USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZO TÝNEC - 19.12.2011 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZO TÝNEC - 19.12.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 12. zasedání ZO Týnec - 19.12.2011

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 19.12.2011 v Obecním domě v Týnci.

 

124/11 Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2, písm.b) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jednomyslně schválilo schodkový finanční rozpočet obce Týnec na r. 2012 s příjmy v částce 4 240,40 tis. Kč a výdaji ve výši 5 399,00 Kč (dle přílohy- členění paragrafové). Schodek ve výši 1 158,60 tis. Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. (hlasování: ANO – 8x; Ne-0,Zdržel se-0).

 125/11 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtový výhled obce na roky 2013 – 2015.

 126/11 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 9:

-          Příjem daně z příjmu FO ve výši 32 tis. Kč (zaúčt. 1111 = 32 tis. Kč);

-          Příjem daně z příjmu FO z kap. výnosů ve výši 5 tis. Kč (zaúčt. 1113 = 5 tis. Kč);

-          Příjem daně z nemovitosti ve výši 95 tis. Kč (zaúčt. 1511 = 95 tis. Kč);

-          Příjmy z úroků FRB ve výši 1 tis. Kč a splátek občanů z FRB ve výši 5 tis. Kč (zaúčt. 3611 2141 = 1 tis. Kč; 2460 = 5 tis. Kč));

-          Příjmy z pronájmu bytů ve výši 1 tis. Kč (zaúčt. 3612 2132 = 1 tis. Kč);

-          Příjem ze stočného ve výši 1 tis. Kč (zaúčt. 2321 2111 = 1 tis. Kč);

-          Příjem z prodeje poukázek na TDO ve výši 28 tis. Kč (3722 2111 = 28 tis. Kč);

-          Příjem z úroků ve výši 2 tis. Kč (6171 2141 = 2 tis. Kč);

-          Výdaje na služby ČOV a kanalizace ve výši 15,5 tis. Kč a DPP ve výši 2,5 tis. Kč (zaúčt. 2321 5169 = 15,5 tis. Kč; 2321 5021 = 2,5 tis. Kč);

-          Výdaje na služby pro hřbitov (kontejner) ve výši 4 tis. Kč (zaúčt. 3632 5169 = 4 tis. Kč);

-          Výdaje na DPP-nátěry na budově OÚ ve výši 6 tis.Kč (zaúčt. 6171 5021 = 6 tis.Kč);

-          Výdaje na elektr.energii vodovod ve výši 2 tis. Kč a služby=1,2 tis. Kč, DPP=3,2 tis. Kč (zaúčt.2310 5154 = 2 tis. Kč; 2310 5169 = - 1,2 tis. Kč; 2310 5021 = 3,2tis. Kč);

-          Výdaje na opravy vodovodu ve výši 5 tis. Kč (2310 5171 = 5 tis. Kč);

-          Výdaje na svoz TDO ve výši 25 tis. Kč (3722 5169 = 25 tis. Kč);

-          Výdaje na mzdu účetní obce ve výši 6,2 tis. Kč (6171 5011=3,2 tis.Kč, 6171 5031=1,5 tis.Kč, 6171 5032=1,5 tis.Kč)

-          Výdaje na vícepráce –zateplení fasády OÚ a HZ ve výši 5 tis. Kč (zaúčt. 3639 6121=5 tis. Kč);

-          výdaje na bezdrát. rozhlas ve výši 230 tis.Kč (3639 6121= - 230 tis.Kč, 3639 6122=230 tis.Kč);

-          Oprava komunikace ve výši 20 tis.Kč (zaúčt. 2212 5171=20 tis. Kč, 2321 6121=- 93,20 tis. Kč).

 127/11 Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti s Českou pojišťovnou a.s. s tím, že budou provedeny ještě některé úpravy v pojistné smlouvě.

 128/11 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Pozemkového úřadu Klatovy (č.j.: 154/11) k vydání nemovitosti p.p.č. 232/25 v k.ú. Týnec u Janovic o výměře 141 m2(pro vyřízení restitučního nároku po zemř. Jindřicha Kolowrata –Krakovského). Zastupitelstvo obce rozhodlo výše uvedenou poz. parcelu nevydávat. (hlasování: ANO – 8x; Ne-0,Zdržel se-0).

 129/11 Zastupitelstvo přijalo záměr obce pronajmout nemovitost v Týnci č.p. 12 – bývalá fara (st.p.č. 44/3 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou) k užívání nebytových prostor – pro p. Jiřího Dvořáka od 1.1.2012 do 31.8.2012. Občané se k záměru mohou vyjádřit ústně nebo písemně do 12 hodin dne 23.1.2012, kdy zastupitelstvo na svém 13. zasedání od 19,00 hod. projedná výše uvedený záměr. 

 130/11 Zastupitelstvo projednalo a vzalo připomínku občana p. ing. V. Rendla k poškozování kovových popelnic při výsypu odpadu kuka vozem na vědomí. Obec svoz odpadu objednává jako službu u Odpadového hospodářství s.r.o. Klatovy a za poškozování popelnic nenese žádnou zodpovědnost. OÚ Týnec vždy doporučuje občanům zakoupení plastových popelnic, které jsou kvalitnější a je s nimi i snazší manipulace. Kovové popelnice v poslední době jsou vyráběny ze slabšího plechu, čímž dochází k jejich deformování. Stanovisko výrobce kovových popelnic si musí vyžádat výše uvedený občan sám.

 131/11 Starostka informovala zastupitelstvo o jednání se stavebníky p. Denkovou, manž. Botenbalovými a projektantem p.ing. Vlčkem ve věci zástavby RD rozvojové plochy na západním okraji pod kostelem v Týnci (p.p.č. 433/57 , 433/56 a 433/5 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú.) a žádostí o podíl obce Týnec na zasíťování infrastrukturou předmětné plochy. Zastupitelstvo potvrdilo své rozhodnutí ve smyslu s přijatým usnesením čís. 541/06, že obec Týnec se nebude finančně podílet na zasíťování rozvojové plochy západního okraje Týnce infrastrukturou.  

 132/11 Obec Týnec zajistila v souladu s § 5 vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, zpracování pasportu místních komunikací, který byl předložen zastupitelstvu obce a dne 19.12.2011 jej schválilo.

 133/11 Zastupitelstvo schválilo odpisový plán obce Týnec.

 134/11 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo p.Věře Turečkové mimořádnou odměnu ve výši 5000 Kč hrubého za úklid obecního úřadu po zateplení fasády budovy OÚ.

 135/11 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu PK,OŽP na „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu výkrmu kuřat Luby-Loreta (č.j.: 150/11);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - stavební úpravy č.p. 28 Klenová (č.j.:152/11);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o projednání návrhu zadání ÚPN Týnec ( č.j.: 153/11);

-         Nařízení Státní veterinární správy k provedení dobrovolné vakcinace proti viru katarální horečky ovcí;

-         Zkušební provoz bezdrátového místního rozhlasu – v průběhu 1 měsíce budou prováděny úpravy hlasitosti a slyšitelnosti rozhlasu;

-         cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavebních oprav věže kostela v Týnci, kterou na základě telef. žádosti předložilo Biskupství Plzeňské ve výši 94 800 Kč (zpracovatel Atelier Soukup s.r.o. Plzeň), Biskupství v případě realizace žádá na obci třetinový podíl na úhradě PD;

-         pozvánku na setkání Týnců, které se uskuteční v sobotu 26.5.2012 v Hrochově Týnci;

-         upozornění na nefunkčnost hasičské sirény na budově obecního úřadu – v opravě;

-         připomínky zastupitelů: opravu upevnění vývěsky na hřbitově, ořezání břízy u OÚ Týnec, případně její pokácení; ořez stromoví vrb při komunikaci k čp. 80.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ