USNESENÍ Z 20.ZASEDÁNÍ ZO - 10.9.2012 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 20.ZASEDÁNÍ ZO - 10.9.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 20.zasedání ZO - 10.9.2012

Obec Týnec

12. září 2012

 Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 10.9.2012 v Obecním domě v Týnci.

 

 

195/12 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění finančního rozpočtu obce k 31.8.2012.

 

196/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení.

 

197/12 Starostka informovala zastupitelstvo, že v souvislosti se záměrem odprodeje pozemku st.p.č.44/3 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. vč. stávajících budov byl dle dohody zpracován znalecký posudek č. 3219/2012 s rekapitulací ceny 338 390 Kč. Zastupitelstvo zatím nerozhodlo o prodeji a odložilo své rozhodnutí na říjnové zasedání ZO.

 

198/12 Starostka informovala zastupitelstvo ve věci ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v Týnci č.p.12 k 31.8.2012. Současně informovala zastupitelstvo o písemné žádosti právní zástupkyně p. JUDr. J.Jakubčíkové, která zastupuje bývalého nájemce, na prodloužení pronájmu do 31.7.2013. Zastupitelstvo zamítlo prodloužení nájemního vztahu a rozhodlo o společném jednání s JUDr. Jakubčíkovou přímo v Týnci na místě samém a pověřilo starostku projednáním možnosti obce k vystěhování bývalého nájemce.

 

199/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starostky o Rozhodnutí Ministerstva ŽP, kterým se zamítá odvolání Obce Týnec a potvrzuje napadené rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 17.5.2012, ve věci o udělení pokuty z důvodu překročení limitu odběru podzemní vody v červenci 2011 o 278 m3 z důvodu poruchy na vodovodním řadu (únik vody). Výše pokuty činí 6950 Kč a povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1000 Kč.

 

200/12 Zastupitelstvo schválilo úhradu faktury od SDH Horní Lhota ve výši 12 240 Kč za pomoc při opravě dešťové kanalizace v Horní Lhotě.

 

201/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo úhradu zemních prací pro stavbu kanalizační přípojky k RD Týnec č.p. 27 a budoucí č.p. 141 na obecním pozemku (č.514/10 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.) ve výši 41 820 Kč (stejně jako u ostatních domovních kanal. přípojek při prodloužení splaškové kanalizace).

 

202/12 Zastupitelstvo projednalo požadavek občanů „ze spodní ulice“ (č.p.23, 61, 76 a E15) na zhotovení svodu určeného k odtoku dešťových vod z povrchu komunikace (dosavadní dešť. kanalizace je nevyhovující a poškozená) . Po projednání s odborníkem bude únosný náklad na svod dešťových vod zahrnut do finančního rozpočtu obce r. 2013.

 

203/12 Zastupitelstvo projednalo nové rozpočtové opatření čís. 6 a odsouhlasilo:

-         Příjem odvodu výtěžku z provoz. loterií ve výši 5000 Kč (zaúčt. 1351 = 5000 Kč),

-         Příjem splátky půjček od obyvatel ve výši 7000 Kč (zaúčt. 2460 = 7000 Kč);

-         Výdaje na PHM pro traktor a křovinořez ve výši 3000 Kč (zaúčt. 3745 5156 = 3000 Kč);

-         Výdaje na opravy a udržování výši 5000 Kč (zaúčt. 3745 5171 = 5000 Kč);

-         Výdaje na odměny DPP –vzhled obce ve výši 20000 Kč (zaúčt. 3745 5021 = 20 000 Kč);

-         Přeúčtování položek výdaje na STK hasiči ve výši 2500 Kč (zaúčt. 5512 5169 = 2500 Kč; 5512 5139 = - 2500 Kč);

 -         Přeúčtování položek na znalecký posudek býv. fary ve výši 4000 Kč (zaúčt. 3613 5171 = - 4000 Kč, 3613 5169 = 4000 Kč);

-         Výdaje na zemní práce ke zhotovení kanalizační přípojky pro RD Týnec budoucí č.p.141 a č.p. 27 ve výši 42 000 Kč (zaúčt. 2321 6121 = 42000Kč);

-         Úhrada faktury od SDH Horní Lhota ve výši 12 240 Kč za práce při opravě odvodnění v Hor.Lh. (zaúčt. 3745 5171 = 12240 Kč);

-         výdaje na vícepráce v souvislosti s výstavbou Týnec SPK ve výši 35 tis. Kč (zaúčt. 2321 6121 = 35 tis. Kč).

 

204/12 Zastupitelstvo obce stanovilo zvýšení denního limitu pokladní hotovosti na 50 000 Kč.

 

205/12 Z důvodů narovnání a ucelení místní komunikace v Horní Lhotě od č.p. 10 ke kapličce zastupitelstvo obce přijalo záměr odprodeje pozemku p.p.č. 438/4 o výměře 85 m2 v k.ú. Horní Lhota u Klatov. Zároveň bude obcí odkoupen pozemek st.p.č. 5/2 o výměře 31 m2 v k.ú. Horní Lhota od soukr. vlastníka. 

 206/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Plánované přerušení dodávky elektřiny ve dnech 17. -18.9.2012 v Týnci, Loretě a Horní Lhotě, vždy od 7:15 do 17:15 hod.;

-         Informaci k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13.10.2012, určena jedna pětičlenná okrsková volební komise;

-         Usnesení o ručení ceny nemovitosti po vypořádání SJM (č.j.: 230/12);

-         Konání schůzky členů Středního Pošumaví 11.9.2012;

-         Žádost o propagační materiál Klubu českých turistů neslyšících Plzeň;OÚ zašle pohlednice;

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy k nakládání s vodami – k odběru podzemní vody a stavební povolení „vrtaná studna“ na p.p.č. 197/15 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.;

-         Informaci o zrušení organizační složky státu Zemědělské vodohospodářské správy ke dni 30.6.2012 (č.j.:177/12);

-         Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 5 ÚPN obce Janovice n.Úhl. (č.j.:210/12);

-         Plánované setkání starostů a místostarostů dne 4.10.2012 v Plzni;

-         Žádost SDH Týnec o úhradu STK a emisí na hasičském vozidle Avia 30 – bude uhrazeno;

-         Připomínky členů ZO:

-         Není slyšet místní rozhlas v Týnci u čp. 20;

-         Přesunout plakátovací plochu ze stodoly u č.p. 64 na stojany vývěsek vedle autobusové zastávky;

-         Osadit zákazovou dopravní značku B2 „Zákaz vjezdu vozidel“ na točně autobusu v Týnci a u ČOV ve směru od nové zástavby v křižovatce silnic na Vacovy příkazovou dopr. značku P4 „Dej přednost v jízdě“;

-         Upozornění manž.Tumpachových na špatný zdravot. stav ovoc. stromu u komunikace proti č.p. 18 v Horní Lhotě – komunikace je SÚS PK – oznámeno p. Majerovi

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ