USNESENÍ ZE 3.ZASEDÁNÍ ZO - 14.2.2011 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 3.ZASEDÁNÍ ZO - 14.2.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 3.zasedání ZO - 14.2.2011

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 14.2.2011 v Obecním domě v Týnci.

 

38/11 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 1. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení  (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 9. března 2011 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;                               

B) do 18,00 hodin 11. března 2011 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení – předseda p. Josef Terš, členové – p. Vlastimil Knotek, p. Petr Bytel a p. Josef Staněk  s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 14. března 2011 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 18. března 2011 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;                                                                                    

E) do 12,00 hodin 31.března 2011 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;       

F) od 1. dubna 2011 do 31. ledna 2012 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).

 

39/11 K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 1.kola výběrového řízení“.

 

40/11  Zastupitelstvo projednalo kalkulace cen ve vodním hospodářství a  porovnalo je se skutečnými  provozními náklady na pitnou vodu a splaškovou vodu za období r. 2010. Na základě průměrných nákladů za uvedené období zastupitelstvo obce rozhodlo o úpravě ceny stočného z 15 Kč na 20 Kč/m3 s účinností od 1.4.2011. Vodné zůstává beze změny na 20 Kč/m3.

 

41/11   Zastupitelstvo rozhodlo vyhovět žádosti o odkoupení pozemku p.p.č. 433/54 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. o výměře 881 m2 za cenu 180 Kč/m2 žadatelům p.ing. E. Denkové a p. ing. M. Řehořovi – č.j. 31/2011 (o odkoupení žádali již dříve – ústně v r. 2010, písemně 20.1.2011 – z důvodu úpravy ceny za pozemek). Prodej bude sjednán kupní smlouvou za cenu 180 Kč/m2 pozemku, náklady spojené s prodejem hradí kupující. Dále v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní právo pro obec Týnec při dalším prodeji – převodu pozemku na jiného vlastníka a podmínka o zahájení stavebního řízení ke stavbě RD do 18 měsíců od podpisu smlouvy.

 

42/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS s nedílnou součástí smlouvy Příloha č. 1 – platby obcí PK za využívání systému VIRTUOS.

 

43/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o výplatě – pojistném plnění Českou pojišťovnou a.s. ve prospěch obce ve výši 14 907 Kč k pojistné události č. 3564688 (poškození 1 lampy veřejného osvětlení dne 7.11.2010 osobním automobilem). 

 

44/11   Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout Oblastní charitě Klatovy finanční dar ve výši 5 000 Kč na podporu charitní pečovatelské služby pro týnecké občany.

 

45/11   Zastupitelstvo projednalo žádost p. Ladislava Tomana z Nýrska o odkoupení spodní části bývalé školní zahrady o výměře cca 1000 – 1200 m2 s budoucím využitím pro umístění včelstev. Zastupitelstvo rozhodlo v současné době neprodávat pozemky přiléhající k budově bývalé školy v Týnci. 

 

46/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo rozšíření pojistné smlouvy na obecní majetek o dopojištění skleněných výplní u budovy prodejny č.p. 90 a vandalismu u všech pojištěných budov obce v částce pojistného 1664 Kč se zpětnou účinností od 1.2.2011. 

 

47/11   Zastupitelstvo projednalo sdělení p. Horové a p.MUDr. Kuby z Horní Lhoty k rozmokřené komunikaci vedoucí od č.p.10 ke kapličce. Zastupitelstvo doporučilo v jarních měsících v nezpevněné komunikaci provést svod pramenících spodních vod do požární nádrže na návsi.

 

48/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že k vyhlášené nabídce pro občany na samovýrobu palivového dřeva z lokalit Rozpáralka a ze školní zahrady v Týnci obecní úřad obdržel celkem 10 žádostí.

 

49/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Informaci starostky ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011). Rozhodným okamžikem sčítání, k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Sčítacími komisaři budou pracovníci České pošty (poštovní doručovatelky), kteří budou roznášet sčítací formuláře – sčítací list osoby, za každou domácnost bytový list a za každý dům určený k bydlení domovní list. Obecní úřad bude průběžně zveřejňovat informace ke SLDB ve vývěskách a na webu obce.

-         Zápis z jednání ZSPO Středního Pošumaví dne 18.1.2011 (pasport cyklotras na území mikroregionu, podání žádosti o dotaci na osazení měřičů rychlosti v obcích ke zvýšení bezpečnosti);

-         Oznámení Krajského úřadu PK/EO o přezkoumání hospodaření za r.2010 (č.j.: 30/2011)

-         Zprávu Policie ČR, OO Nýrsko o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu OO Nýrsko v r.2010;

-         Protokol OSSZ Klatovy o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění provedené 8.2.2011;

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o projednání návrhu zadání změny č. 16 ÚPN SÚ Klatovy (č.j.: 22/2011);

-          Oznámení p. L.Tomana z Nýrska o umístění stanoviště včelstev na p.p.č. 437 v k.ú. Týnec;

-         Informaci o podání 2 žádostí o dotace – PSOV 2011 – zateplení a oprava fasády budovy OÚ a z programu Plzeňského kraje – pro oblast ochrany vod – Týnec splašková kanalizace;

-         Připomínky jednotlivých členů ZO:

·          K nemožnosti napojení objektu RD  v Týnci č.p. 93 na splašk. kanalizaci dle sdělení vlastníka objektu

·         K potřebě úklidu na parkovišti před bývalou školou,

·         K potřebě úklidu v parčíku u pomníku padlých, 

·         K osazení nevyužité lavičky ze hřbitova na sportovišti,

·         K nutnosti osazení dřevěných výplní zábradlí okolo terasy u prodejny a výsprava schodů prodejny;

·         K provedení výspravy výtluků na místních komunikacích,

·         K poničení oplocení na hřišti.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ