USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ ZO - 12.3.2012 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ ZO - 12.3.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 15. zasedání ZO - 12.3.2012

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Týnec, které se konalo 12.3.2012 v Obecním domě v Týnci. 

 150/12 Zastupitelstvo vzalo informaci o investičních a neinvestičních akcích r. 2012 na vědomí. 

151/12 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o odpadovém hospodářství obce a pověřilo starostku prověřit u AVE možnost osazení většího zvonu na sklo v Týnci a kontejneru na drobný elektroodpad. 

 152/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Týnec za r. 2011;

-         Pozvánku na seminář „Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21 dne 19.4.2012;

-         Nabídku na zapojení obce do internetového portálu www.ziveobce – zastupitelstvo nedoporučilo se zapojovat;

-         Hlášení o trvalém stanovišti včelstev na p.p.č. 437 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. – 60 včelstev;

-         Informaci starostky ze semináře „Jak porozumět legislativě a její naplňování v ÚSC“;

-         Rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy o umístění stavby:technická vybavenost pro stavbu 6-ti RD na p.p.č. 433/57 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.:43/12);

-         Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy – RD o 1. BJ v Týnci (č.j.: 42/12);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy – kanalizační přípojka pro rozestavěný RD na p.p.č. 257 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 36/12);

-         připomínky zastupitelů:

-         úklid a vyklizení školní zahrady – vyžnutí bude provedeno strojově a dodavatelsky;

-         úklid na sportovišti a oprava střechy klubovny – úklid provedou fotbalisté v návaznosti na svoz velkoobj. odpadu, oprava střechy řemeslníky, které zajistí starostka.

 153/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 1:

-         Demontáž vedení místního rozhlasu ve výši 14 tis. Kč (zaúčt. 6171 5171 = 14 tis. Kč);

-         Příjem za kopírování ve výši 2 tis. Kč (zaúčt. 6171 2111 = 2 tis. Kč);

-         Příjem investiční dotace na Týnec splašková kanalizace ve výši 518 Kč (zaúčt.ORG 2321 4222 = 518 Kč) navýšení rozpočtované dotace 733 tis. Kč dle přesné výše obdržené dotace;

-         Navýšení pojistné smlouvy na majetek obce ve výši 10 tis. Kč (zaúčt. 6171 5163 = 10 tis. Kč);

-         Navýšení ceny prodloužení chodníku záp.okraj-palisády ve výši 46 tis. Kč (zaúčt. 2212 6121 = 46 tis. Kč);

-         Oprava vodoteče v Horní Lhotě pod č.p. 15 – ve výši 20 tis. Kč (zaúčt. 3745 5171 = 20 tis. Kč)

-         Poražení břízy vedle OÚ Týnec ve výši 5 tis. Kč (zaúčtováno 3745 5169 = 5 tis. Kč).

 154/12 Starostka seznámila zastupitelstvo s dvěma cenovými nabídkami firmy JIKELLSTAV s.r.o.:(Oprava odvodnění dešťových vod k MK v Týnci mezi č.p. 104 – 106 + čištění příkopů ve výši 176 tis. Kč; Oprava místní komunikace v Loretě od kapličky směrem k č.p. 7 ve výši 355 tis. Kč). Zastupitelstvo vzalo cenové nabídky na vědomí s tím, že starostka ještě vyzve další firmy k předložení cenových nabídek na uvedené opravy, které na dubnovém zasedání budou projednány.

 155/12 Zastupitelstvo projednalo a poté schválilo uzavření nové Smlouvy o poskytování regionálních služeb s Městskou knihovnou v Klatovech pro místní knihovnu v Týnci.

 156/12 Starostka seznámila zastupitelstvo s nabídkou na prezentaci obce na informačním panelu v Klatovech na náměstí a jelikož do konání zasedání neobdržela podrobné podmínky, zastupitelstvo odložilo projednání nabídky na dubnové zasedání.  

 157/12 Zastupitelstvo rozhodlo do „Komunikačního, varovného a vyrozumívacího systému“ k informování obyvatel kraje formou SMS v krizových a mimořádných situacích zapojit i obec Týnec, aby v případě nutnosti mohla využít zasílání SMS zpráv (jakékoliv užitečné zprávy, ne krizové) zapojeným občanům za cenu 1 SMS 0,64 Kč bez DPH.

 158/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí výpověď nájmu od Biskupství plzeňského v Plzni z pozemků st.p.č. 44/4 a p.p.č. 26/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.. Výpověď doručena dne 28.2.2012 (č.j.: 38/12). Výpověďní lhůta začíná běžet od 1.3. do 31.8.2012. Předání pozemků proběhne 31.8.2012.

 159/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí (č.j.: PÚ 2782/91-52) Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy, že na základě žádosti Henry Kolowrata, nar. 25.8.1933, bytem USA 77 Oak Knoll Drive Berwyn, PA 19312-1284; vydává do vlastnictví dědice restitučního nároku (výše uvedený) nemovitost v KN - p.p.č. 232/25 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhlavou o výměře 141 m2.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ