USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ ZO TÝNEC - 20.9.2010 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ ZO TÝNEC - 20.9.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 43. zasedání ZO Týnec - 20.9.2010

Usnesení ze 43. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 20.9.2010 v Obecním domě v Týnci.

369/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění finančního rozpočtu r. 2010 bez připomínek.

 

370/10 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 6:

-         daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 90 tis. Kč (zaúčt. 1112 = 90 tis. Kč);

-         daň z nemovitostí ve výši 20 tis. Kč (zaúčt. 1511 = 20 tis. Kč);

-         opravy a udržování MK ve výši 20 tis. Kč – (zaúčt. 2321 6121 = - 20 tis. Kč; 2212 5171 = 20 tis. Kč);

-         cestovní ruch – nákup odznaků a jiného materiálu ve výši 1 tis. Kč (zaúčt. 2143 5169 = - 1 tis. Kč, 2143 5138= 0,5 tis. Kč, 2143 5139 = 0,5 tis. Kč);

-         opravy a udržování bytové hospodářství – výměna EOV ve výši 10 tis. Kč (zaúčt. 2321 6121 = - 10 tis. Kč, 3612 5171 = 10 tis. Kč);

-         opravy a udržování na sportovišti ve výši 5 tis. Kč (zaúčt. 3419 5169 = - 5 tis. Kč, 3419 5171 = 5 tis. Kč);

-         setkání Týnců  - cestovné a nákup PHM-nafty ve výši 6 tis. Kč (zaúčt. 3399 5169= - 6tis. Kč, 3399 5156= 2,5 tis. Kč, 3399 5173 = 3,5 tis. Kč);

-         svoz komunálních odpadů ve výši 10 tis. Kč (zaúčt.2310 6121= - 10 tis. Kč, 3722 5169= 10 tis. Kč),

-         opravy a udržování traktor Husqvarna ve výši 1 tis. Kč (zaúčt. 2321 6121 = - 1 tis. Kč, 3745 5171 = 1 tis. Kč);

-         nátěr a oprava stolů pro OÚ Týnec ve výši 3 tis. Kč (zaúčt.  2321 6121 = - 3 tis. Kč, 6171 5021 = 3 tis. Kč);

-         nákup softwaru Evidence majetku ve výši 10 tis. Kč (zaúčt. 2321 6121 = - 10 tis. Kč, 6171 5172 = 10 tis. Kč);

-         opravy a udržování a služby – místní správa ve výši 8 tis. Kč (zaúčt. 2321 6121 = - 8 tis. Kč, 6171 5171 = 5 tis. Kč, 6171 5192 = 3 tis. Kč),

-         výdaje na spolupráci v rámci KPSS v PK ve výši 2,1 tis. Kč (zaúčt. 2321 6121= -2,1 tis. Kč, 4356 5321= 2,1 tis. Kč),

-         na spotřebu elektřiny na obec. úřadu ve výši 15 tis. Kč (zaúčt. 2310 5154 = - 15 tis. Kč, 6171 5154 = 15 tis. Kč).

 

371/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení a zrušilo usnesení čís. 289/09.

 

372/10 Zastupitelstvo rozhodlo znovu důrazně upozornit občany, kteří nejsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce, protože ostatní řádně platící občané na tyto neplatiče, kteří využívají zdarma svozy velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu, doplácí. Odpadové hospodářství je pak výrazně schodkové a je hrazeno z obecní pokladny.

 

373/10 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Smlouvy o spolupráci v rámci KPSS v PK na vydání „Průvodců“ a uhrazením částky 2 035 Kč za 131 ks pro občany obce Týnec.

 

374/10 Zastupitelstvo zamítlo žádost firmy TOWERNET s.r.o., Klatovy na umístění antén a příslušenství stanice pro přenos dat v síti Internet na objekt obecní vodárny v Týnci.

 

 

 

375/10 Zastupitelstvo rozhodlo předepsat k úhradě viníkovi vytopení OÚ Týnec v prosinci 2009 částku 30 000 Kč se splatností do 31.10.2010 na úhradu nákladů oprav.

 

376/10 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na konci volebního období pracovníkům obce jednorázové odměny za vykonanou práci – p. Fr.Korec a p. J.Knotek po 500 Kč, p. V.Turečková 5000 Kč. Členům zastupitelstva byla za vykonanou práci předána informační brožura s možností čerpání 50 % slevy na občerstvení v hotelu Zlatý Jelen.

 

377/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Svoz velkoobjemového odpadu do kontejneru – v Týnci 23.9.2010, Horní Lhota 24.9.2010 a Loreta 27.9.2010;

-          Svoz nebezpečných složek odpadu proběhne v Týnci pod prodejnou 13.října 2010 v době od 10,15 – 10,30 hod.;

-          informaci k přípravě voleb do zastupitelstva obce a o složení OVK okrsku čís. 1 Týnec,

-          informaci ze setkání Týnců 2010 dne 4.9.2010 v Týnci nad Labem;

-          informaci o novém dotačním programu územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním stavby „sportovně rekreačního areálu na p.p.č. 83/2 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.“ (č.j.: 127/10);

-          souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy se stavbou „zpevnění svahu u MK – terénní úpravy a opěrná gabiónová zeď Týnec“ (č.j.:133/10);

-          oznámení souhlas MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení stavebního a vodoprávního řízení pro stavbu „ČOV a akumulační nádrž pro RD v Hor. Lhotě“ (č.j.:137/10);

-          oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správní ho řízení veřejnou vyhláškou ve věci povolení odlovu geograficky nepůvodního živočicha norka amerického ve správním obvodu ORP MěÚ Klatovy (č.j.: 128/10);

-          rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy  na stavbu „nástavba a stavební úpravy č.p.28, Klenová“ (č.j.: 119/10) a pro „domovní vrtaná studna pro tepelné čerpadlo

-          konání soutěže „My už třídit umíme“ v rámci společnosti EKOKOM a.s.;

-          vyúčtování NN za žáky ZŠ Klatovy za r.2009 ve výši 34 107,60 Kč;

-          probíhající šetření ČSÚ  - dotazníky „Zemědělská statistika strukturální šetření v zemědělství a metodách zemědělské výroby 2010“   

-          vyhlášení obchodní veřejné soutěže na prodej zeměděl. pozemků Pozemkovým fondem ČR (č.j.: 120/10);

-          souhlas s konáním svodu a podzimních zkoušek ohařů a malých plemen–25.9.2010 v Týnci;

-          výzvu na zveřejnění o pomoc obětem záplav v severních Čechách formou příspěvků obcím;

-          informaci o vypsání dotačního programu na zateplení veřejných budov

-          pohyb neznáme osoby na území obce, která přespává na různých místech.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ