USNESENÍ Z 37. ZASEDÁNÍ ZO 15.2.2010 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 37. ZASEDÁNÍ ZO 15.2.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 37. zasedání ZO 15.2.2010

Usnesení z 37. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 15.2.2010 v Obecním domě v Týnci.

 

327/10 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 18. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení  (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 6. dubna 2010 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;                           

B) do 18,00 hodin 9. dubna 2010 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení – předseda p. Petr Bytel, členové – p. Karel Aška, p. František Korec, p. Josef Staněk, p. Josef Terš s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 12. dubna 2010 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 16. dubna 2010 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;                                                                                                        

E) do 12,00 hodin 30. dubna 2010 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;         

F) od 1. května 2010 do 28. února 2011 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur). (Ano-7, Ne-0).        

 

328/10 K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 18.kola výběrového řízení“.

 

329/10 Zastupitelstvo souhlasilo na části pozemku p.p.č. 375/9 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. zřídit věcné břemeno přístupu na pozemky p.p.č. 371/1 a 372 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.. 

 

330/10 Zastupitelstvo rozhodlo podpořit akci „zimní závod psů“ v Týnci (27.2.2010) částkou 1000 Kč, který pořádá Kynologický klub Týnec.

 

331/10 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 2:

-          Výdaj na zhotovení dřevěného přístřešku nad vchodové dveře pro bytový dům v Týnci č.p.6. ve výši 12 tis. Kč (zaúčt. pol. 3612 5171 = - 12 tis. Kč; 3612 5021= 12 tis.Kč);

-          Příspěvek Kynologickému klubu Týnec na zimní závody psů ve výši 1000 Kč (zaúčt. 3429 5222= 1000 Kč, 6171 5163= - 1000Kč).

 

332/10 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

-          Koordinované stanovisko MěÚ Klatovy na převod pozemků v k.ú. Týnec a Klenová do kategorie ostatní plocha – ostatní komunikace (č.j.:19/10);

-          Informaci o odstranění autovraku u zahrady RD Týnec č.p.19;

-          Informaci o setkání Týnců 2010 v Týnci nad Labem ve dnech 4.-5.9.2010;

-          Územní rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy – Klenová – vrtaná studna a vrty pro tepelné čerpadlo na p.p.č. 257 v k.ú. Klenová (č.j.: 15/10);

-          Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení stavebního řízení – Rozpáralka – příjezdová komunikace na p.p.č. 257 v k.ú. Klenová;

-          Žádost firmy VAK SERVIS s.r.o. o stanovisko ke stavbě domácí ČOV pro nový RD v Horní Lhotě (č.j.: 27/10) – ZO souhlasí;

-          Rozhodnutí České inspekce ŽP, OI Plzeň – vyúčtování záloh za odebrané množství podzemní vody za r.2009 (č.j.: 26/10);

-          Informaci ze schůze členů ZSPO Střední Pošumaví – obec Týnec bude nositelem žádosti o dotaci „Obnova a doplnění značených cyklotras na území Středního Pošumaví“;

-          Zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR, OO Nýrsko v r.2009;

-          Informaci k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat 28. a 29.5.2010. 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ