USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ ZO - 16.4.2012 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ ZO - 16.4.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 16. zasedání ZO - 16.4.2012

Usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 16.4.2012 v Obecním domě v Týnci.

 

 

160/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení.

 161/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí kulturní akce plánované na 2. čtvrtletí 2012.

 162/12 Zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky z FRB obce p. G. Mertlové z Týnce č.p. 8 ve výši 30 tis. Kč- titul 05 – modernizace interiéru bytu, úrok 4 %, doba splatnosti 4 roky. 

163/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo provedení odvodnění místní komunikace v Týnci od č.p. 104 - 106 firmou JIKELLSTAV Běhařov, jejíž řešení nejlépe zabezpečí svod dešťových vod.

 

164/12 Zastupitelstvo znovu projednalo upravenou nabídku firmy Daruma s.r.o. Plzeň na prezentaci obce na multimediálním informačním panelu v Klatovech na 3 roky za cenu 8400 Kč a odmítlo tuto nákladnou prezentaci využít.

 

165/12 Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo – prodloužení chodníku na západním okraji s firmou JIKELLSTAV Běhařov.

 

166/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo zapojení obce Týnec při aktualizaci stávajícího komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících na období 2008-2012.

 

167/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem starší funkční nádoby-kontejneru na sklo pro Týnec o objemu 2,5 m3 s nájmem 100 Kč/ měsíc bez DPH. Dále odsouhlasilo osazení osazení E-BOXU v obci pro sběr drobných elektrozařízení a baterií, umístěn bude v zádveří prodejny SPAR.

 

168/12 Zastupitelstvo přijalo záměr – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 375/9 (obec Týnec-povinná) ve věci přístupu na soukromé pozemky p.p.č. 371/1 a č. 372 vše v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. 

 

169/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 2:

-         Příjem za MP veřejného prostranství ve výši 2000 Kč (zaúčt. 1343 = 2000 Kč),

-         Výdaje na opravy vodoinstalace OÚ Týnec ve výši 7000 Kč (zaúčt. 6171 5171 = 7000 Kč),

-         Oprava odvodnění místní komunikace dešť.vod v Týnci č.p. 104-106 ve výši 107 000 Kč (zaúčt. 2212 5171 = 107 000Kč).

170/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Vyúčtování neinv. nákladů za žáky ZŠ v Klatovech ve výši 37 735,60 Kč;

-         Pozvánku MěÚ/OŽP Klatovy k ústnímu jednání – domov. ČOV k RD v Horní Lhotě č.j. 60/12 a závěrečná kontrolní prohlídka - stavba RD v HL č.j.: 56/12;

 

-         Informaci starostky ze semináře „Obce –veřejné zakázky a veřejná podpora“;

-        Informaci o poruše na obecním vodovodu (po odpočtech vodoměrů za 1. Q 2012 v porovnání s vyrobenou vodou je únik cca 100 % spotřeby);

-         Informaci o návštěvě Biskupství Plzeňského ve věci - výpověď z nájmu farních pozemků (po ukončení nájmu znovu pronajmout loučku, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad), obecní úřad písemně upozorní nájemce na ukončení nájmu nebytových prostor v Týnci č.p. 12 k 31.8.2012;

-        Žádost občana o odkoupení části pozemku p.p.č. 394/1 v Rozpáralce. O záměru odprodeje zastupitelstvo rozhodne po vypracování geometrického plánu, kterým bude oddělena žádaná část pozemku,

-         Jmenování nové členky p. Marie Knotkové do kulturní komise, po ukončení činnosti člena p. ing. Vl. Brokeše.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ