USNESENÍ ZO Z 25.1.2010 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZO Z 25.1.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ZO z 25.1.2010

 

 Usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 25.1.2010 v Obecním domě v Týnci.

 

321/10 Zastupitelstvo projednalo a bez připomínek schválilo provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2009 včetně způsobu likvidace vyřazeného majetku.

 

322/10 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předběžné „Vyúčtování hospodaření obce za r. 2009“ a doporučilo zveřejnit jej na úřední desce k připomínkám občanů. Zastupitelstvo bude s konečnou platností schvalovat závěrečný účet obce za r. 2009 po provedení přezkumu hospodaření obce pracovníky KÚ Plzeňského kraje a připomínkách občanů.

 

323/10 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

-          Informaci o vyplavení kanceláří OÚ Týnec vodou z podkrovního bytu – ohlášení škod na vybavení České pojišťovně a.s. (škodní událost č. 3039755), ostatní škody na stavbě se budou uplatňovat vůči nájemníkovi bytu;

-          Informaci o účetní reformě pro ÚSC v r.2010;

-          Rozpis KÚ PK Plzeň k příspěvku na výkon st. Správy ve výši 90,90 tis.Kč (č.j.:9/10);

-          Informaci k Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2010 (č.j.8/10);

-          Pozvánku Kynologického klubu Týnec na zimní závod 27.2.2010 na obec.sportovišti (p.Václavíčková upozornila na nutnost zajištění úklidu v okolí klubovny fotbalistů);

-          Pozvánku na hasičský bál 6.2.2010 a dětský maškarní karneval 7.2.2010;

-          Roční výkaz o knihovně za r.2009 (25 reg. čtenářů, vypůjčky 2 365);

-          Jmenování nového knihovníka p. Zdeňky Staňkové z Týnce č.p. 94;

-          Pozvánku MěÚ/OŽP Klatovy na závěrečnou kontrolní prohlídku – Vrtaná studna pro RD v HL (č.j.4/2010);

-          Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy o souhlasu k trvalému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa –Rozpáralka (č.j.:13/10);

-          Veřejnou vyhlášku-oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o změně č.5 územního plánu obce Vrhaveč (č.j.:7/10);

-          Vyúčtování Veřejné sbírky na týnecký kostel – výtěžek = pokladnička v Týnci 10 990 Kč, ve Vrhavči 6 450 Kč, na zvláštní účet 13 110 Kč, to je celkem 30 550 Kč.

-          Výsledky Tříkrálové sbírky za r.2010 (výtěžek za Oblastní charitu KT-427 990 Kč, v Týnci 6061 Kč a ve Vrhavči 7511 Kč);

-          Informaci starostky ke zřízené JSDHO – od HZS PK, ÚO Klatovy.

-          Upozornění p.Václavíčkové na nutnost uklidu autobusové čekárny i v okolí kontejnerů na tříděný odpad a provedení výměny 1 ks prkna - zábradlí na terase u obchodu SPAR v Týnci, výřezu náletových dřevin v různých částech obce, opravu Božích muk (sv. Anna, v Rozpáralce, při MK na Vacovy).

-          Pověření p. Václavíčkové zjištěním vlastníka osobního automobilu u Policie ČR, který je delší dobu odstaven u zahrady RD č.p.19 v Týnci. Po zjištění bude vlastníkovi zaslána výzva k odstranění autovraku.

 

324/10 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 1:

-          Výdaj na zakoupení kopírky a tiskárny Triumph Adler pro OÚ Týnec ve výši 26 tis. Kč (zaúčt. pol. 6171 5137 = 26 tis. Kč; 2310 5171= - 26 tis.Kč) z důvodu poškození vodou stávajícího vybavení .

 

325/10 Zastupitelstvo rozhodlo pronajmout objekt Týnec č.p.12-nebytové prostory na dobu 1 roku p.Jiřímu Dvořákovi s podmínkami: je zakázáno v objektu nemovitosti Týnec č.p. 12 používat komínová tělesa k odvodu spalin z vytápění objektu, objekt je určen k demolici - uživatel bude předmět nájmu užívat v souladu s touto podmínkou a bude dbát přiměřené opatrnosti a péče s přihlédnutím ke stavu objektu.

 

326/10 Zastupitelstvo udělilo souhlas k použití znaku obce na výrobu odznáčku pro soukromé sbírky v počtu 20 ks.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ