USNESENÍ ZO Z 39.ZASEDÁNÍ 12.4.2010 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZO Z 39.ZASEDÁNÍ 12.4.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ZO z 39.zasedání 12.4.2010

Usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.4.2010 v Obecním domě v Týnci.

 

339/10  Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení.

 

340/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí plánované akce 2. a 3.čtvrtletí 2010 a odsouhlasilo jednorázový příspěvek na konání sportovního odpoledne pro děti ve výši 600 Kč.

 

341/10  Zastupitelstvo odsouhlasilo provedení terénních úprav za účelem zpevnění svahu při místní komunikaci p.p.č. 433/27 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl.. Obec Týnec bude spolufinancovat tuto akci 30 % z celkových nákladů (610 tis. Kč) za podmínky – 15 %  poskytnout v r. 2010 a 15 % poskytnout po úpravě povrchu přiléhající místní komunikace na p.p.č. 433/27 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.

 

342/10  Zastupitelstvo obce přijalo finanční dary: od firmy Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., Klatovy ve výši 10 000,- Kč a od firmy K&H KINETIC,a.s. Klatovy ve výši 10 000,- Kč na kulturní a sportovní činnost v obci Týnec. Po podpisu smlouvy budou zaslány děkovné dopisy dárcům.

 

343/10  Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup zahradního traktoru značky Husgvarna o výkonu 22 HP pro potřeby sečení hřiště a ostatních travnatých ploch v obci  (hlasování ANO-7x,Ne-0x).

 

344/10 Zastupitelstvo odsouhlasilo provedení oprav místních komunikací v Týnci (od č.p. 42 kolem čp.38 přes čp.46 k čp.97) vč.odvodnění střech za cenu 538 tis. Kč; komunikace v Horní Lhotě od č.p. 11 k č.p.6 ve výši 122 tis. Kč.

 

345/10 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 3:

-         Opravy místních komunikací v Týnci A Horní Lhotě ve výši 660 tis. Kč (zaúčt. 2212 5171= 660 tis. Kč; 2321 6121 = -660 tis. Kč);

-         Traktor Husgvarna v částce 5 tis. Kč (zaúčt. 3745 6122 = 5 tis. Kč; 2321 6121 = -5 tis. Kč).

-         Terénní úpravy za účelem zpevnění svahu místní komunikace ve výši 100 tis. Kč (zaúčt. 2212 6121 = 100 tis. Kč, 2321 6121 = - 100 tis. Kč)

-         Finanční dar na sport a kulturu v obci ve výši 20 tis. Kč (zaúčt. 3419 2321 = 20 tis. Kč),

-         Příspěvek Kynologickému klubu Týnec na zimní soutěž ve výši 1000 Kč (zaúčt. 6171 5222 = 1000 Kč, 2321 6121 = - 1000 Kč).

 

346/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že v 18. kole výběr. řízení na půjčky občanům z FRB obce Týnec nebyly podány žádné žádosti.

 

347/10 Zastupitelstvo obce se usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 (nabude  účinnosti 28.4.2010), kterou se zrušují OZV:

- č.8/1991, k zajištění čistoty v obci Týnec, která nabyla účinnosti dne 1.7.1991;

- č.. 19/1994, o dani z nemovitostí, která nabyla účinnosti dne 30.1.1994;

- č. 6/1998, o změně výše místního poplatku za provozovaný VHA, která nabyla účinnosti dne 1.10.1998;

- č.1/2004, řád obecního sportoviště, která nabyla účinnosti dne 21.1.2004.

 

348/10 Zastupitelstvo obce vydalo řád obecního sportoviště jako vnitřní směrnici.

 

349/10 Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy o sběru, přepravě a využití separovaných složek komunálního odpadu (tříděný odpad) s firmou AVE sběrné suroviny a.s., Plzeň.

 

350/10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Oznámení Státního zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích o zamítnutí žádosti o dotaci  na projekt „Obec Týnec-splašková kanalizace“ z důvodu nedostatku finančních prostředků  (č.j.:43/10);

-          Informaci o výplatě pojistného plnění z pojistné události č. 3039755 ve výši 22 043 Kč po odečtu spoluúčasti 1000 Kč (vytopení kanceláří OÚ);

-          Schválení celkového vyúčtování veřejné sbírky Krajským úřadem PK (č.j.: 51/10);

-          Obsah vyzývacího dopisu občanům k zapojení do systému odpadového hospodářství;

-          Informaci ze setkání starostů obcí ve správním obvodu MěÚ Klatovy – ORP;

-          Informaci starostky ze semináře k odpadovému hospodářství z 6.4.2010;

-          Internet. projekt www.denik politika, který sdružuje profily všech obcí a jednotlivých zastupitelů;

-          Sdělení Plzeňského kraje o uzavření dohody o spolupráci s kolektivními systémy zpětného odběru vyřazených elektropřístrojů s firmami ASEKOL a ELEKTRO WIN;

-          Nařízení Krajské veterinární správy pro PK č.1/2010- opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel;

-          Pozvánku na Konfrenci Doprava 2010 v Plzni 15.4.2010;

-          Pozvánku na seminář Dotace z POV, osa IV.Leader;

-          Pozvánku na shromáždění starostů a místostarostů regionu soudržnosti Jihozápad 4.5.2010 v Českých Budějovicích;

-          Územní souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s umístěním stavby- oplocení na st.p. 26 v k.ú. Horní Lhota (č.j.:46/10);

-          Rozhodnutí MěÚ/OD Klatovy na stavbu „Rozpáralka-příjezdová komunikace na p.p.č. 257“ (č.j.:41/10);

-          Informace o využití systému CzechPOINT@office pro autorizovanou konverzi z moci úřední (č.j.: 53/10);

-          Usnesení o dražebním kroku Okresního soudu v Klatovech x Josef Bažo (č.j.:54/10);

-          Informaci o upřesnění programu akcí při setkání Týnců 2010 v Týnci nad Labem;

-          Informaci z plzeňské poradny „Bílý kruh bezpečí „ o poskytování odborné, bezplatné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů;

-          Informaci o spuštění regionálního serveru www.iRegiony.cz;

            -     Ústně podanou žádost ČSSD o spolupráci obce na organizaci oslavy ke Dni matek (obec se podílet nebude).
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ