USNESENÍ ZE 13. ZASEDÁNÍ ZO - 23.1.2012 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 13. ZASEDÁNÍ ZO - 23.1.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 13. zasedání ZO - 23.1.2012

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 23.1.2012 v Obecním domě v Týnci.

 

 

136/12 Zastupitelstvo projednalo a bez připomínek schválilo provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2011 včetně způsobu likvidace vyřazeného drobného hmotného majetku.

 

137/12 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předběžné „Vyúčtování hospodaření obce za r. 2011“ a doporučilo projednat jej ve finančním výboru. Zastupitelstvo bude s konečnou platností schvalovat závěrečný účet obce za r. 2011 po provedení přezkumu hospodaření obce pracovníky KÚ Plzeňského kraje a připomínkách občanů.

 

138/12 Zastupitelstvo obce Týnec schválilo Návrh zadání ÚPN Týnec v souladu s přílohou zápisu (podkladem pro schválení ZO- příl. 5) vyhotovenou pořizovatelem MěÚ/OVÚP Klatovy.

 

139/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na zpracování Návrhu řešení „Územní plán Týnec“ z krajského Programu stabilizace venkovských oblastí 2012, územní plány – část C), kde dotace činí max. 80 % celkových nákladů.  

 

140/12 Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na „opravu fasády prodejny v Týnci č.p. 90“ z krajského Programu stabilizace venkovských oblastí 2012, projekty obcí – část A), kde dotace činí max. 70 % celkových nákladů.

 

141/12 Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod značení nových úseků cyklotras (směrové tabule pro cyklisty, návěsti vč. pozink. sloupků – vše dle přiloženého seznamu) na území „ZSPO Střední Pošumaví“ pořízené v rámci společné akce „vyznačení nových úseků cyklotras na území „ZSPO Střední Pošumaví“ členskými obcemi sdružení v r. 2010 na obce Hrádek u Sušice, Mochtín, Chlistov a Městys  Kolinec. Záměr zveřejněn na úřední desce od 30.12.2011 do 23.1.2012, bez připomínek z řad občanů. (příl. č. 6).   

 

142/12 Zastupitelstvo nesouhlasí ukončení nájemní smlouvy na farní pozemky dohodou (pozemky - p.p.č. 44/4 a 26/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl., na které má obec uzavřenu nájemní smlouvu na dobu neurčitou s Farou Týneckou (výpověďní lhůta je 6 měsíců).. Zastupitelstvo doporučilo starostce vyvolat s Biskupstvím Plzeňským jednání spojené s místním šetřením na místě samém ohledně nového pronájmu předmětných pozemků farnosti.

 

143/12 Na základě záměru obce zastupitelstvo obce rozhodlo pronajmout nemovitost v Týnci č.p.12 k užívání nebytových prostor p. Jiřímu Dvořákovi na dobu určitou od 1.1.2012 do 31.8.2012.

 

144/12 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-       Oznámení o přidělení investiční dotace  pro oblast ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou ve výši 733 518,- Kč (na Týnec splašková kanalizace II. etapa) č.j.4/12;    

 

-       Informaci starostky o uzavření upravené pojistné smlouvy k obecnímu majetku s Českou pojišťovnou a.s. (roční pojistné 26 069 Kč);

-       Předání věci-nálezu, v souvislosti s krádeží svodnic v Loretě (dvoukolové kárky) Policií ČR, OO Nýrsko;

-       Oznámení KÚ PK, Odboru ekonomického o zahájení přezkoumání hospodaření obce za r. 2011 dne 29.2.2012 (č.j.:13/12);

-       Oznámení KÚ PK, Odboru ekonomického o příspěvku na výkon státní správy na r. 2012 ve výši 65 900 Kč (č.j.:3/12);

-       roční výkaz o knihovně za r.2011;

-       oznámení ČEZ Zákaznické služby Plzeň o přerušení dodávky elektřiny dne 31.1.2012 v celé Horní Lhotě z důvodu opravy a údržby trafostanice Horní Lhota;

-       stanovení termínu zápisu do 1. ročníku Masarykovy ZŠ Janovice n.Úhl. na 2.2.2012 (č.j.: 5/12);

-       zápis o otevření pokladničky Tříkrálové sbírky 2012 – 9.1.2012 bylo v Týnci, Loretě, Horní Lhotě  a ve Vacovech vybráno 8 677 Kč; poděkování patří Třem králům – Nikole Mertlové, Hynku Benešovi a Miroslavu Blažkovi a za doprovod p. Vlastě Kučerové;

-       souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s provedením ohlášené stavby - stavební úpravy půdního prostoru na obytné místnosti Týnec č.p. 62 (č.j. 6/12);

-       žádost o vydání povolení připojení ke stávající místní komunikaci  v rámci akce „Zástavba RD na p.p.č. 433/57, 433/5, 433/86, 433/54, 433/87 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.“ (nová byt. Výstavba na západ.okraji), zastupitelstvo souhlasilo s vydáním povolení připojení k MK;

-       rozhodnutí  MěÚ/OVÚP Klatovy – změna stavby před jejím dokončením – stavební úpravy č.p. 28 Klenová (č.j. 162/11);

-       setkání Týnců 2012 v Hrochově Týnci v sobotu 26.5.2012 – bude objednán autobus pro zástupce z řad hasičů a občanů, představitelé obce pojedou jedním osobním autem;-       pozvánku SDH Týnec na Hasičský bál v sobotu 4.2.2012 a dětský maškarní karneval v neděli 5.2.2012 v pohostinství u Malátů;

-       připomínky zastupitelů:

·      po vybudované splaškové kanalizaci (dle rozhodnutí MěÚ/ dopravní úřad Klatovy) osadit dopravní značky na hlavní silnici – „nerovný povrch“, do doby zaasfaltování výkopu výtluky pravidelně dosypávat kamennou drtí;

·      zabezpečit lepší slyšitelnost a srozumitelnost místního rozhlasu – ve spolupráci s dodavatelem MR;

·      zabezpečit úklid okolo budovy obecního úřadu včetně vysekání stromoví, zabezpečit poražení břízy vedle hasičské zbrojnice (ohrožuje budovu a narušuje statiku oplocení);

·      zjištění možnosti osazení úsporných žárovek do veřejného osvětlení.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ