.p.č. 433/54 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.,

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy

-         Informaci o požadovaném zmapování soukromých zařízení – ubytoven, (MěÚ OSVZ Klatovy) ve kterých se vyskytují problémové rodiny nebo klienti –na území obce Týnec se také zařízení nenachází,

-         Návrh od Plzeňského organizátora veřejné dopravy (POVED) Plzeň na finační příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti podle jízdního řádu na r. 2013 ve výši 12 960 Kč,

-         Připomínky zastupitelů:

-         Rozeslat dopisy vlastníků RD na západním okraji v Týnci ohledně zákazu parkování na komunikaci z důvodu zimní údržby,

-                     Obnova dopravních značek v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ