USNESENÍ ZO Z 32.ZASEDÁNÍ - 14.9.2009 | OBEC TÝNEC

USNESENÍ ZO Z 32.ZASEDÁNÍ - 14.9.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ZO z 32.zasedání - 14.9.2009

Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 14.9.2009 v Obecním domě v Týnci.

293/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí plnění finančního rozpočtu bez připomínek.

 

294/09 Zastupitelstvo odsouhlasilo nové rozpočtové opatření:

Rozpočtové opatření čís. 4:

-          Příjem dotace od MV ČR na zřízení pracoviště Czech POINT v částce 79 837 Kč (zaúčt. na 4116, UZ 14008, zdroj 5 nástroj 36 = 79 837 Kč);

-          Přijetí daru na údržbu sportoviště v částce 15 000 Kč (3419 2321 = 15 000 Kč);

-          Příjmy ze sběru a odvozu komunál. odpadů v částce 10 000 Kč (3722 2111 = 10 000Kč);

-          Příjmy z prodeje dřeva v částce 6000 Kč (1032 2111 = 6000 Kč);

-          Výdaje na opravy místních komunikací v částce Kč 50 tis. Kč – (bude provedeno čištění příkopů MK Loreta cca 30 tis. Kč+zimní údržba) 2212 5171 = 50 000 Kč a 2321 6121 = - 50 000,0 Kč;

-          Zvýšená investice - chodník na západním okraji v částce 55 tis. Kč (2212 6121 = 55 tis. Kč, 2321 6121 = - 55 000,0 Kč);

-          Výdaje na svoz komunálních odpadů v částce 15 tis. Kč (svoz tříděného odpadu + velkoobjem.odpad) 3722 5169 = 15 000 Kč, 2321 6121 = - 15 000Kč;

-           Zvýšené náklady na BOZP + PO v částce 15 tis.Kč (administrace+prověrka+revize tlakových nádob, hromosvodů a has.přístrojů) 6171 5169 = 10 000 Kč, 5512 5169 = 2 000 Kč, 2321 6121= - 12 000 Kč;

-          navýšení výdajů na plat účetní, výdajů na ZP a SP v částce 8 tis. Kč (6171 5011 = 5 000 Kč, 6171 5031 = 2 000 Kč, 6171 5032 = 1 000 Kč, 2321 6121 = -8000 Kč;

-          výdaje na zřízení pracoviště Czech POINT – vybavení v částce 83 tis. Kč (zaúčt. 6171 5137 = 83 000 Kč, UZ 14008, zdroj 5 nástroj 36 = 83 000 Kč).

 

295/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení a zrušilo usnesení čís. 260/09 o koupi pozemků p.p.č. 26/1 a st.p.č. 44/4 v k.ú. Týnec z důvodu nezájmu odprodeje pozemků vlastníkem (Římskokatolická farnost Nýrsko).

 

296/09 Zastupitelstvo obce přijalo „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a  „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na zřízení pracoviště Czech POINT. (č.j.: 26/2009).

 

297/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že v 18. kole výběr. řízení na půjčky občanům z FRB obce Týnec nebyly podány žádné žádosti od občanů.

 

298/09 Zastupitelstvo opětovně projednalo (poprvé 13.7.2009) žádost p. Komperta na vybudování fotovoltaické elektrárny. Z důvodu, že žadatel nesplnil podmínky (poskytnutí dalších informací ke stavbě) zastupitelstvo zamítlo vybudování fotovaltaické elektrárny.

 

299/09 Zastupitelstvo obce projednalo návrh Města Janovice nad Úhlavou na vytvoření společného školského obvodu. Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku

 č.1/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (s účinností dnem vydání).

 

300/09 Zastupitelstvo rozhodlo, že vlastníku týneckého kostela (Římskokatolická farnost Nýrsko) nebude darovat žádné finanční prostředky na základě ústní žádosti o příspěvek na opravu týneckého kostela, ale nabídne mu odkoupení dosud užívaných pozemků – p.p.č. 26/1 a st.p.č. 44/4 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl., na základě nájemní smlouvy.

 

 

301/09 Z důvodu finanční náročnosti prováděných oprav na týneckém kostele a na základě ústních žádostí občanů zastupitelstvo obce souhlasilo s vyhlášením „Veřejné sbírky na získání finančních prostředků na stavební úpravy krovu, střechy lodi a presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Týnci u Klatov“ (ve státní evidenci kulturně historických nemovitých památek zaznamenán pod.číslem 3450).

  

302/09 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-          Organizaci sběru velkoobjemového odpadu v obci 21.-23.9.2009 a svoz nebezpečného odpadu 24.9.2009;

-          Předání ochranných prostředků pro SDH obce od HZS PK-KŘ (č.j.: 40/2009);

-          Zprávu OSSZ Klatovy o provedené kontrole pojistného na sociál.zabezpečení (č.j.: 22/2009);

-          Schválení nových pravidel na úhradu výdajů JPO SDH obcí pro r.2009;

-          Pozvánku na setkání starostů a místostarostů PK 15.9.2009;

-          Pozvánku na schůzku DSO Střední Pošumaví 22.9.2009;

-          Stavební povolení MěÚ/OVÚP Klatovy na staveb.úpravy RD č.p.54 v Týnci (č.j. 27/2009);

-          Oznámení o zahájení územního řízení a územní rozhodnutí MěÚ/OVÚP Klatovy o změně využití území z orné půdy na les (č.j. 28/2009 a 42/2009);

-          Oznámení o zahájení územního řízení MěÚ/OVÚP Klatovy – Rozpáralka – příjezdová komunikace na pozemek p.p.č. 257 (č.j.: 41/2009);

-          Rozhodnutí MěÚ/OŽP o vypuštění kachny divoké pro MS Revír Vacovy (č.j.: 38/2009);

-          Přerušení dodávky elektřiny 25.9.2009 v Horní Lhotě 8-11 hod.;

-          Žádost Celního úřadu Praha D5 o vyvěšení veřejné vyhlášky (č.j: 43/2009);

-          Ústní žádost p.ing.Smolíka na zrušení členství ve finančním výboru. Zastupitelstvo rozhodlo nejmenovat náhradního člena FV.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ