USNESENÍ Z 40.ZASEDÁNÍ ZO-10.5.2010 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 40.ZASEDÁNÍ ZO-10.5.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 40.zasedání ZO-10.5.2010

Usnesení z 40. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 10.5.2010 v Obecním domě v Týnci.

 

351/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích.

 

352/10 Zastupitelstvo obce se usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 (nabude  účinnosti 26.5.2010), kterou se mění OZV č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu.

 

353/10 Zastupitelstvo uložilo starostce zjistit v okolních obcích, zda a kolik přispívají v okolních obcích Oblastní charitě Klatovy, zastupitelstvo rozhodne o daru na zasedání ZO v červnu 2010.

 

354/10 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

- Setkání Týnců září 2010 – zúčastní se oficiální tříčlenná delegace zástupců obce a družstvo hasičů;

- vyúčtování neinv. nákladů na provoz MŠ Janovice n.Úhl. za děti z Týnce – 4 602,36 Kč;

- vyúčtování neinv.nákladů na provoz ZŠ a ŠJ Janovice n.Úhl. za žáky z Týnce – 81 325,52 Kč;

-vyhlášení obchodní veřejné soutěže Pozemkovým fondem ČR na prodej zemědělských pozemků – p.p.č. 129/2 – orná půda – 0,0043 ha v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.;

- pozvánku na setkání starostů okresu Klatovy s představiteli Krajské úřadu PK dne 27.5.2010;

- územní rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o umístění stavby – Lomec u Klatov – výstavba malých vodních nádrží (č.j.: 70/10);

- uzavření smlouvy o užívání programového vybavení s firmou MZDY Klatovy s.r.o.;

- přihlášku pohledávky-vyúčtování zálohy na programový servis za firmou NJK UNICOS s.r.o. Klatovy v insolvenčním řízení ve výši 1 153,28 Kč;

- souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy s umístěním a provedením stavby RD v Týnci-p.p.č. 433/60 (č.j.:76/10);

- zahájení správního řízení z moci úřední MěÚ/OŽP Klatovy a rozhodnutí, kterým se předpisuje odvod finančních prostředků za trvalé odnětí zeměděl. půdy ze ZPF (MK Rozpáralka) ve výši 41 005 Kč (z toho bude předisponováno obci 16 402 Kč);

- potvrzení HZS PK, ÚO Klatovy o úspěšném absolvování kurzu a získání odborné způsobilosti k výkonu funkce dvou členů v jednotce SDH obce;

- návrh výroku územního rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o umístění stavby – zpevnění svahu u místní komunikace – umístění gabionové zdi v Týnci p.p.č. 433/27 (č.j.: 79/10);

- cenovou nabídku firmy ŠTUKO ARS s.r.o. Klatovy na doplnění českého znaku na pomníku věnovaném obětem 1.sv. války v Týnci;

- sdělení p. Kaislerové k výzvě o zapojení občanů do odpadového hospodářství obce.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ