USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC ZE DNE 12.1.2004 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC ZE DNE 12.1.2004

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Týnec ze dne 12.1.2004

 

197/04 Zastupitelstvo obce schválilo provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2003 včetně navrženého způsobu likvidace vyřazeného materiálu.

198/04 Zastupitelstvo obce doporučilo v r. 2004 zajistit majetkové vypořádání s občany, kteří užívají obecní pozemky (zjištěno v souvislosti s provedenou obnovou operátu katastrálních území Týnec a Horní Lhota v r. 2003).

199/04 Zastupitelstvo obce předběžně projednalo “Vyúčtování hospodaření obce za r.2003” a doporučilo zveřejnit jej na úřední desce k připomínkám občanů a uložilo starostovi obce požádat KÚ Plzeňského kraje v Plzni, Odbor finanční o přezkoumání hospodaření obce za r.2003.

200/04 Na základě § 84, odst. (2), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce rozhodlo vydat OZV obce Týnec č. 1/2004 –Řád obecního sportoviště s účinností od 21.1.2004 v navrženém znění.

201/04 V souvislosti s užíváním sportoviště zastupitelstvo schválilo uzavření dvou Smluv o výpůjčce a užívání obecního sportoviště Týnec a to: s Fotbalovým oddílem TJ Sokol Týnec a Českým kynologickým svazem, ZO č. 475 Týnec.

202/04 Zastupitelstvo obce rozhodlo svolat veřejnou schůzi občanů na pátek 20. února 2004 od 19,00 hodin do pohostinství U Malátů v Týnci.

203/04 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o výpůjčce s firmou EKO-KOM a.s., Praha na bezplatné poskytnutí 2 ks nádob na třídění odpad – papír a plasty o objemu 3 000 l, na dobu 3 let.

204/04 Zastupitelstvo obce přijalo dar 10 000,-- Kč od firmy K&H Kinetic, a.s. Klatovy a vyslovilo za něj poděkování.

205/04 Zastupitelstvo obce rozhodlo na rok 2004 poskytnout Městu Klatovy příspěvek na dětskou lékařskou službu první pomoci pro spádovou oblast Klatov ve výši 3 523 Kč.

206/04 Zastupitelstvo obce v souvislosti se zavedením internetu do místní rozhodlo zakoupit do Místní knihovny v Týnci nový počítač, modem a inkoustovou tiskárnu v hodnotě do 25 tis. Kč.

207/04 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje v Plzni, OŽP o účelovém finančním příspěvku na výchovu lesních porostů do 40 let ve výši 6 240 Kč (č.j.: 610/03);
 • dopis KÚ Plzeňského kraje v Plzni o příspěvku na výkon státní správy ve výši 3 860 Kč (č.j. 4/04);
 • veřejnoprávní smlouvu, potvrzenou KÚ Plzeňského kraje v Plzni, která byla uzavřena s Městem Klatovy (čj. 616 a 617/03);
 • usnesení Okresního soudu v Klatovech o výkonu trestu obecně prospěšných prací uložených občanu obce ve výši 200 hodin (č.j. 2/04);
 • zápis o předání a převzetí Místní knihovny v Týnci a roční výkaz o knihovně za r. 2003;
 • výzvu MěÚ/OVÚR Klatovy k odstranění závad a rozhodnutí o přerušení kolaudačního řízení k objektu Techniky Klatovy, spol. s r.o. (č.j. 10/04);
 • kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy–sklad nářadí a el. přípojka Týnec-Loreta (č.j. 11/04);
 • vyjádření MěÚ/ OŽP Klatovy ke změně druhu pozemků p.p.č. 47/8 a 47/10 v k.ú. Horní Lhota (č.j. 8/04);
 • oznámení MěÚ/ OŽP Klatovy o zahájení správního řízení ve věci zásahu do krajinného rázu – p.p.č. 433/61 k.ú. Týnec (č.j. 17/04);
 • odstoupení p. Vlastimila Knotka z Týnce č.p. 105 od žádosti na koupi pozemků - p.p.č. 157/1 o výměře 1598 m2, č. 158 o výměře 212 m2, č.169/25 o výměře 1865 m2, č. 169/26 o výměře 56 m2 a vodní plochy p.č. 217/2 o výměře 250 m2 a č. 217/7 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Horní Lhota (č.j. 18/04);
 • dopis KÚ Plzeňského kraje ve věci zrušení DSO Úliště.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ