USNESENÍ ZE 4.ZASEDÁNÍ ZO-14.3.2011 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 4.ZASEDÁNÍ ZO-14.3.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 4.zasedání ZO-14.3.2011

 

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 14.3.2011 v Obecním domě v Týnci.

 

 

50/11   Zastupitelstvo vzalo informaci o investičních a neinvestičních akcích r. 2011 na vědomí. 

 

51/11   Celkově bylo odpadové hospodářství v r. 2010 ztrátové částkou 42,9 tis. Kč. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o odpadovém hospodářství obce v r. 2010.

Dne 1. dubna 2011 bude proveden svoz nebezpečného odpadu v Týnci -  v době 10,15 – 10,30 hod.. Svoz objemného odpadu bude proveden 28. března 2011 (kontejner pouze v Týnci).

 

52/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí doporučení stavební komise a schválilo poskytnutí půjčky z FRB obce tak, jak je navrhla stavební komise:

p. ing. Zdeněk Klemsa, Týnec č.p. 77:

            titul 14 – obnova rozvodu vody a kanalizace v RD, výše půjčky 30 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 3 roky - poskytnout v plné výši.

 

53/11   Na základě ústní žádosti p. Josefa Kohouta, soukromě hospodařící zemědělec, zastupitelstvo odsouhlasilo sjednání smlouvy o bezúplatné údržbě pozemků v ochranném pásmu PHO vrtu HV 102 (p.p.č. 238/39, 238/41, 238/42 a 238/43 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.).

 

54/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 1:

-         výdaj – vratka nevyčerpaných finačních prostředků na zajištění voleb v r. 2010 ve výši 4,8 tis. Kč (zaúčt. 6402 5366 = 4,8 tis. Kč);

-         výdaj na opravu znaku Českého lva na pomníku padlých v Týnci ve výši 5 tis. Kč (zaúčt. 3326 5171= 5 tis. Kč, 3611 5660 = -5 tis. Kč).

-         příjem pojistného plnění od České pojišťovny ze škodní události – oprava veřejného osvětlení – 1 světelný bod ve výši 15 tis. Kč (zaúčt. 3631 2322 = 15 tis. Kč).

 

55/11   Na základě ústní žádosti p.Šindeláře a jím předložené cenové nabídky na opravu místní komunikace v Loretě za kaplí zastupitelstvo projednalo a rozhodlo opravu dle nabídky nerealizovat.

 

56/11   Zastupitelstvo na základě ústní žádosti pí. Volfové z Klatov přijalo záměr pronájmu části pozemku na sportovišti o velikosti cca 500 m2 za účelem provozování cvičiště pro psy vždy ve středu a neděli od 17 hod.

 

57/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2010 ze dne 3.3.2011 se závěrem –nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( závěrečný účet obce za r.2010 bude projednán po zveřejnění na úřed.desce);

-         Informaci ze setkání Svazu měst a obcí ČR v Plzeňském kraji;

-         Územní rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy o změně využití území p.p.č. 238/30 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j. 40/11);

-         Schválení dotace na zateplení budovy OÚ v Týnci ve výši 270 tis. Kč (požadováno 498 tis. Kč);

-         Pokácení lip v Horní Lhotě u kaple – 1 ks a na svahu před č.p. 15 – 1 ks, stromky pro náhradní výsadbu zajistí p. St. Kuthejl;

-         Připomínky jednotlivých členů ZO:

·         K údržbě  Božích muk v Rozpáralce a sv. Anna (výsprava, obílení);

·         K provedení úklidu hřiště fotbalisty;

  •  K nutnosti provést vyčistění od křoví u lampy VO Horní Lhotě.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ