OZV Č.1/2011, KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ | OBEC TÝNEC

OZV Č.1/2011, KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

OZV č.1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obec Týnec

Zastupitelstvo obce

 

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2011,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

 

 

Zastupitelstvo obce Týnec se na svém zasedání dne 11.7.2011 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. a), c) a d), ust. § 35 a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:

a)    na veřejných prostranstvích v intravilánu (zastavěném území) v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku. Délka vodítka musí v každém okamžiku zajišťovat ovladatelnost psa.

b)    Není-li osoba, kterou pes doprovází schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek.

c)    Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožňoval kousnutí.

d)    Tato ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, služební a slepecké.

 

(2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na

     veřejném prostranství pod neustálou kontrolou či dohledem.

 

 

Čl. 2

 

Zakazuje se

 

1)    Vodění psů na místa určená pro hraní dětí a sportoviště.

2)    Na veřejném prostranství v intravilánu obce se zakazuje výcvik psů, výjimku  tvoří prostor k výcviku psů na sportovišti v Týnci .

3)    Znečišťovat veřejná prostranství psími výkaly; vlastník nebo průvodce psa je povinen neprodleně znečištění veřejného prostranství odstranit.

 

 

 

1) ust. § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                                   ……………………………

    Alena Václavíčková                                                              Jana Kuchařová

      místostarostka                                                                         starostka

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.7.2011

 

Sejmuto z úřední desky dne: 31.7.2011

 

 

 

Příloha č. 1: k obecně závazné vyhlášce obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství – vyznačení veřejných prostranství v obci na mapce, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. § Čl. 1 písm. a) této obecně závazné vyhlášky

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ