USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZO - 7.11.2011 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZO - 7.11.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 11. zasedání ZO - 7.11.2011

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Týnec ,

které se konalo 7.11.2011 v Obecním domě v Týnci.

 

117/11 Na základě vydané směrnice Inventarizace majetku a závazků zastupitelstvo uložilo provést inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2011 s následujícím složením hlavní inventarizační komise: ing. Pavel Klasna -předseda, Alena Václavíčková -člen, Stanislav Kuthejl -člen.

Dílčí inventární komise (DIK)- složení a provedení inventarizace podle účetních celků (první v pořadí je předseda DIK):

a.       ing. Pavel Klasna, Šárka Brejchová, Stanislav Kuthejl (stavby, nedokončené investice, pozemky)

b.      Libor Pressl, Petr Bytel, Petr Kovanda, (samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný hmotný majetek, nehmotný majetek)

c.       Alena Václavíčková, Josef Terš, Věra Turečková (pokladna, pohledávky, závazky, poskytnuté provoz. zálohy (ČEZ ...), zásoby, ceniny, zboží, zůstatky běžného účtu a účtu peněžního fondu –FRB, finanční majetek, podrozvaha a ostatní závěrkové účty).

 

118/11 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starostky o investičních a neinvestičních akcích r.2011.

 

119/11 Zastupitelstvo rozhodlo podat výpověď současné pojistné smlouvy obecního majetku a odpovědnosti  u České pojišťovny a.s. ke konci pojistného období a nechat Makléřský servis s.r.o. Plzeň provést výběrové řízení k nabídkám pojišťoven na pojištění majetku a odpovědnosti s uzavřením nové pojistné smlouvy do konce r.2011.

 

120/11 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 8:

-         Příjem daně z nemovitosti ve výši 5 tis. Kč (zaúčt. 1511 = 5 tis. Kč);

-         Příjem ze stočného ve výši 11 tis. Kč (zaúčt. 2321 2111 = 11 tis. Kč);

-         Příjem z pronájmu hrobů a služeb ve výši 14 tis. Kč. (zaúčt. 3632 2111 = 14 tis. Kč),

-         Příjmy z prodeje pozemků ve výši 2 tis. Kč (zaúčt. 3639 3111 = 2 tis. Kč);

-         Výdaje na opravy vodovodu v Hor.Lhotě ve výši 80 tis. Kč (zaúčt. 2310 5171 = 80 tis. Kč)

-         Výdaje na služby vodovodu ve výši 5 tis. Kč (zaúčt. 2310 5169 = 5 tis. Kč);

-         Výdaje na služby bytové hospodářství ve výši 2 tis. Kč (zaúčt. 3612 5169 = 2 tis. Kč);

-         Výdaje na služby telekomunikací ve výši 6 tis. Kč (zaúčt. 6171 5162 = 6 tis. Kč, )

-         Výdaje na pasport místních komunikací a zim. údržby ve výši 19,2 tis. Kč (zaúčt. 2212 5169 = 19,2 tis. Kč);

-         Navýšení ceny bezdrát.místního rozhlasu ve výši 9,2 tis. Kč (zaúčt. 3639 6121 = 9,2 tis. Kč);

-         Výdaje na výsadbu stromků v Horní Lhotě ve výši 11,5 tis. Kč (zaúčt. 3745 5169 = 11,5 tis. Kč, 2321 6121 = - 132,9 tis. Kč)

-         Přesun výdaj. pol. u požární ochrany ve výši 1 tis. Kč (zaúčt. 5512 5169 = 1 tis.Kč, 5512 5171 = - 0,5 tis. Kč, 5512 5173 = - 0,5 tis. Kč)

-         Přesun výdaj. pol. u ost. záležitostí kultury – kronika ve výši 0,7 tis. Kč (zaúčt. 3319 5139 ´-0,7 tis. Kč, 3319 5169 = 0,7 tis. Kč).

 

121/11 Zastupitelstvo vyjádřilo požadavek k záměru - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II“  pro „Zpopelňovací zařízení živočišných tkání zvířat instalované v areálu výkrmu kuřat Luby – Loreta“ posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě nutnosti posouzení záměru žádali, aby vyjádření obsahovalo i doporučení na zvýšený vliv na ovzduší.

122/11 Zastupitelstvo obce doporučilo vydat souhlasné stanovisko k PD pro územní řízení na akci „Zástavba rodinnými domy na p.p.č. 433/57, 433/5, 433/86, 433/54 a 433/87 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou“. Průvodní a souhrnnou technickou zprávu upravit a doplnit tak, že (str.3, čl.7) prodloužení veřejného osvětlení nebude zajišťovat Obec Týnec.

 

123/11 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Potvrzení Policie ČR o přijatém oznámení - odcizení litinových poklopů z 11.10.2011;

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – změny stavby „odbahnění a rekonstrukce rybníka – Zámecký“ (č.j. 139/11);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o společném jednání k návrhu změny č.6 ÚPO vrhaveč (č.j.:146/11);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o projednání návrhu zadání změny č.5 ÚPN obce Janovice n.Úhl.

-         Přípravu setkání seniorů na sobotu 10.12.2011 od 14 hod. v pohostinství U Malátů;

-         Připomínky zastupitelů:

·        K nájemci - p. Volfová z Janovic n.Úhl. – urgovat úklid psích výkalů na ploše hřiště a v jejím okolí;

·        Úklid prostranství okolo Vinopalu,

·        Uzavření školní zahrady brankou důvodu zamezení černé skládky odpadů,

·        Oprava vstupní brány týneckého hřbitova a dalších drobných sakrálních staveb;

·        Oprava schodu do prodejny, odvodňovacího žlábku v místní komunikaci u prodejny a úklid pneu z chodníku prodejny;

·        Nutná oprava střechy klubovny sportoviště;

·        Oprava oplocení a vrat PHO u vrtu HV102;

·        Hrabání listí v celé obci;

·        Den otevřených dveří Klatovské nemocnice dne 12.11.2011 v době od 9,00 do 15,00 hod.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ