USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZO - 24.1.2011 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZO - 24.1.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 2.zasedání ZO - 24.1.2011

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 24.1.2011 v Obecním domě v Týnci.

 

 

30/11   Zastupitelstvo projednalo a bez připomínek schválilo provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2010 včetně způsobu likvidace vyřazeného drobného hmotného majetku.

 

31/11   Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předběžné „Vyúčtování hospodaření obce za r. 2010“ a doporučilo projednat jej ve finančním výboru. Zastupitelstvo bude s konečnou platností schvalovat závěrečný účet obce za r. 2010 po provedení přezkumu hospodaření obce pracovníky KÚ Plzeňského kraje a připomínkách občanů.

 

32/11   Zastupitelstvo projednalo nesplněná usnesení z minulého volebního období a konstatovalo:

·         v r.2011 dokončit uzavření kupních smluv na prodej pozemků v Rozpáralce, Týnci a Horní Lhotě (usn.č. 143/08,162/08,181/08a 268/09) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu na pozemky 371/1 a 372 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (usn.č. 329/10),

·         usn.č. 198/04 ponechat – má trvalý charakter – majetkové vypořádání s občany, kteří užívají obecní pozemky

·         opětovně prošetřit a jednat s vlastníkem RD Týnec č.p. 93 o připojení domu na splašk. Kanalizaci (usn.č. 478/06),

·         dokončit spolufinancování terénních úprav při místní komunikaci č. 433/27 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (usn.č. 341/10).

 

33/11   Zastupitelstvo projednalo a následně odsouhlasilo nabídku na zpracování pasportu místních komunikací  p. Pavlem Marešem za cenu 19 200 Kč.

 

34/11   Zastupitelstvo přijalo nový záměr prodeje p.p.č. 433/54 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. o výměře 881 m2 ke stavbě RD za cenu 180 Kč/m2. V souvislosti s tím zastupitelstvo zrušilo usnesení čís. 262/09 – odprodat předmětný pozemek za cenu 300 Kč/m2. (na základě žádosti z 20.1.2011 na odkoupení obecního pozemku p.p.č. 433/54 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. o výměře 881 m2 ke stavbě RD za cenu 70 Kč/m2. Zastupitelstvo tuto nabízenou cenu za prodej pozemku neakceptovalo)

 

35/11   Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádostí o dotaci:

-          z PSVO 2011 na zateplení objektu OÚ a hasičské zbrojnice v Týnci – celk. náklady 830   tis. Kč, požadovaná dotace 498 tis. Kč (60 %);

-          z programu Plzeňského kraje – pro oblast ochrany vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou - na prodloužení „Týnec splaškové kanalizace“ celk. náklady  4300 tis. Kč, požadovaná dotace 3010 tis. Kč (max. 70 %).

 

36/11   Zastupitelstvo pověřilo obecní úřad vyhlášením nabídky pro občany k samovýrobě palivového dřeva: lokalita Rozpáralka – bříza – zdravé dřevo 500 Kč/m3, poškozené hnilobou 50 Kč/m3;  ze školní zahrady v Týnci – ovocné stromy - dřevo za 50 Kč/m3 s celkovým vyklizením vyznačeného úseku.

 

 

 

 

37/11   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          roční výkaz o knihovně za r.2010;

-          oznámení o sloučení příspěvkových organizací SÚS KT, DO, Kralovice RO, Starý Plzenec a Stříbro pod Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, přísp. Organizace, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 72053119 (č.j. 180/10);

-          informaci o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy z části do Povodí Vltavy a z části k Lesům ČR (č.j. 178/10);

-          informaci MěÚ/OŽP Klatovy o povinném očkování skotu proti katarální horečce ovcí;

-          informace od KVS pro PK – zdravotní zkoušky – preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat  (čj.: 7/11);

-          informaci o vyhlášení dotačních titulů PK administrovaných odborem kultury, PPCR PK;

-          oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o společném jednání k návrhu změny č. 4 ÚPN Janovice n.Úhl.;

-          oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o projednání k návrhu změny č. 1 ÚPN Klenová;

-           návrh výroku územního rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy o změně využití území p.p.č. 238/30 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. z tr.tr.porostu na zahradu (č.j.: 11/11);

-          pozvánku na setkání starostů okresu Klatovy s představiteli Plzeňského kraje  - 27.1.2011;

-          avízo Celního úřadu Klatovy o převodu finanč. prostředků na účet obce Týnec – odvody za odnětí zemědělské půdy;

-          termín zápisu do 1.roč. Masarykovy ZŠ v Janovicích nad Úhl. dne 3.2.2011 (čj.:12/11);

-          zápis o otevření pokladničky Tříkrálové sbírky 2011 – 9.1.2011 bylo v Týnci a Horní Lhotě  vybráno 6 986 Kč;

-          připomínky členů zastupitelstva – výkaly psů na komunikacích a veřejných prostranství v obci, nepořádek na zahrádce ve štítu bývalé školy, poškození hradby okolo této zahrádky.

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ