USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 13.2.2012 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 13.2.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva - 13.2.2012

 

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.2.2012 v Obecním domě v Týnci.

 

145/12 Zastupitelstvo obce Týnec k realizaci OZV č. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 2. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 11. dubna 2012 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;                           

B) do 18,00 hodin 13. dubna 2012 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení – předseda p. Josef Terš, členové – p. Vlastimil Knotek, p. Petr Bytel a p. Josef Staněk s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 16. dubna 2012 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 20. dubna 2012 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;                                                                                            

E) do 12,00 hodin 30. dubna 2012 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;         

F) od 1. května 2012 do 28. února 2013 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).

 

146/12 K výběrovému řízení podání žádostí o půjčku z FRB zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 2. kola výběrového řízení“.

 

147/12 Zastupitelstvo projednalo kalkulace cen ve vodním hospodářství a  porovnalo je se skutečnými  provozními náklady na pitnou vodu a splaškovou vodu za období r. 2011. Na základě průměrných nákladů za uvedené období zastupitelstvo obce rozhodlo o úpravě ceny vodného z 20 Kč na 23 Kč/m3 s účinností od 1.4.2012. Stočné zůstává beze změny na 20 Kč/m3.

 

148/12  Zastupitelstvo odsouhlasilo přistoupení k „Memorandu o partnerství při přípravě, řešení a realizaci projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje“ a uzavření „Podlicenční smlouvy“.

 

149/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          doporučení firmy ŠVAK a.s. Klatovy pro ČOV Týnec osadit měřící zařízení pro měření průtoku na odtoku odpad. vod z ČOV pro lepší vyhodnocování chodu čistírny a výpočet bilančních dat;

-          oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – RD na p.p.č. 433/29 (č.j.:27/12);

-          souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s provedením ohlášené změny stavby RD v Týnci na p.p.č. 433/60 (č.j.: 17/12);

-          oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – umístění stavby: technická vybavenost pro stavbu 6-ti RD na západním okraji v Týnci (č.j.:24/12);

-          územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním stavby Týnec p.č. 276 – kNN (č.j.: 26/12);

-          veřejnou vyhlášku MěÚ/OVÚP Klatovy – oznámení o veřejném projednání změny č. 6 územního plánu obce Vrhaveč (č.j.: 21/12);

-          pozvánku SMO ČR na setkání představitelů měst a obcí v PK dne 20.3.2012 v Plzni - zúčastní se starostka a místostarostka;

-          upozornění majitele pozemku p.p.č. 312/17 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. na skládku dřeva;

-          zprávu Policie ČR OO Nýrsko o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu OO Nýrsko v r. 2011;

-          žádost ředitele Krajského úřadu PK Mgr. Leščinského o spolupráci a zapojení se do programu prevence kriminality, jehož cílovou skupinou budou aktivní senioři (pravidelné schůzky vždy min. pro 15 seniorů) – obec Týnec se nebude zapojovat;

-          rozhodnutí ČIŽP – poplatkový výměr poplatek za odebrané množství podzemní vody za r.2011 ze zdrojů v Týnci (č.j.: 25/12);

-          závazné objednání autobusu na setkání Týnců na 26.5.2012;

-          informaci starostky k plánované společné schůzce se zástupcem Biskupství Plzeňského ohledně nájemní smlouvy k farním pozemkům;

připomínky zastupitelů:

·        vyvolat jednání ke konečné úpravě místní komunikace od čp. 86 ke č.p. 131 v Týnci;

·        k nutné opravě střešní krytiny na klubovně sportoviště v Týnci;

·        p. Josef Terš zajistí společné jednání představitelů Kynologického klubu, TJ Sokol Týnec, SDH Týnec a obce Týnec ve věci přípravy projektu nové klubovny na hřišti v Týnci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ