USNESENÍ Z 5.ZASEDÁNÍ ZO TÝNEC-11.4.2011 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 5.ZASEDÁNÍ ZO TÝNEC-11.4.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 5.zasedání ZO Týnec-11.4.2011

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.4.2011 v Obecním domě v Týnci.

 

 

58/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení.

 

59/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí přehled o kulturních akcích do konce pololetí 2011.

 

60/11   Z důvodu legislativních změn týkajících se zpracování územních plánů obcí zastupitelstvo rozhodlo nechat zpracovat nový územní plán obce Týnec v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

 

61/11   Pověřeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem ÚPN, tj. MěÚ/OVÚP Klatovy, byla určena p. Jana Kuchařová, starostka obce Týnec.

 

62/11   Zastupitelstvo pověřilo obecní úřad sestavením výzvy pro občany k předkládání nových návrhů a požadavků zahrnutých v novém ÚPN v období od 18.4.2011 do 15.8.2011.

 

63/11   Zastupitelstvo projednalo žádost Mgr. Tomáše Cihláře na finanční příspěvek nebo odběr publikace „Pošumavské pivovary“ a rozhodlo zakoupit 5 ks publikace pro místní knihovnu v Týnci.

 

64/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 2:

-         Příjem z odvodů za odnětí ZPF  ve výši 3 tis. Kč (zaúčt. 1334 = 3 tis. Kč);

-         Transfer na SLDB 2011 ve výši 1,84 tis. Kč (zaúčt. 4111, UZ 98005 = 1,84 tis. Kč);

-         Výdaje spojené se zajištěním SLDB 2011 ve výši 1,84 tis. Kč (zaúčt. 6149 5139 = 1,84 tis. Kč);

-         Daň z příjmu právnických osob za obec ve výši 153 tis. Kč (zaúčt. příjmy 1122 = 153 tis. Kč; výdaje 6399 5362 = 153 tis. Kč);

-         Finanční dar ve výši 10 tis. Kč na kulturní a sportovní činnost obce Týnec (zaúčt. 3419 2321=10 tis. Kč).

 

65/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo p. Volfové z Klatov pronájem části pozemku p.p.č. 232/2 o velikosti 500 m2 za 4 Kč/m2, na dobu určitou do 31.12.2011 s výpovědní lhůtou 1 měsíc (za účelem provozování cvičiště pro psy, vždy ve středu a neděli od 17 hod.).

 

66/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         a souhlasilo s rezervací cvičáku pro výkonnostní zkoušky psů na hřišti v Týnci na termíny 5. a 19.6.2011;

-         Pozvánku na jednání ZSPO Středního Pošumaví dne 17.5.2011 – zúčastní se starostka;

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení stavebního řízení „Obnova zámku Týnec – Muzeum pro moderní umění“ (č.j.: 54/11);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o společném jednání k návrhu změny č.1 ÚPN obce Klenová (č.j.: 51/11);

-         Konání XII. Sněmu SMO ČR 26. a 27.5.2011 ve Zlíně (za Týnec zplnomocněn zástupce Města Klatovy);

-         Zprávu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného;

-         Nabídku originálních map (čsl. bankovky a auta) – nepořizovat;

-         Nutnost osazení žebříku přes plot do zahrady p.Bečváře – zabezpečí fotbalisté;

-         Nutnou opravu sociál.zařízení na hřišti – zabezpečí obec;

-         Dvě předběžné nabídky na zimní údržbu místních komunikací pro další sezónu – p. Marek Henc a p. Josef Kouhout (zastupitelstvo rozhodne v červnu o dodavateli služby);

-         Informaci starostky o přidělení dotace z PSVO 2011 na zateplení budovy obec. úřadu a hasičské zbrojnice ve výši 270 tis. Kč (OÚ zajistí poptávku na nejvýhodnější cenu okenních výplní) - čj.: 50/11;

-         Informaci k úpravě prostranství na točně autobusu;

-         Přijetí finančního příspěvku-daru přímo pro sportovce na odvodnění hřiště ve výši 90 tis. Kč z fondu hejtmana PK,

-         Informaci o stavu vody v požární nádrži Horní Lhota po kontaminaci znečištěnou vodou ze soukromého bazénu;

-         Připomínky členů ZO:

·        Upozornit Statek Beňovy - při zimní údržbě místní komunikace přes Loretu nesypat popelem (používat jemnou drť);

·        Upozornit p. Šindeláře v Loretě na odstavená auta u kaple – je nebezpečí úniku kapalin z odstavených aut;

·        Opravit vývěsku u kostela v Týnci a na návsi v Horní Lhotě.

·        Upozornit Biskupství plzeňské na nutnost opravy věže kostela v Týnci.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ