USNESENÍ ZE 10.ZASEDÁNÍ ZO - 10.10.2011 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 10.ZASEDÁNÍ ZO - 10.10.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 10.zasedání ZO - 10.10.2011

Obec Týnec

13.října 2011

 

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 10.10.2011 v Obecním domě v Týnci.

 

 

106/11 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích.

 

107/11 Zastupitelstvo vzalo na vědomí práci výborů a komisí.

 

108/11 Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření mandátní smlouvy s p. Ladislavem Moulíkem o obstarání záležitosti investora k akci „Týnec splašková kanalizace“.

 

109/11 Zastupitelstvo rozhodlo nechat v obci zavést bezdrátový místní rozhlas vč. solárních panelů firmou INVESTTEL s.r.o. Klatovy za 221 tis. Kč.

 

110/11 Zastupitelstvo obce se usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místních poplatcích (poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity). Hlasování – 7x Ano, 0x-Ne, 0x -Zdržel se.

 

111/11 Zastupitelstvo rozhodlo v současné době část p.p.č. 514/9 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. neprodávat.

 

112/11 Zastupitelstvo souhlasilo s vybudováním odvodňovacího žlabu při komunikaci ke škole před č.p. 106. Vyústění druhého žlabu u č.p. 104 je třeba dořešit s dodavatelem (p. J. Kellner), vše s nákladem cca 60 tis. Kč.

 

113/11 Starostka informovala zastupitelstvo o řešení problému zamokřeného soukromého pozemku - dvora u RD v Horní Lhotě č.p. 5, která se na pozemek dostávala prasklým potrubím z nádrže vody na návsi v Horní Lhotě. Z této nádrže jsou historicky zásobovány vodou RD v Týnci č.p. 80 a 9, tuto vodu obec neprodává, kvalita vody není monitorována a proto není v zájmu obce ani rekonstrukce přiváděcího řadu, který je ve špatném stavu. Obecní úřad společně s hasiči z Horní Lhoty opravili potrubí, v místě, kde unikala voda a zamokřovala soukromý pozemek. Obecní úřad doporučil vlastníkům RD v Týnci č.p. 80 a 9, aby zvážili připojení na vodu z týneckého vodovodu, která splňuje kvalitu pitné vody. Zastupitelstvo rozhodlo, že v  případě následné poruchy už nebude obec opravu financovat.

 

114/11 Zastupitelstvo zatím investici na pořízení traktoru zn. ZETOR 7045 pro údržbu v obci odložilo na r.2013.

 

115/11 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 7:

-         Bezdrátový místní rozhlas vč. solárních panelů ve výši 221 tis. Kč (zaúčt. 3639 6121 = 221 tis. Kč, 2321 6121 = - 221 tis. Kč);

-         výdaje na odstranění zamokření pozemku z nádrže vody v Horní Lhotě ve výši 5 tis. Kč (zaúčtováno 3745 5021 = = 5 tis. Kč, 2321 6121 = - 5 tis. Kč;

-         přeložka přípojky NN pro ČOV v Týnci z důvodu zástavby RD ve výši 90 tis. Kč (zaúčt. 2321 5171 = 90 tis. Kč, 2321 6121 = - 90 tis. Kč)-      

-         příjem investiční dotace na výstavbu „Týnec splašková kanalizace“ ve výši 1700 tis. Kč (zaúčt. 4222 = 1700 tis. Kč)

-         přesun financ.prostředků:

 Na hřišti  zaúčt. 3419 5139  = 3 tis. Kč, 3419 5169 = - 3 tis. Kč;

§ Daň z převodu při prodeji pozemků = zaúčt. 3639 5362 = 6 tis. Kč, 3639 5169 = - 6 tis.

 116/11 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Rozhodnutí MěÚ/OD Klatovy k povolení objížďky v Týnci po místních komunikacích (č.j.:138/11);

-         Oznámení Ministerstva zemědělství o zaevidování krajinného prvku na obec. pozemku p.p.č. 373 v k.ú. Horní Lhota (č.j. 130/11);

-         Vyhlášení 2.ročníku soutěže „O nejlepší kroniku Plzeňského kraje“ – po dohodě s kronikářkou obce se obec přihlásí do soutěže; (č.j. 133/11);

-         Souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním a provedením stavby RD na p.p.č. 276 v k.ú. Týnec (č.j.:132/11);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení stavebního a vodoprávního řízení na změnu stavby před dokončením „Odbahnění a rekonstrukce rybníka – Zámecký“ … (č.j.: 125/11);

-         Obdržení účelové finanční dotace – 90% na r. 2011, tj. 1530 Kč na stavbu Týnec splašková kanalizace, 10 % bude doplaceno po předložení faktury o investici do 15.12.2011;

-         Výzvu MěÚ/OVÚP Klatovy na kontrolní prohlídku - plot na p.p.č. 81 v k.ú. Týnec – 18.10.2011 v 9,00 hod. –zúčastní se p. Kuchařová, p. Václavíčková, p. Terš a p. Kuthejl (č.j.:134/11);

-         Výspravu dřevěného podhledu (palubek) hasičské zbrojnice v Týnci a nátěr plechových vrat HZ,

-         Připomínky zastupitelů:

·        Nutnost posekání a úklidu na hřbitově,

·        Oprava střechy klubovny na hřišti

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ