USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZO - 9.5.2011 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZO - 9.5.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 6. zasedání ZO - 9.5.2011

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 9.5.2011 v Obecním domě v Týnci.

 

67/11   Zastupitelstvo obce se vyjádřilo k závěrečnému účtu obce za r. 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2010 ze dne 3.3.2011 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce s příjmy 4 090,54 tis. Kč a výdaji 3 285,44 tis. Kč bez výhrad.

 

68/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření v obecních lesích.

 

69/11   Zastupitelstvo nesouhlasilo s návrhem manž. Bontenbalových a nerevokovalo své usnesení čís. 41/11 ze 14.2.2011, které zůstává dále v platnosti. Dále doporučilo všem čtyřem vlastníkům pozemků č. 433/56, 433/57 a 433/54, aby se vzájemně dohodli na směně, případně vzájemném odprodeji pozemků pro vhodnější tvar bývalé obecní stavební parcely (v současnosti trojúhelníkový tvar) a možnosti lepšího umístění přístupové komunikace do předmětné obytné zóny.

 

70/11   Zastupitelstvo obce Týnec odsouhlasilo v souladu s § 18a, z.č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších novel a doplňků, zavedení veřejné služby v obci Týnec počínaje dnem 10.5.2011.

 

71/11   Zastupitelstvo rozhodlo o provedení zateplení fasády budovy obecního úřadu a požární zbrojnice v Týnci firmou František Prchal Klatovy (za cenu cca 628 tis. Kč) s tím, že okenní výplně a vchodové dveře si zajistí obec dodavatelsky u jiné firmy.

 

72/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření čís. 3:

-         Příjmy za palivové dřevo –samovýroba ve výši 5 tis. Kč (zaúčt. 1032 2111 = 5 tis. Kč);

-         Výdaje na materiál – oprava instalací na sportovišti  ve výši 2 tis. Kč (zaúčt. 3419 5139 = 2 tis. Kč, 3419 5171 = - 2 tis. Kč);

-         Výdaje na nátěr střechy prodejny ve výši 9 tis. Kč (zaúčt. 3613 5021 = 9 tis. Kč,  3613 5171 = - 9 tis. Kč);

-         Výdaje spojené s čištěním pomníku padlých a obnovou písma ve výši 3,5 tis. Kč (zaúčt. 3326 5171 = 3,5 tis. Kč);

-         Výdaje na olej pro PPS 12 ve výši 1 tis. Kč (zaúčt. 5512 5139 = -1 tis. Kč; 5512 5156 = 1 tis. Kč);

-         Výdaje na údržbu v obci ve výši 2 tis. Kč (zaúčt. 3745 5139 = -2 tis. Kč; 3745 5171 = 2 tis. Kč);

-         Výdaje na servis při pořízení PC ve výši 1 tis. Kč (zaúčt. 6171 5137 = 1 tis. Kč; 6171 5169 = -1 tis. Kč).

 

73/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Závěrečné vyhodnocení Ministerstvem financí na akci „Úprava fotbalového hřiště a kabin pro hráče“ z r. 2009 (č.j.:62/11);

-         Přehled Městské knihovny v Klatovech o činnosti knihoven v r. 2010;

-         Rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy na stavbu „Obnova zámku Týnec SO-03 Muzeum pro moderní umění“ (č.j.: 60/11);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním stavby domovní čistírna odpadních vod pro RD č.p. 2 Týnec-Rozpáralka (č.j.66/11);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním stavby kolny u RD č.p. 43 v Týnci (č.j.: 57/11);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy na záhájení staveb. a vodoprávního řízení ke stavbě „Lomec u Klatov – výstavba malých vodních nádrží 1. Etapa – LIPOC 4 a LIPOC 5“ (č.j.: 64/11);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o společném jednání k návrhu změny č.16 ÚPN SÚ Klatovy (č.j.: 63/11);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o veřejném projednání změny č. 4 ÚPN města Janovice n.Úhl. (č.j:59/11);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o projednání návrhu zadání změny č. 6 ÚPO obce Vrhaveč a doplnění zadání (č.j:56/11 + 58/11);

-         Nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství na mobilní výkupnu železa a barevných kovů

-         Nabídku p. Josefa Kohouta na zimní údržbu místních komunikací;

-         Informaci starostky, že objekt RD č.p. 93 v současnosti nelze napojit na stávající splašk. kanalizaci – vybudovanou odbočku z důvodu nevhodného výškového usazení vtoku přípojky. Oprava si vyžádá cca 12-15 tis. Kč – její provedení realizovat při provádění prodloužení splašk. kanalizace.

-         Informaci starostky o potřebě přeložky elektrického vedení přes pozemek č. 276 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. k ČOV v Týnci v krajnici přilehlé komunikace.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ