USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZO - 8.10.2012 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZO - 8.10.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 21. zasedání ZO - 8.10.2012

 

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 8.10.2012 v Obecním domě v Týnci.

 

 

 

 

207/12 Zastupitelstvo vzalo hospodaření v obecních lesích na vědomí.

 

208/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí práci výborů a komisí.

 

209/12 Zastupitelstvo zrušilo záměr odprodeje st.p.č.44/3 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. vč. stávajících budov, tzn. usnesení čís. 190/12 z 9.7.2012.

 

210/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení manž. Rendlových o odmítnutí uzavření smlouvy ke zřízení věcného břemene na pozemku Obce Týnec p.p.č. 375/9 ve prospěch majitelů pozemků p.p.č. 371/1 a č. 372 vše v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.ve věci přístupu na výše uvedené soukromé pozemky. Bude uzavřena pouze smlouva mezi Obcí Týnec a majiteli ve věci přístupu na výše uvedené soukromé pozemky bez zápisu do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo zrušilo své usnesení čís. 183/12.

 

211/12 Zastupitelstvo projednalo žádost p. Ludvíka Hesse, předsedy a babydědka, o příspěvek-dar na přemístění baby boxu na místo při vstupu do nové klatovské nemocnice. Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí na listopadové zasedání a pověřilo starostku zmapováním příspěvků okolních obcí.

 

212/12 Zastupitelstvo schválilo změnu k odběru elektřiny - dosavadních produktových řad na produkt. řadu ČEZ FIX u 9 odběrných míst obce(OM). Tím se cena silové elektřiny nezmění do konce r. 2014.

213/12 Zastupitelstvo rozhodlo vyhovět žádosti o odkoupení pozemku - p.p.č. 438/4 v k.ú. Horní Lhota u Klatov o výměře 85 m2 žadateli p.Václavu Malátovi z Plzně. Prodej bude sjednán kupní smlouvou za cenu 20 Kč/m2 pozemku, náklady spojené s prodejem hradí kupující. Současně zastupitelstvo rozhodlo, že obcí bude odkoupen pozemek st.p.č. 5/2 o výměře 31 m2 v k.ú. Horní Lhota od p. V. Maláta.

214/12 Zastupitelstvo projednalo nové rozpočtové opatření čís. 7 a odsouhlasilo:

-         Příjem odvodu výtěžku z provoz. loterií ve výši 3000 Kč (zaúčt. 1351 = 3000 Kč),

-         Příjem úroků při úhradě půjček z FRB ve výši 1000 Kč (zaúčt. 3611 2141 = 1000 Kč).

-         Příjem neinvest. transféru v souvislosti s konáním voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR ve výši 29500 Kč (zaúčt. 4111, UZ 98193 = 29 500 Kč);

-         Výdaje v souvislosti s konáním voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR a KZ ve výši 23 940 Kč (zaúčt. UZ 98193 § 6115, pol. 5161 = 160 Kč, 5139= 11 000 Kč, 5175 = 1280 Kč, 5173 = 500 Kč, 5021 = 11 000 Kč );

-         Příjmy z prodeje pozemků ve výši 6000 Kč (zaúčt. 3639 3111 = 6000 Kč);

-         Příjmy z kopírování ve výši 500 Kč (zaúčt. 6171 2111 = 500 Kč);

-         Přesun položek ve výši 3500 Kč (zaúčt. 3613 5139 = - 3000 Kč, 3613 5154 = -500 Kč, 3613 5171 = 3500 Kč);

-         Přesun položek ve výši 1500 Kč (zaúčt. 3399 5175 = - 1500 Kč, 3399 5194 = 1500 Kč);

-         Výdaje na školení – semináře ve výši 7000 Kč (zaúčt. 6171 5167 = 7000 Kč);

-         Výdaje na opravy a údržbu vodovodu ve výši 20 000 Kč (zaúčt. 2310 5171 = 20 000Kč);

-         Výdaje na sekání školní zahrady ve výši 15000 Kč (zaúčt. 3745 5171 = 15 000 Kč);

-         Oprava místní komunikace v Hor. Lhotě ve výši 70 000 Kč (zaúčt. 2212 5171 = 70 000 Kč).

 

215/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním stavby Týnec – FVE na RD č.p. 115 (č.j.:259/12);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení stavebního a vodoprávního řízení – domovní vrtaná studna na p.p.č. 433/54 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.;

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání „Týnec p.p.č. 186 pasport stávající stavby(č.j.: 256/12);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení řízení ve věci: Týnec trubní studny HV 1 a HV 102 – změna odběru podzemní vody“ (č.j.: 255/12);

-         Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy k stavbě Týnec-Rozpáralka rekreační chata E6 (č.j.:245/12);

-         Informaci starostky ze semináře „venkov po r. 2014, na co se připravit …“

-         Informaci starostky ze setkání starostů a místostarostů PK;

-         Žádost ČEZ a.s. o odstranění a okleštění stromoví v blízkosti elektr. zařízení;

-         Připomínky zastupitelů:

Ø Nesvítí veřejné osvětlení u RD Týnec č.p. 17 a 61,

Ø Nutno opravit místní rozhlas – nejdou reproduktory u T20,

Ø Provést úklid okolo budovy OÚ Týnec,

Ø Vyspravit výtluky na místní komunikace do Vacov, zalít asfaltem prasklinu u T 120,

Ø V r.2013 počítat s osazením okapů na kapli v Loretě z důvodu vzlínání vlhkosti ve zdech kaple.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ