USNESENÍ ZO Z 9.ZASEDÁNÍ - 12.9.2011 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZO Z 9.ZASEDÁNÍ - 12.9.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ZO z 9.zasedání - 12.9.2011

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.9.2011 v Obecním domě v Týnci.

 

 

 

98/11   Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plnění finančního rozpočtu k 31.7.2011.

 

99/11  Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení.

 

100/11 Zastupitelstvo obce projednalo a následně odsouhlasilo uzavření smlouvy o dílo čís. SD-608-11 s firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Klatovy na stavbu „Týnec splašková kanalizace.  

 

101/11 Zastupitelstvo rozhodlo vyhovět žádosti o odkoupení pozemku - p.p.č. 2 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. o výměře 212 m2  žadatelům p. Josefu a Václavu Švojgrovi z Klatov – č.j. 94/2011. Prodej bude sjednán kupní smlouvou za cenu 60 Kč/m2 pozemku, náklady spojené s prodejem hradí kupující.

 

102/11 Zastupitelstvo projednalo písemnou žádost sl. L. Krausové a p. P. Brhela (č.j.: 115/11) o koupi části pozemku p.p.č. 514/9 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. před RD č.p. 31 a rozhodlo zatím nepřijímat záměr o prodeji nemovitého majetku obce do doby  informování a projednání se sousedícím vlastníkem RD č.p. 64, který má zde umístěná přístupová vrata do dvora. Na říjnovém zasedání ZO opětovně projednat.

 

103/11 Zastupitelstvo projednalo ústní žádost p. Jana Lazarowitze o koupi pozemku p.p.č. 445/27 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. o výměře 1723 m2 (pozemek pod zámeckým parkem). Žadatel nabízel cenu 10 Kč/m2 pozemku a rozhodlo zatím tento pozemek neprodávat a nepřijímat záměr o prodeji. Dále zastupitelstvo doporučilo vznést podnět na MěÚ/OVÚP Klatovy ohledně stavby nového plotu na p.p.č. 81 v kú. Týnec u Janovic n.Úhl..  

 

104/11 Zastupitelstvo  odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 6:

-         Přesun finančních prostředků – výměna el. sporáku pro byt v č.p.6 ve výši 6,1 tis. Kč (zaúčt. 3612 5137 = 6,1 tis. Kč, 3612 5169 = -2,2 tis. Kč, 3612 5171 = -3,9 tis. Kč);

-         Zvýšené výdaje na elektřinu v souvislosti se změnou platby záloh ve výši 17 tis. Kč (zaúčtováno 2321 6121 = -17 tis. Kč :

§  Na nebytové prostory  zaúčt. 3613 5154 = 3 tis. Kč

§  Sportoviště 3419 5154 = zaúčt. 1 tis. Kč

§  Na vodovod 2310 5154 = zaúčt. 11 tis. Kč

§  Na hasičskou zbrojnici v Horní Lhotě zaúčt. 5512 5154 = 2 tis. Kč

 

105/11 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Veřejnou vyhlášku MěÚ /OVÚP Klatovy k návrhu  změny č.16 územního plánu sídelního útvaru Klatovy (č.j. 118/11);

-         Informaci k odpracování veřejné prospěšných prací sl. S.Kompertovou u obce Týnec;

-         Oznámení firmy MV Projekt Klatovy s.r.o. o připravované akci - opravě „Loreta, drůbežárny – VN“ (č.j. 121/11);

-         Svoz nebezpečných odpadů v pátek 16.9.2011 v Týnci v době 10,00 – 10,15 hod.,

-         Svoz velkoobjemových odpadů do kontejneru v pondělí 19.9.2011 v Týnci, v úterý 20.9.2011 v Horní Lhotě a 21.9.2011 v Loretě,

-         Plánované jednání k posouzení možnosti odvodnění místní komunikace v Horní Lhotě od č.p. 15 k č.p. 4 na čtvrtek 15.9.2011 od 17 hod. – zúčastní se –p. J.Kuchařová, p. A.Václavíčková, p. St.Kuthejl a p. J.Terš a vyzvaní občané z Horní Lhoty-p.Fr.Ulrich, p.E.Richnavská, p.J.Husník a p. P.Veselý,

-         Připomínky zastupitelů:

-         J.Terš - k zateplování fasády OÚ a hasičské zbrojnice v Týnci – vstupní vrata has. zbrojnice jsou dvouplášťové (zatepleny polystyrenem),

-         J.Terš - k možnosti vydání obecně závazné vyhlášky k zamezení hlučnosti v obci v neděli odpoledne (sekání trávy, řezání dřeva apod.) – zastupitelstvo OZV nebude přijímat, ponechá toto na ohleduplném chování spoluobčanů;

-         St.Kuthejl - ke špatné kvalitě místního rozhlasu – doporučeno jednat o možnosti zavedení bezdrátového rozhlasu včetně do spádových obcí.

-         St.Kuthejl – návrh na pořízení traktůrku s vlekem na údržbu zeleně v obci v r.2012.

-         L. Pressl – komunální odpad ze hřiště odvážet do kontejneru na hřbitově, plast, sklo a papír třídit.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ