USNESENÍ ZE 17.ZASEDÁNÍ ZO-14.5.2012 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 17.ZASEDÁNÍ ZO-14.5.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 17.zasedání ZO-14.5.2012

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 14.5.2012 v Obecním domě v Týnci.

 

 

 

171/12 Zastupitelstvo obce se vyjádřilo k závěrečnému účtu obce za r. 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011 ze dne 29.2.2012 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce s příjmy 5 768,72 tis. Kč a výdaji 5 101,36 tis. Kč bez výhrad. Hlasování ANO–6x, NE-0x, Zdržel se-0x.

 

172/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření v obecních lesích.

 

173/12 Zastupitelstvo rozhodlo nechat provést osazení měřícího zařízení měření průtoku na odtoku z ČOV s ohledem na přesné vyhodnocování vzorků, kterými se kontroluje čistění splaškových vod.

 

174/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 3:

-          Příjem pojistné náhrady (vloupání do prodejny SPAR v lednu 2012) ve výši 14 200 Kč (zaúčt. 3613 2322 = 14 200 Kč),

-          Výdaje na dohody OPP – hřiště výši 1000 Kč (zaúčt. 3419 5021 = 1000 Kč, 3419 5171 = - 1000 Kč),

-          Výdaje na revizi komína v prodejně ve výši 1000 Kč (zaúčt. 3613 5169 = 1000Kč, 3613 5139= -1000 Kč),

-          Výdaje na pronájem kontejneru na sklo ve výši 1000 Kč (zaúčt. 3722 5164 = 1000Kč),

-          osazení měřícího zařízení měření průtoku na odtoku z ČOV ve výši 65 000 Kč (zaúčt. 2321 6122 = 65 000Kč),

-          výdaje na vyklizení porostu bývalé školní zahrady ve výši 21 000 Kč (zaúčt. 3745 5171 = 21 000 Kč);

-          Navýšení opravy fasády prodejny ve výši 38 500 Kč a oprava dveří po vloupání ve výši 19 500 Kč (zaúčt. 3613 5171 = 58 000 Kč).

 

175/12 Zastupitelstvo projednalo žádost o souhlas s umístěním stavby „Týnec, zámek – NN, kNN“ a odsouhlasilo uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby“ č. IV-12-0007392-VB5 „Týnec, zámek – NN, kNN“ s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín zastoupené firmou GA Energo technik, s.r.o. se sídlem Plzeň – Bolevec-Orlík.

 

176/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení ČIŽP, Oblastní inspektorát Plzeň o zahájení správního řízení spojené s usnesením o lhůtě pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve věci uložení pokuty – nedovolené překročení odebrané podzemní vody v 07/2011 o 278 m3 (278 m3 x 70 Kč= pokuta) Obecní úřad ve lhůtě zaslal ČIŽP, OI Plzeň stanovisko k překročení odběru podzemní vody s potvrzením správce vodovodu ŠVAK a.s. Klatovy o poruše – úniku vody z porubí vodovodu. V souvislosti s tímto oznámením starostka informovala zastupitelstvo o pokračování v hledání poruchy na obecním vodovodu. V pondělí 14.5.2012 se poruchu podařilo lokalizovat a současně i opravit. I nadále bude monitorována denní spotřeba vody. Obec požádala MěÚ/OŽP Klatovy o zvýšení limitu odběru podzemní vody.

 

177/12 Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo ve výši 265 337,80 Kč – „oprava fasády prodejny v Týnci č.p. 90“ se stavební firmou Fr. Prchal, Klatovy.

 

178/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Sdělení MěÚ Klatovy – souhlas s užíváním stavby v Horní Lhotě st.p.č. 36 v k.ú. Horní Lhota (č.j.:61/12);

-          Uzavření smlouvy o dílo č.4/2012 na opravu odvodnění místní komunikace, dešťové kanalizace a čištění příkopů v Týnci;

-          Žádost občana o přidělení obecního bytu ze dne 9.5.2012;

-          Informace k programu 18.setkání Týnců v Hrochově Týnci 26.5.2012;

-          Usnesení Policie ČR odložení řízení (nebyly zjištěny skutečnosti, které by opravňovaly zahájit trestní stíhání) k odcizení ponorného čerpadla zn.Nautilus;

-          Protokol Policie ČR o převzetí věci – kovová traverza a předání vlastníku - Statku Beňovy (č.j.: KRPP-83852-6/PŘ-2012-030416);

-          Nabídku fi. Galileo Corporation s.r.o. Chomutov na tvorbu internetových stránek a aplikací.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ