USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZO - 11.6.2012 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZO - 11.6.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 18. zasedání ZO - 11.6.2012

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.6.2012 v Obecním domě v Týnci.

 

 

 

179/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o práci výborů a komisí obce Týnec.

 

180/12 Kalendářní plán zasedání ZO na 2. pololetí 2012 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.

 

181/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 4:

-          Příjem odvodu z výtěžku z provozování loterií ve výši 5000 Kč (zaúčt. 1351 = 5000 Kč),

-          Příjem za kovový šrot z obec.skládky ve výši 8000 Kč (zaúčt. 3722 2111 = 8000 Kč),

-          Výdaje na cestovné ve výši 2000 Kč (zaúčt. 6171 5173 = 2000Kč),

-          Výdaje na údržbu veřej. zeleně (školní zahrada) ve výši 23000 Kč (zaúčt. 3745 5171 = 23000Kč),

-          Výdaje na dopravné osob na setkání Týnců ve výši 2000 Kč (zaúčt. 3399 5169 = 2000Kč),

-          Výdaje na věcné dary (setkání Týnců) ve výši 2200 Kč (zaúčt. 3399 5194 = 2200Kč),

-          Výdaje na pohoštění při schůzce členů Středního Pošumaví výši 2000 Kč (zaúčt. 6171 5175 = 2000Kč).

 

182/12 Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout Oblastní charitě Klatovy finanční dar ve výši 5 000 Kč na podporu charitní pečovatelské služby pro týnecké občany.

 

183/12 Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu ke zřízení věcného břemene na pozemku Obce Týnec p.p.č. 375/9 ve prospěch majitelů pozemků p.p.č. 371/1 a č. 372 vše v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.ve věci přístupu na výše uvedené soukromé pozemky. Záměr zveřejněn ve dnech 25. 4. 2012 do 14.5.2012. Z řad občanů obecní úřad neobdržel žádné připomínky.

 

184/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo p. ing. Zd. Klemsovi bezúplatné užívání vyznačené části pozemku p.p.č. 77 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. ve školní zahradě na dobu neurčitou s podmínkou pravidelné údržby – sečení nejméně 2x ročně.

 

185/12 Zastupitelstvo projednalo žádost p. Pavla Moreho k odprodeji části pozemku p.p.č. 44/3 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.(bývalá fara). Žadatel by do budoucna cca 5-7 let na pozemku využil bývalou stáj ke zřízení muzea historických motocyklů v přízemí a v podkroví by vybudoval bytovou jednotku. Členové zastupitelstva do červencového zasedání ZO zváží zveřejnění výše uvedeného záměru odprodeje obecního pozemku.

 

186/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci k Rozhodnutí ČIŽP, OI Plzeň ve věci uložení pokuty ve výši 6 950 Kč a povinnosti uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1000 Kč za odebrání celkem 278 m3 podzemní vody v rozporu s povoleními vodoprávního úřadu a podání odvolání k tomuto Rozhodnutí.

 

187/12 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na Biskupství Plzeňské o uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.p.č. 26/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. od 1.9.2012.

 

188/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Dopis ministra financí ČR k rozpočtovému určení daní pro obce (č.j.: 86/12);

-          Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o spojení územního a stavebního řízení, zájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání -10.7.2012 – pro stavbu RD na p.p.č. 433/87 a 433/54 v k.ú. Týnec (č.j.: 91/12);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním stavby pergoly u č.p. 23 v Týnci (č.j.:73/12);

-          Žádost MěÚ/OŽP Klatovy o vyvěšení „Nařízení č.1/2012 města Klatovy ze dne 22.5.2012 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov“ – obvod LHO Klatovy-Kašperské Hory 2 (č.j.:89/12);

-          Povolení MěÚ/OŽP Klatovy k vypouštění odpadních vod ze stávající centrální ČOV typu BC 90 D pro obec Týnec do vod povrchových s platností do 31.5.2022 (č.j.: 81/12);

-          Informaci o konání skautského tábora - 12. Oddíl Modrý útes Plzeň- 14.7-29.7.2012;

-          Oznámení starostky o ukončení výkonu trestu OPP sl. S. Kompertové k 31.5.2012;

-         Dopis Vojenské ubytovací a stavební správy Praha k přípravě pronájmu pozemků ve vlastnictví ČR v příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany;

-          Informaci starostky o návštěvě referenta z Biskupství Plzeňského dne 3.6.2012 ohledně budoucího pronájmu farních pozemků v Týnci;

-         p. St. Kuthejl žádal postřik plevelů na chodníku na záp. okraji a úpravu keřů u chodníku při RD č.p. 101.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ