USNESENÍ Z 34. ZASEDÁNÍ ZO - 9.11.2009 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ Z 34. ZASEDÁNÍ ZO - 9.11.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 34. zasedání ZO - 9.11.2009

Usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 9.11.2009 v Obecním domě v Týnci.

 

308/09 Na základě vydaného „Opatření k provedení inventarizace majetku k 31.12.2009“ zastupitelstvo uložilo provést inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2009 s následujícím složením hlavní inventarizační komise: ing. Pavel Klasna -předseda, Alena Václavíčková -člen, Věra Nováková-člen. Dále jsou ustanoveny dílčí inventární komise.

 

309/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starostky o investičních a neinvestičních akcích r.2009, jakož zaregistrování žádosti o dotaci na akci „Obec Týnec-splašková kanalizace“ z Programu rozvoje venkova ČR, Opatření III.2.1.1. - Obnova a rozvoj vesnic; záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu.

 

310/09 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření čís. 5:

-          příjem dotace na úpravu fotbalového hřiště a kabin pro hráče ve výši 297 tis. Kč (zaúčt. UZ 98 858, pol. 4211 = 297 tis. Kč);

-          výdaje na úpravu fotbalového hřiště a kabin pro hráče ve výši 330 tis. Kč (zaúčt. UZ 98 858, 3419 6121 = 297 tis. Kč, 3419 6121 = 18 tis. Kč, 3419 5137 = 15 tis. Kč; 2321 6121 = - 330 tis. Kč);

-          příjem úroků z účtů v částce 2 tis. Kč (zaúčt. 6310 2141 = 2 tis. Kč);

-          výdaje na čištění příkopu u MK v Loretě v částce 14 tis. Kč (zaúčt. 2212 5171 = 14 tis. Kč; 2321 6121 = - 14 tis. Kč);

-          prodloužení veřejného osvětlení v Horní Lhotě a běžné opravy v částce 29 tis. Kč (zaúčt. 3631 5171 = 2 tis. Kč, 36316121 = 27 tis. Kč; 2321 6121 = - 29 tis. Kč);

-          nákup 3 ks hasicích přístrojů dle dohlídky PO v částce 2 tis. Kč (zaúčt. 5512 5139 = 2 tis. Kč; 2321 6121 = - 2 tis. Kč);

-          prezentace obce v katalogu „Cestujeme po Čechách“- po Plzeňském kraji v částce 9 tis. Kč (zaúčt. 6171 5169 = 9 tis. Kč, 2321 6121 = - 9 tis. Kč);

-          výdaje na školení, semináře a vzdělávání pracovníků obce v částce 4 tis. Kč (zaúčt. 6171 5167 = 4 tis. Kč; 2321 6121 = - 4 tis. Kč).

 

311/09 Na základě ústní žádosti p. Karla Pressla ze dne 9.11.2009 zastupitelstvo přijalo záměr odprodeje části obecního pozemku z p.p.č. 416 – ostatní plocha v k.ú. Horní Lhota (dle geometrického plánu č. 59-014/2009) – p.p.č. 416/2 o výměře 16 m2.

 

312/09 Zastupitelstvo schválilo prezentaci obce v katalogu „Cestujeme po Čechách“- po Plzeňském kraji.

 

313/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o poskytnutí dotace na „Úprava fotbalového hřiště a kabin pro hráče“ vč. podmínek použití prostředků státního rozpočtu ve výši 297 tis. Kč (č.j.:56/2009);

-          Územní rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy o umístění stavby – Rozpáralka - příjezdová komunikace na pozemek p.p.č. 257 v k.ú. Klenová  (č.j.: 54/2009);

-          Pozvánka MěÚ/OŽP Klatovy na závěrečnou kontrolní prohlídku vrtaná studna CHO 1- pro novostavbu RD Loreta (č.j.: 66/09);

-          Výzva MěÚ/OVÚP Klatovy na závěrečnou kontrolní prohlídku novostavby RD Loreta (č.j.: 68/09);

-          Usnesení Rady Plzeňského kraje o výši příspěvků na dopravní obslužnost od obcí a měst PK pro rok 2010;

-          Pozvánku na výroční valnou hromadu SDH Týnec – 21.11.2009 od 19,00 hod. – za obec se zúčastní p.L.Pressl;

-          Informaci o setkání seniorů v sobotu 7.11.2009.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ