USNESENÍ Z 38. ZASEDÁNÍ ZO 8.3.2010 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 38. ZASEDÁNÍ ZO 8.3.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 38. zasedání ZO 8.3.2010

Usnesení z 38. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 8.3..2010 v Obecním domě v Týnci.

333/10 Zastupitelstvo vzalo informaci o investičních a neinvestičních akcích r.2010 na vědomí. Pověřilo starostku zjištěním finančních nákladů na opravy místních komunikací v Týnci a Horní Lhotě.

 

334/10 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o hospodaření v odpadovém hospodářství obce v r. 2009 (ztrátové částkou 36,2 tis.Kč) a doporučilo i nadále usilovat o zapojení všech občanů do systému odpadového hospodářství obce (do nezapojených domácností poslat vyzývací dopisy k zapojení, případně je zveřejnit jmenovitě). Pro r. 2011 bylo navrženo zvážení zavedení MP za odpad na občana trvalé přihlášeného a vlastníka objektu určeného k rekreaci.

 

335/10 Zastupitelstvo rozhodlo provést v měsíci dubnu svoz nebezpečného odpadu v Týnci - termín 26.4.2010 v době 13,00 – 13,30 hod.. Svoz objemného odpadu bude proveden na konci března  (kontejner vždy na jeden den v Týnci 29.3.2010, Hor.Lhotě – 30.3.2010 a Loretě-31.3.2010).

 

336/10 Zastupitelstvo navrhlo další jednání s žadatelem (ústní žádost V.Kutila o souhlas obce s provedením a spolufinancováním terénních úprav za účelem zpevnění svahu při místní komunikaci p.p.č. 433/27 v k.ú. Týnec u Janovic) – podíl obce na terénní úpravě max. do 30 %.

 

337/10 Darovací smlouva s firmou K&H Kinetic a.s., Klatovy na poskytnutí finančního daru k údržbě obecního sportoviště bude sepsána až po rozhodnutí zastupitelstva, zda bude zakoupen zahradní traktůrek nebo sečení hřiště bude zajištěno dodavatelsky.

 

338/10 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

-         Dopis AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Plzeň o zvýšení cen za vývoz tříděného odpadu;

-         Vyhlášení obchodní veřejné soutěže Pozemkovým fondem ČR, Praha na prodej zeměděl.pozemku p.p.č.129/2v k.ú.Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 34/10);

-         Informaci starostky o opravách elektro kotle v bytě č.2 v Týnci č.p.6 a výměně elektr.ohřívače vody;

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy k odvodu finanč. prostředků za trvalé odnětí zem.půdy ze ZPF (č.j.: 30/10);

-         Sdělení ČEZu o přerušení dodávky elektřiny 30.3.2010 a 22.4.2010 v Loretě, Horní Lhotě a Týnci z důvodu rekonstrukce vedení 22 kV;

-         Informaci o setkání Týnců v září 2010;

-         Připomínky zastupitelů – výtluky v komunikaci SÚS na Skalici, v místní komunikaci v Týnci u č.p.79, poničení lva na pomníku padlých v Týnci, utržený okap na klubovně sportoviště-řešení oprav zajistí obecní úřad.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ