USNESENÍ Z 35.ZASEDÁNÍ ZO - 14.12.2009 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 35.ZASEDÁNÍ ZO - 14.12.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 35.zasedání ZO - 14.12.2009

Usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 14.12.2009 v Obecním domě v Týnci.

 

314/09 Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2, písm.b) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jednomyslně schválilo schodkový finanční rozpočet obce Týnec na r. 2010 s příjmy v částce 3 334,0 tis. Kč a výdaji ve výši 4 994,0 Kč (dle přílohy- členění paragrafové). Schodek ve výši 1 660,0 tis. Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. Z hlediska překlenutí časového plnění výdajů rozpočtu a toku daňových příjmů bude obec muset v průběhu roku požádat o revolvingový úvěr. ANO – 6x; Ne-0.

 

315/09 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled  na r. 2011 – 2013.

 

316/09 Kalendářní plán zasedání ZO na 1. pololetí 2010 byl zastupitelstvem  obce přijat v navrženém rozsahu.

 

317/09 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

-         Pozvánku na X.hasičský ples OSH Klatovy – 16.1.2010 v Sušici;

-         Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy pro RD č.p. 128 v Týnci (č.j.: 74/09 a 93/09);

-         Oznámení o zahájení řízení a dodatečné povolení stavby - rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy – kůlna na zahradní nářadí a betonová stěna u RD v Horní Lhotě (č.j.: 75/09 a 88/09);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – vybudování obtoku a odbahnění rybníka „zámecký“ Gomora (č.j.: 75/09);

-         Dopis o výsledku ověření žádosti o platbu a výzva k vrácení nevyčerpaných prostředků – typový projekt – Czech POINT (vyčerpána celá dotace 79 837 Kč a 14 090 Kč činil podíl obce);

-         Sdělení MěÚ/OVÚP Klatovy – souhlas s užíváním stavby RD v Loretě č.p. 10 (č.j.: 82/09);

-         Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce a kolaudační souhlas MěÚ/OVÚP Klatovy s užíváním stavby – Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Týnec u Klatov - stavební úpravy krovu, střechy lodi a presbytáře kostela (č.j.: 79/09 a 84/09);

-         Oznámení MěÚ/OVÚP Klatovy o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – stavba „Lomec u Klatov – výstavba malých vodních nádrží“ (č.j.:89/09);

-         Informaci z jednání ZSPO Střední Pošumaví z 1.12.2009;

-         Oznámení SZIF regionálního odboru v Českých Budějovicích o provedené administrativní kontrole žádosti o dotace z PRV – Týnec splašková kanalizace – nebyly zjištěny nedostatky (č.j.: 92/09);

-         Informaci z vyhodnocení soutěže „O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2009“ – obec Týnec obdržela pamětní list.

318/09 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 6:

-          příjem daně z přidané hodnoty ve výši 90 tis. Kč (zaúčt. pol. 1211 = 90 tis. Kč; 1121 = -90 tis. Kč);

-          příjem daně z příjmu FO ze záv. činnosti ve výši 35 tis.Kč (zaúčt. 1111=35 tis. Kč; 1112= - 35 tis. Kč);

-          příjem daně z nemovitosti ve výši 45 tis.Kč (zaúčt. 1511=45 tis. Kč; 1121= - 45 tis. Kč);

-          příjem les. hospodářství ve výši 2 tis.Kč (zaúčt. 1032 2111=1 tis. Kč; 3639 2131=1 tis. Kč, 3639 3111= -2 tis. Kč);

-          příjem v programu FRB ve výši 1 tis.Kč (zaúčt. 3611 2329=1 tis.Kč; 3639 3111= -1 tis. Kč);

-          příjem z nájmu nebyt.prostor ve výši 1 tis.Kč (zaúčt. 3613 2132=1 tis.Kč; 3639 3111= -1 tis. Kč);

-          příjem z nájmu hrob.míst ve výši 2 tis.Kč (zaúčt. 3632 2111=2 tis. Kč; 3639 3111= -2 tis. Kč)

-          příjem ze svozu TDO ve výši 6 tis.Kč (zaúčt. 3722 2111=6 tis. Kč; 3639 3111= -2,5 tis. Kč, 6310 2141= -1tis. Kč,2310 2111= - 1 tis. Kč, 3314 2111= -1,5tis.Kč);

-          příjem vodného a stočného v částce 12 tis. Kč (zaúčt. 2310 2111 = 10 tis. Kč; 2321 2111 = 2 tis. Kč).

-          výdaje na les.hospodářství ve výši 2 tis.Kč (zaúčt.1032 5169 = 2 tis. Kč);

-          výdaje na turistickou ceduli o Týnci ve výši 0,50 tis.Kč (zaúčt.2143 5169=0,50 tis. Kč);

-          výdaje na neinvestiční náklady za děti v MŠ ve výši 0,50 tis.Kč (zaúčt. 3111 5321= 0,50 tis. Kč);

-          výdaje za materiál k obecní kronice ve výši 0,50 Kč (zaúčt.3319 5139= 0,50 tis. Kč);

-          výdaje na setkání důchodců ve výši 0,50 tis.Kč (zaúčt. 3399 5173=1,1 tis. Kč, 3399 5175=3,80 tis. Kč, 3399 5194= - 4,40 tis. Kč);

-          výdaje na sečení hřiště ve výši 1,50 tis.Kč (zaúčt. 3419 5121=1,5 tis. Kč)

-          výdaje na prodloužení veřej.osvětlení v HL ve výši 1,5 tis.Kč (zaúčt.3631 6121=1,5 tis.Kč);

-          výdaje na svoz komunál.odpadů ve výši 1 tis.Kč (zaúčt.3722 5169=1 tis.Kč);

-          výdaje na čištění odtoku požár.nádrže v HL ve výši 1,5tis.Kč (zaúčt.5512 5121=1,5 tis. Kč);

-          výdaje na volby do EP 2009 ve výši 0,1 tis.Kč (zaúčt. 6117 5031=0,1 tis.Kč, 2321 6121= -9,6tis.Kč)

 

319/09 Zastupitelstvo rozhodlo odprodat požadovanou část pozemku p.p.č. 416 – ostatní plocha v k.ú. Horní Lhota za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s prodejem spojené.

 

320/09 Připomínky zastupitelů:

-         Paní Václavíčková upozornila na nutnost uklidit autobusové čekárny i v okolí kontejnerů na tříděný odpad a provedení výměny 1 ks prkna - zábradlí na terase u ochodu SPAR v Týnci.

-         Pan ing.Klasna opětovně upozornil na opravu výtluků v komunikace na Loretě a životní podmínky obyvatel v RD Loreta č.p.7.

-         Pan Josef Ulrich sdělil, že začátkem r.2010 chystají týnečtí kynologové uspořádání závodů psů. Předběžně požádal o příspěvek obce na uspořádání těchto závodů. Příspěvek přislíben, jeho výši projedná lednové zasedání ZO.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ