USNESENÍ ZE 7.ZASEDÁNÍ ZO - 13.6.2011 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 7.ZASEDÁNÍ ZO - 13.6.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 7.zasedání ZO - 13.6.2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.6.2011 v Obecním domě v Týnci.

 

74/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o práci výborů a komisí obce Týnec.

 

75/11   Kalendářní plán zasedání ZO na 2. pololetí 2011 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.

 

76/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starostky k BOZP a PO v obci.

 

77/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 4:

-         Výdaj na zhotovení vývěsku pro hřbitov ve výši 3 tis. Kč (zaúčt. 3632 5169 =  -3 tis. Kč; 3632 5021 = 3 tis. Kč);

-         Výdaje na materiál a vlastní opravu prodejny SPAR ve výši  3,6 tis. Kč (zaúčt. 3613 5139  = 1,1 tis. Kč, 3613 5171 = 2,5 tis. Kč);

-         Položkový přesun fin. prostředků (zaúčt. 4356 5229= - 5 tis. Kč, 4356 5223 = 5 tis. Kč – dar Oblastní Charitě KT; 61715038 = 1,5 tis. Kč, 6171 5169= - 1,5 tis. Kč - zákon.pojištění organizace).

-         Zateplení fasády OÚ a hasič.zbrojnice v Týnci s dotací z PSOV PK s dotací 270 tis. Kč (zaúčt. 4222 = 270 tis. Kč, výdaje na zateplení 6171 6121 = 694 tis. Kč

 

78/11   Zastupitelstvo obce přijalo finanční dary: od firmy Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., Klatovy ve výši 5 000,- Kč a od firmy K&H KINETIC,a.s. Klatovy ve výši 5 000,- Kč na kulturní a sportovní činnost v obci Týnec. Dárcům budou zaslány děkovné dopisy.

 

79/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu podmínek o umístění stavby RD na p.p.č. 276 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. dle předložené koordinační situace s ohledem na venkovní vedení VN, změnu umístění kabelového svodu na okraj zástavby a prodloužení stávajících kabelových tras VN a na úpravu trasy kanalizačního sběrače.

 

80/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy o dílo č. 04/2011 s ing.arch Petrem Vávrou – Studio KAPA na zhotovení a vypracování územního plánu Týnec ve výši 455 tis. Kč + DPH.

 

81/11   Zastupitelstvo projednalo dvě žádosti p. Aleny Krausové a sl. Lucie Krausové:

§  Volné pobíhání psů v obci Týnec – obecní úřad ústně upozorní majitele volně pobíhajících psů o nutnosti zabezpečit své psy proti jejich volnému pobíhání. Dále zastupitelstvo zvažuje o vydání obecně závazné vyhlášky o volném pobíhání psů.

§  Podmáčení zahrady patřící k domu č.p. 93 v Týnci (absence kanalizace) – po prošetření situace zastupitelstvem bylo zjištěno, že z obecním ploch je dešťová voda svedena starou dešťovou kanalizací do vodoteče, která vede přes zahradu u RD č.p. 22 v Týnci. ZO doporučuje žadatelkám kontaktovat majitele sousedních pozemků a společně odvodnit zahrady formou drenáží.

 

82/11   V souvislosti se získáním dotace ve výši 90 tis. Kč na odvodnění hřiště v Týnci zastupitelstvo obce Týnec souhlasilo, aby opravy odvodnění fotbalového hřiště v Týnci (p.p.č. 232/2 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.) provedla TJ Sokol Týnec u Klatov, občanské sdružení.

 

83/11   Na návrh kupujících ing. E.Denkové a ing. M.Řehoře (p.p.č. 433/54) zastupitelstvo projednalo své usnesení čís. 41/11 z 14.2.2011. Jednalo se o zrušení podmínky zahájení stavebního řízení ke stavbě RD do 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Zastupitelstvo prodloužilo podmínku zahájení stavebního řízení ke stavbě RD na 36 měsíců od podpisu kupní smlouvy – změna v usnesení čís. 41/11 ze 14.2.2011.

 

84/11   Zastupitelstvo přijalo záměr obce pronajmout nemovitost v Týnci č.p. 12 – bývalá fara (st.p.č. 44/3 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou) k užívání nebytových prostor – pro p. Jiřího Dvořáka. Občané se k záměru mohou vyjádřit ústně nebo písemně do 12 hodin dne 11.7.2011, kdy zastupitelstvo na svém 8. zasedání od 19,30 hod. projedná výše uvedený záměr.

 

85/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Informaci o konání skautského tábora v termínu 16.7.-31.7.2011 v k.ú. Horní Lhota;

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy  o zahájení stavebního a vodoprávního řízení na stavu „ČOV  BIO CLENER BC4“ pro RD Rozpáralka č.p.2 (č.j.:80/11);

-         Povolení MěÚ/OŽP Klatovy  k vodním dílům a k nakládání s vodami pro stavbu „Lomec u Klatov – výstavba malých vodních nádrží – 1.etapa…“ (č.j.: 74/11);

-         Souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s užíváním stavby-přístavba verandy k RD Horní Lhota č.p.5 (č.j.: 69+75/11);

-          Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o projednání návrhu zadání ÚPN Klatovy (č.j.: 70/11);

-          Předběžnou informaci o přidělení dotace na výstavbu – prodloužení splaškové kanalizace v Týnci;

-         Připomínky zastupitelů:

-         Ořezat stromoví u fary při hlavní komunikací Týncem a odstranit chrastí vedle sochy sv. J. Nepomuckého;

-         V parečku u pomníku padlých odklidit hromady posečené trávy;

-         Posekat nově založenou travní plochu na točně autobusu kosou;

-         Prostor ve školní zahradě doklidit občany, kteří zpracovávali dřevo ze stromů samovýrobou (seštěpkovat případně spálit větvoví, srovnat pařezy s terénem zahrady) v termínu do konce října 2011;

-         Zakoupit strom pro náhradní výsadbu na mez v Horní Lhotě pod kapličkou;

-         Posekat okolní prostory vně hrací plochy hřiště v Týnci;

-         odvodnění místní komunikace v Horní Lhotě od č.p. 15 k č.p.4 – bude posouzeno odbor. firmou;

-         Žádost o zakoupení 4 ks nových savic pro SDH obce.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ