USNESENÍ Z 8.ZASEDÁNÍ ZO - 11.7.2011 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 8.ZASEDÁNÍ ZO - 11.7.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 8.zasedání ZO - 11.7.2011

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.7.2011 v Obecním domě v Týnci.

 

86/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o akcích ve dny pouti.

 87/11   Zastupitelstvo obce projednalo a poté se usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

 88/11   Zastupitelstvo obce na základě žádosti p. Josefa a Václava Švojgrových z Klatov přijalo záměr odprodeje pozemku p.p.č. 2 o výměře 212 m2, zahrada, v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou.

 89/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 5:

-          Zateplení fasády OÚ a hasičské zbrojnice ve výši 694 tis. Kč přesun § (zaúčt. 6171 6121 = - 694 tis. Kč, 3639 6121 = 694 tis. Kč);

-          Pronájem části pozemku u hřiště kynologům - p. Volfové ve výši 1,4 tis. Kč (zaúčt. 3419 2131=1,4 tis. Kč);

-          Nahodilé příjmy – kopírování ve výši 2 tis. Kč (zaúčt. 6171 2111= 2 tis. Kč);

-          Přesun příjmů za zboží – pohlednice ve výši 1 tis. Kč (zaúčt. 2143 2112= 1 tis. Kč, 6171 2112= -1 tis. Kč);

-          Příjem vratky pojistného prodejna SPAR ve výši 1,2 tis. Kč (6171 2324 = 1,2 Kč);

-          Přesun položek u SDHO na materiál (savice) ve výši 9 tis. Kč (5512 5137 = - 9 tis. Kč; 5512 5139 = 9 tis. Kč).

 90/11   Na základě výzvy občanům a firmám obecní úřad obdržel následující návrhy a náměty k zařazení pozemků do nově zpracovávaného územního plánu obce:

-          P.p.č. 275 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. ( nad ČOV Týnec) – problémem k zařazení je neexistující veřejná přístupová cesta;

-          Část p.p.č. 186/9 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl. (v Loretě);

-          P.p.č. 238/30 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.(zahrada u č.p. 35 v Týnci).

91/11   Zastupitelstvo obce rozhodlo pronajmout nemovitost v Týnci č.p.12 k užívání nebytových prostor p. Jiřímu Dvořákovi na dobu určitou od 1.7.2011 do 31.12.2011.

 92/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo zhotovení elektronicky hlídané spínání sondy ve vodojemu obecního vodovodu v Týnci, která bude signalizovat stav vody ve vodojemu v nákladu do 15 tis. Kč. 

 93/11   Zastupitelstvo obce jmenovalo členy komise pro výběr dodavatele k vypsanému výběrovému řízení na akci „Týnec splašková kanalizace“. Členové jsou – p. Jana Kuchařová, p. Alena Václavíčková, p. Stanislav Kuthejl, p. Josef Terš a p. Ladislav Moulík - stavební dozor akce. Výběr dodavatele akce proběhne na schůzce dne 23.8.2011 od 9,00 hod.

 94/11   Ve věci odvodu dešťových vod z místní komunikace a přilehlého okolí mezi domy č.p. 15 a č.p. 4 v Horní Lhotě zastupitelstvo doporučilo provést místní šetření zastupiteli - p. Jana Kuchařová, p. Alena Václavíčková a p. Stanislav Kuthejl za účasti vlastníků dotčených RD a vodohospodářského odborníka.

95/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o veřejném projednání změny č.1 ÚP obce Klenová (č.j. 93/11);

-         Osvědčení od firmy EKOKOM a.s. Praha o úspoře emisí provozem systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových v r.2010 ( úspora představuje: emise CO2 ekv. 9,628 tun; úspora energie: 227 338 MJ);

-         Přerušení dodávky elektřiny dne 14.7.2011 od 7,30 do 10,00 hod = celá Rozpáralka;

-         Požadavek o finanční podporu na opravu PPS 12 pro JPO V obce Týnec prostřednictvím Krajského úřadu PK,

-         Technické vybavení a cenové podmínky dodavatele zimní údržby místních komunikací v obci Týnec p. Josefa Kohouta - v září až  říjnu bude uzavřena smlouva o dílo;

-         Připomínky zastupitelů:

§ Ořezat větvoví při komunikaci ve směru od prodejny ZKD a podél bývalé fary;

§ V podzimních měsících osázet po kácení v Horní Lhotě lípu a červené buky, v parčíku v Týnci jehličnan;

§ Opravit střechu klubovny na hřišti;

§ Opravit výtluky v MK u č.p. 79 ve směru na Horní Lhotu;

§ Informaci o krádeži litinových poklopů u ČOV a oplocování zámeckého parku.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ