USNESENÍ ZE 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC ZE DNE 15.12.2003 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZE 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TÝNEC ZE DNE 15.12.2003

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva obce Týnec ze dne 15.12.2003

 

180/03 Zastupitelstvo obce schválilo za 4. čtvrtletí 2003 kompenzovat pronájem prodejny potravin pí. Langové částkou 9 000 Kč se splatností do 31.12.2003.

181/03 Zastupitelstvo obce schválilo v r. 2004 měsíčně poskytnout pí. Langové 3 000 Kč za kalendářní měsíc vždy se splatností v posledním měsíci příslušného čtvrtletí za zapůjčení nebytových skladových prostor pro potřeby obce. Starostovi obce zastupitelstvo doporučilo jednat s pronajímatelem ZKD Sušice o snížení nájmu z objektu prodejny v Týnci.

182/03 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozpočtovou změnu – povýšení investiční dotace na rekonstrukci autobusové zastávky Týnec o 40 tis. Kč – celkem 118 tis. Kč (pol. 4216).

183/03 Zastupitelstvo na základě § 84, odst. 2, písm. c) zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jednomyslně schválilo finanční rozpočet obce Týnec pro r. 2004 s příjmy v částce 3052 tis. Kč a výdaji v částce 4 679 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatku finančních prostředků z minulých let.

184/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zhodnocení investičních a neinvestičních akcí r. 2003 starostou.

185/03 Na základě § 84 odst.(2), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce a rozhodlo vydat OZV č. 1/2003 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2004 v navrženém znění.

186/03 Kalendářní plán zasedání ZO na 1. pololetí 2004 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.

187/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

Splnění usnesení č. 161/03 z 11. zasedání ZO bylo provedeno dne 20.10.2003 - zaplacení zbytku půjčky SFŽP ČR ve výši 375 tis. Kč, současně bylo požádáno o výmaz zástavy v KN na obecní majetek, kterou byla půjčka kryta;

  • Platové výměry zaměstnanců obce dle nařízení vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dle nařízení vlády č.469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady ve znění nařízení vlády č.331/2003 s účinností od 1.1.2004;
  • Dopis firmy ŠVAK a.s. Klatovy – nedostatky související s provozem ČOV – zohledněno ve finančním rozpočtu 2004;
  • Žádosti občanů o připojení na splaškovou kanalizaci - Týnec č.p.73 a 74 (č.j. 570/03 a 593/03);
  • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drobné stavby – sklad materiálu a oprava oplocení u č.p. 79 (č.j.: 545/03).

188/03 Zastupitelstvo obce dočasně pověřilo vedením místní knihovny Týnec p. ing. Vladimíra Brokeše a stanovilo mu měsíční odměnu 395,- Kč hrubého, formou dohody o pracovní činnosti.

189/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí činnost jednotlivých výborů a komisí za 4. čtvrtletí 2003 a rozhodlo vyplatit všem předsedům výborů a komisí příplatek k odměně člena ZO ve výši 60 Kč/za měsíce 10,11,12/2003.

190/03 Zastupitelstvo Obce Týnec schválilo uzavřít s Obcí Javor dohodu o provozování veřejného pohřebiště pro jejich občany.

191/03 Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo s napojením nemovitosti E4 v Horní Lhotě na obecní studnu (z důvodu nedostatečného množství vody), předběžně souhlasilo se vstupem na obecní pozemky v Horní Lhotě k provizornímu provedení vodovodní přípojky k výše uvedené nemovitosti ze soukromé studny.

192/03 Zastupitelstvo obce přijalo dar od firmy Luboš Kobera, Klatovy, Křížová ul. 165/I. ve výši 12 tis. Kč a vyslovilo za něj upřímné poděkování. Uvedenou finanční částku rozhodlo použít na financování oprav na klubovně obecního sportoviště.

193/03 Zastupitelstvo obce na základě § 85 a) zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo odprodat obecní pozemky za účelem zřízení rybníků:

  • p. Tichý Václav, Týnec č.p. 36 – p.p.č. 218 v k.ú. Horní Lhota o výměře 2968 m2;

  • p. Knotek Vlastimil, Týnec č.p. 105 – p.p.č. 157/1 o výměře 1598 m2, č. 158 o výměře 212 m2, č.169/25 o výměře 1865 m2, č. 169/26 o výměře 56 m2 a vodní plochy p.č. 217/2 o výměře 250 m2 a č. 217/7 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Horní Lhota;

za cenu dle znaleckého posudku a s úhradou všech nákladů s odprodejem spojených.

194/03 Zastupitelstvo obce nemá připomínek k zadání a návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Vrhaveč- část obce Radinovy a Změny č. 3 Územního plánu obce Vrhaveč – část obce Malá Víska – U Sušky.

195/03 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyjádřit podporu Obci Chanovice k pozastavení budování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu na území jejich obce.

196/03 Po zvážení zastupitelstvo obce souhlasilo, aby p. Vizinger svou žádost- k vybudování motocrosového areálu “Na Plaskách” v k.ú. Horní Lhota, přednesl na veřejném shromáždění občanů, které je plánováno na 01-02/2004, a tím mu umožnit jednat ve věci vybudování motocrosového areálu.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ