USNESENÍ Z 41.ZASEDÁNÍ ZO-21.6.2010 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 41.ZASEDÁNÍ ZO-21.6.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 41.zasedání ZO-21.6.2010

355/10 Zastupitelstvo obce se vyjádřilo k závěrečnému účtu obce za r. 2009 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2009 ze dne 2.6.2010 a souhlasilo s celoročním hospodařením obce s příjmy 3 591,53 tis. Kč a výdaji 3 385,93 tis. Kč bez výhrad. Hlasování ANO – 6x.

 

356/10 Kalendářní plán zasedání ZO na 2. pololetí 2010 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.

 

357/10 Zastupitelstvo projednalo kalkulace cen ve vodním hospodářství a  porovnalo je se skutečnými  provozními náklady na pitnou vodu a splaškovou vodu za období r. 2009. Na základě průměrných nákladů za uvedené období zastupitelstvo obce zatím odložilo změnu ceny s tím, že v závěru roku bude provedena nová kalkulace cen vodného a stočného za letošní rok.

 

358/10 Zastupitelstvo obce Týnec vyslovilo p. ing. Karlu Kuběnovi zánik mandátu člena zastupitelstva obce Týnec a tím i ukončení výkonu funkce předsedy kontrolního výboru z důvodu změny trvalého bydliště do jiné obce..

 

359/10 Zastupitelstvo pověřilo místostarostku, p. Alenu Václavíčkovou, aby do konce volebního období řídila kontrolní výbor.

 

360/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starostky o vratce desetileté bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 300 tis. Kč koncem května na účet Ministerstva financí ČR. Zastupitelstvo schválilo i nadále ponechat FRB obce Týnec k dispozici pro podání žádostí o půjčku z řad občanů. Obecnímu úřadu doporučilo prověřit, případně upravit dotační tituly, na které je možno žádat půjčky a další podmínky.

 

361/10 Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout Oblastní charitě Klatovy finanční dar ve výši 5 000 Kč na podporu charitní pečovatelské služby pro týnecké občany (na provoz a podporu charitní pečovatelské služby v Janovicích n.Ú., která zajišťuje pečovatelskou službu i v obci Týnec).

 

362/10 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 4:

-          Daň z příjmu fyzických OSVČ ve výši 40 tis. Kč (zaúčt. 1112 = 40 tis. Kč);

-          Daň z příjmu PO za obce ve výši 9 tis. Kč (zaúčt. 1122 = 9 tis. Kč).

-          Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ve výši 9 tis. Kč (zaúčt. 1335 = 9 tis. Kč)

-          Neinvestiční dotace – na volby do Poslan.sněmovny Parlamentu ČR 2010 ve výši 18,30 tis.Kč (zaúčt. 4111, UZ 98071=18,30 tis.Kč)

-          Přijaté pojistné náhrady ve výši 22,50 tis. Kč (zaúčt. 6171 2322 = 22,5 tis. Kč)

-          Úhrada sankcí jiným rozpočtům ve výši 0,2 tis. Kč (zaúčt. 2212 5363 = 0,2 tis. Kč, 2212 5139 = - 0,20 tis. Kč);

-          Opravy MK v obci ve výši 162 tis. Kč (zaúčt. 2212 5171 = 162 tis. Kč, 2321 6121 = - 162 tis. Kč);

-          výdaje na předškolní zařízení  (NN za děti z obce) ve výši 1 tis. Kč (zaúčt. 3111 5321 = 1 tis. Kč, 3113 5321 = -1 tis. Kč,

-          nákup materiálu – sportoviště ve výši 1 tis. Kč (zaúčt. 3419 5139 = 1 tis. Kč, 3419 5169 = - 1 tis. Kč)

-          opravy a udržování  - byty ve výši 12 tis. Kč (zaúčt. 3612 5171 = 12 tis. Kč, 2321 6121= -12 tis. Kč),

-          platby daní a poplatků SR (daň z převodu nemovitosti) 3639 5362 = 8 tis. Kč, 3639 5169 = -8 tis. Kč)

-          PHM a maziva pro údržbu zeleně obce ve výši 5 tis. Kč (zaúčt. 3745 5156 = 5 tis. Kč, 2321 6121 = - 5 tis. Kč);

-          nákup materiálu – údržba zeleně obce ve výši 2 tis. Kč (zaúčt. 3745 5139 = 2 tis. Kč, 2321 6121 = -2 tis. Kč);

-          požární ochrana – školení členů SDHO:

ostatní platy-refundace mzdy ve výši 4,4 tis. Kč, cestovné ve výši 0,6 tis. Kč (zaúčt. 5512 5019 = 4,4 tis. Kč, 5512 5173 = 0,6 tis. Kč, 5512 5139 = -3 tis.Kč, 5512 5169=- 3 tis. Kč);

-          Výdaje na volby do Parlamentu ČR ve výši 14tis. Kč (6114: 5139 = 4,5 tis. Kč, 5175= 0,63 tis. Kč, 5173 = 0,2 tis. Kč, 5032= 0,67 tis. Kč, 5021 = 8 tis. Kč)

-           Ostatní neinvest. transfery ve  výši 3 tis. Kč, (zaúčt. 6171 5229 = 3 tis. Kč, 2321 6121 =-3 tis. Kč)

-          Platby daní a poplatků SR ve výši 9 tis. Kč. (zaúčt. 6310 5362 = 9 tis. Kč, 2321 6121 = - 9 tis. Kč);

-          Finanční dar Oblastní charita Klatovy ve výši 5 tis. Kč (4356 5229 = 5 tis. Kč, 2321 6121 = - 5 tis. Kč).

 

363/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Přidělení finanční dotace z PSOV PK 2010 v části B) na vyznačení nových úseků cyklotras na území "z.s.p.o. Střední Pošumaví", jejíž nositelem je obec Týnec;

-          Územní souhlas s umístěním stavby Týnec-fotovoltaické panely na zahradě u RD č.p. 35 (č.j.:95/10);

-          projekt Spolupráce, zaměřený na pilotní otestování solárního veřejného osvětlení  (v rámci MAS) - prům. cena solár. světla je cca 80 – 150 tis. Kč- nezapojovat se;

-          informaci o konání skautského tábora v k.ú. Horní Lhota;

-          pozvánku na Konferenci o stavu veřejných financí a práva v ČR – 29.6.2010 v Praze od Regionservisu s.r.o. Praha 5-Zbraslav;

-          vyjádření obce k PD „stavební úpravy Klenová č.p. 28 v k.ú. Klenová;

-          žádost o zveřejnění vyhlášky-vyměření daně z nemovitostí na r.2010 - FÚ Klatovy;

-          informaci k přípravě podzimních voleb do zastupitelstev obcí.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ