USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZO - 9.7.2012 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZO - 9.7.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 19. zasedání ZO - 9.7.2012

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 9.7.2012 v Obecním domě v Týnci.

 

 

 

189/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o akcích ve dny pouti.

 

190/12 Členové zastupitelstva po osobní prohlídce prostor bývalé fary a dohodě se žadatelem přijali záměr odprodeje pozemku st.p.č. 44/3 o výměře 1325 m2 včetně budov.

 

191/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 5:

-         Změna § oprava fasády prodejny v Týnci č.p. 90 ve výši 265 500 Kč (zaúčt. 3613 5171 =     -265 500; 3639 5171 = 265 500 Kč),

-         Oprava komína prodejny v Týnci č.p. 90 ve výši 9000 Kč (zaúčt. 3613 5171 = 9000 Kč);

-         Oprava místní komunikace od čp. 85 k čp. 80 a 89 ve výši 49 000 Kč (zaúčt. 2212 5171 = 49 000 Kč);

-         Zvýšené náklady na elektřinu pro vodovod ve výši 32000 Kč (zaúčt. 2310 5154= 32000 Kč);

-         Materiál, služby a opravy poruch vodovodu ve výši 56 000 Kč (zaúčt. 2310 5139 = 1000Kč, 2310 5169 = 15000 Kč, 2310 5171 = 40000 Kč);

-         Přijetí dotace z PSOV PK na opravu fasády prodejny Týnec č.p. 90 ve výši 131 000 Kč (zaúčt. 4122=131 000Kč);

-         Přijetí dotace z PSOV PK na „územní plán Týnec“ ve výši 164 000 Kč (zaúčt. 4222 = 164 000Kč);

-         Věcné dary občanům jubilantům ve výši 1500 Kč (zaúčt. 3399 5175= -1500 Kč, 3399 5194 = 1500 Kč);

-         Nájemné za auto AVIA pro SDHO ve výši 1200 Kč (zaúčt. 5512 5164 = 1200 Kč, 5512 5139 = -1200 Kč);

-         Oprava odvodnění v Horní Lhotě ve výši 12000 Kč (zaúčt. 3745 5171=12000 Kč);

-         Ostatní osob.výdaje – dohody OPP údržba v obci ve výši 20000 Kč (zaúčt. 37455021 = 20000Kč);

-         finanční dar pro Sdružení linka bezpečí ve výši 2100 Kč (zaúčt. 4329 5222= 2100 Kč);

-         prodej pohlednic Týnec ve výši 500 Kč (zaúčt. 2143 2111= -500Kč; 2143 2112 = 500Kč).

 

192/12 Zastupitelstvo projednalo žádost p. A.Jandové o plnění podmínky oprávněné osoby vyplývající ze smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 316 a 318/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. – povinnost údržby otevřeného příkopu, do kterého je zaústěna dešťová kanalizace. Po upřesnění informací s nájemcem pozemků p. Josefem Kohoutem, který je zemědělsky využívá bude vodoteč obcí vyčištěna a upravena tak, aby se nebránilo průtoku dešťových vod.

 

193/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční dar pro Sdružení linka bezpečí ve výši 2100 Kč.

 

194/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Požadavek stavební komise na účasti při převzetí opravy fasády prodejny v Týnci č.p. 90;

-         Rozhodnutí MěÚ Janovice n.Úhl. k povolení uzavírky provozu vozidel v úseku místní komunikace Klenovská ul. v Janovicích n.Úhl. (č.j.: 151/12);

-         Žádost Pozemkového úřadu Klatovy o spolupráci při monitorování eroze zemědělské půdy v obvodu obce (č.j.:160/12));

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správního řízení ve věci stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy (č.j:107/12);

-         Souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním a provedením stavby RD v Týnci-Loreta na p.p.č. 197/15 a 197/16 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 105/12);

-         Zadání zpracování pasportu stavby čerp. stanice potřebný pro zápis budovy do KN;

-         Termín konání voleb do krajských zastupitelstev a třetiny senátu (VO č.11 Domažlice) ve dnech 12. a 13.10.2012;

-         Žádost p. Novosádové na svod dešťových vod z místní komunikace před RD Týnec č.p. 61-bude řešeno v následujících měsících;

-         Potřebu svodu dešťových vod do pojezdového kanálu v Horní Lhotě od čp. 15 k č.p. 4-s nabídkou bezplatného provedení prací p. Fr.Richnavským;

-         Převzetí traktoru Husqvarna do osobní péče p. Petrem Kovandou;

-         Žádost p. J. Raidy na pokácení kaštanu na rohu RD čp. 106, jehož zdravotní stav je špatný a při větru ohrožují ulamující se větve nejen nemovitosti č.p. 106 a 51, ale i procházející občany a projíždějící auta-zdrav. stav kaštanu je špatný, po skončení vegetačního období bude řešeno poražení.

-         Připomínky členů ZO-nutnost úklidu na sportovišti v Týnci

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ